თავი VI

dabrkolebebi mokSas gzaze

 

k: svami, isinic ki, vinc aRwevs warmatebas sulieri winsvlis gzaze, romlis saboloo mizani aris gaTavisufleba, xvdebian, meCveneba, did dabrkolebebs.

p: diax, warsuls, axlandels da momaval dabrkolebebs.

 

k: es ra aris? ra aris dabrkoleba warsulidan?

p: warsulis xsovna da gaxseneba da amiT tanjvis miReba.

 

k: da dabrkolebebi awmyodan?

p: isini moqmedeben oTxi mimarTulebiT! viSaia-aasakThi (ufro metad daswreba gansakuTrebul teqstur kritikaze vidre swavlis SegrZneba); prajnaa-mandiiam (gonebis siClunge, romelic adamians xels uSlis yurad iRos ZvelTa da brZenTa sityvebi); kuTharka (simrude) da vipariiaduraagraha (sakuTari gancxadebis mtkiceba, rogorc sworis, sakuTar Tavze gazviadebuli warmodgenis meSveobiT).

 

k: ra aris, momavlidan dabrkolebebis buneba?

p: momavali qmnis winaaRmdegobebs, mas Semdeg rac Sen elodebi ubedurebebs da wuxxar maTze, vidre isini modian.

 

k: me msmenia adamianebi laparakobdnen arsebebis oTxi saxis Sesaxeb, magram isini CemTvis mTlad naTeli ar aris.

p: andaja, svedaja, udbijja da jaraiuja.

 

k: es sityvebi ras niSnavs?

p: andaja niSnavs kvercxidan-dabadebuli; svedaja, oflidan-dabadebuli; ubija – miwidan-dabadebuli; da jaraiuja, ZuZumwovara. frinvelebi aris kargi magaliTi pirveli jgufisa; tilebi da a.S. – meoresi; WianWvelebi, mcenareebi da xeebi – mesamesi; da adamiani, rqosani saqoneli da a.S. – meoTxesi.

 

k: kargi, svami! maT Soris, visac aqvs rwmena RmerTSi da Tayvanscems RmerTs arsebobs gansakuTrebuli saxeebi.

p: ra Tqma unda; maT Soris aris oTxi saxe, agreTve.

 

k: maTi saxelebi?

p: dvijebi, munebi, alpabudhdisebi da vidiThatmasebi: orjer-dabadebulebi, asketebi, gonebaClungi-ugunurni da atmas Secnobilni.

 

k: isini ase ratom arian wodebulni? rogoria TiToeuli tipis specifikuri Strixebi?

p: orjer-dabadebulebi Seicnoben RmerTs rogorc cecxlSi myofs romelsac isini Tayvanscemen; da darwmunebulebi arian rom isini Tayvanscemen mas.

 

k: da munebi?

p: isisni Seicnoben RmerTs TavianT gulebSi.

 

k: da gonebaClungi-ugunurni?

p: isini moiTxoven saxeebs, suraTebs an misi silamazisa da didebis sxva xilvad gamosaxulebebs. isini Tayvanscemen aseTebs.

 

k: da atmas mcodneni?

p: isini Seicnoben RmerTs, rogorc mudmivs msoflioSi da xedaven mxolod mas saiTac ar unda Sebrundnen.

 

k: SemiZlia me gkiTxo, vin aris maT Soris yvelaze didi?

p: TiToeuli aris didi im safexurze, romelis miRwevac man SesZlo; magram, bunebrivia, is, visac SeuZlia ganicados ufali yovel dros aris yvelaze didi.

 

k: svami! Cven xasiaTis ra Strixebs unda avaridoT Tavi, da ese igi, romeli dabrkolebebi aris im gzaze romliTac adamiani eZebs dabadebisa da sikvdilis ciklidan ganTavisuflebas.

p: is aris eqvsi, is aris ari-Sadvarga: kama, krodha, lobha, moha, mada da maaThsaria; isini unda aicilo Tavidan.

 

k: ra aris zustad kama?

p: survili simdidris, qonebis, pativis, mdgomareobis, didebis, Svilebis, da risTvis CamovTvaloT bevri? mibmuloba am grZnobiTi samyaros yvela sagnebTan, am yalb, warmaval, usufTao samyarosTan.

 

k: krodha?

p: sxvebis zianis da maTi ngrevis gamowvevis wyurvili.

 

k: da lobha?

p: gadawyvetileba, rom vinmem kidev ar isargeblos mcire nawiliTac ki imisa, rac adamianma gamoimuSava an rac mas aqvs; agreTve, rom ar Rirs misi qonebis Semcireba Tundac mZime dros gamoyenebiT.

 

k: ras niSnavs moha?

p: mcdar azrs, rom zogierTi adamiani ufro axlos aris vinmesTan, vidre sxvebi, da survils dakmayofildes is metad, vidre sxvebi, rasac mihyavs ZalisxmevasTan mopovebisTvis da dagrovebasTan maTTvis.

 

k: mada?

p: mada niSnavs medidurobas, romelic viTardeba, roca adamiani grZnobs, rom icis meti, an rom is ufro Zlieri, mdidari an cnobilia, vidre danarCenebi. maSinac ki Tu adamians es ar aqvs, mada aiZulebs mas pativi ar sces ufrosebs da CaTvalos, rom sxvaTa grZnobebi da survilebi unda msaxurebdnen mxolod misi komfortisa da usafrTxoebis Sesaqmnelad. mada aris umaRlesi xarisxis egouroba.

 

k: ukanaskneli rac Sen axsene aris maaThsaria. ra aris es svami?

p: roca sxvebi iseve bednierebi arian, rogorc is TviTon, maaThsri aqcevs adamians ubedurad; mas ar SeuZlia amis atana.

 

k: arsebobs gansazRvruli sxva Strixebi, agreTve romlebsac ewodeba dambha da darpa. isini ras aRniSnaven?

p: dambha adamianebs aRuZravs survils Seasrulon iaga da iajna, gascen uzarmazari Tanxebi mowyalebis saxiT, imisTvis, rom moipovon sazogadoebis mowoneba. darpa aris siamaye, romelic xSirad stumrobs adamians, roca is aris mdidari da bednieri.

 

k: ras niSnavs iirSia?

p: survils, rom sxvebic ganicdidnen mwuxarebas, siRaribes da dards, romlisganac TviTon itanjeba.

 

k: ase rom iirSia aris asuias sxva forma?

p: diax asuia niSnavs fiqrs, yovelTvis borotebis gakeTebaze sxvebisTvis; mzadmyofobas  gancxadebis gakeTebaze raime ubedurebis Sesaxeb imisTvis rom daikmayofilos zianis miyenebis es survili. yvela isini iwodebian Sinagan mtrebad. vidre adamiani daWerilia iluziis am badeSi, gaSlilSi am mtrebis mier, gaTavisuflebis wyurvili ar gamoCndeba mis WkuaSi.