თავი VII

 

panCakosa

 

k: Semdeg rogor SeiZleba am iluziis gaqroba?

p: viveka da vijnana miscems mas gaqrobas.

 

k: radganac jivi airekleba buddhisa da kuutasThaSi, aqvT maT raime SeTavseba, erTi meoreze?

p: Tumca SeiZleba arc iyos SeTavsebebi yvelafris mixedviT, SeTavseba arsebobs.

 

k: es rogor aris?

p: kuustasTha aris miubmeli, uZravi, xelSeuxebeli da yovelTvis Tavisufali. Tumca SeTavsebebis gamo is Cndeba sxvadasxvagvarad. es aris maTi Tanaarsebobis Sedegi.

 

k: zogierTi ufrosebi ambobdnen, rom `That da Thvam” aris erTidaigive, identuri; es rogor aris? ra aris maTi mniSvneloba? geTayva, ganmanaTle me.

p: aiRe qoTani, saxli da suraTi. isini aris gansxvavebuli, ase ar aris? isini ar aris identurebi. magram akasa romelic aris maTSi yvelaSi aris erTidaigive. roca upadhi an piroba an SezRuduloba moSorebulia, akasa qoTanSi (ghata), saxlSi (mata) da suraTSi (pita) yvela Seirwymeba akasasTan is aris ganusazRvreli, usazRvro. sinaTle, agreTve aris amis msgavsi. sinaTle Sinagani da sinaTle garegani Seirwymebian.

 

k: kargi, svami. Sen Tqvi, rom adamianis arsebam am sxeulSi, SedgenilSi xuTi elementisgan, unda Seicnos, rom atma moTavsebulia panCakosaSi. da ra aris panCakosa, saxeldobr?

p: `kosa” niSnavs `futliars, skivrs, safars”. xmali Cadebulia qarqaSSi. fuli inaxeba saganZurSi an kosaSi. Tqven unda SeicnoT, rom sagani, romelic inaxeba am xuT-garsian skivrSi, aris namdvili `me”. sakuTari WeSmaritebis dasanaxad adamianma unda moiSoros xuTi yuTi, panCakosa.

 

k: romlebia es xuTi svami?

p: maT ewodebaT annamaia, pranamaia, manomaia, vijnaanamaia da anandamaia kosa.

 

k: ras niSnavs annamaia?

p: es sxeuli izrdeba dedis mucelSi annas anu saWmlis daxmarebiT, romelsac iRebs deda. amis garda, dabadebis Semdegac is izrdeba da arsebobs mxolod sakvebis mxardaWeriT. sikvdilis Semdeg is xdeba miwis nawili, romelic awarmoebs sakvebs. amitom mas ewodeba annamaia.

 

k: riT aris mniSvnelovani annamaia kosa?

p: es aris sThula deha, uxeSi sxeuli, romelic itanjeba tkiviliT da moilxens sixaruliT.

  

k: es aris mxolod erTi saxeli? Tu mas aqvs kidev sxva raime saxelebic?

p: mas aqvs. is iwodeba `bhogaaiaThanam~.

 

k: praanamaia kosa; is ras niSnavs?

p: xuTi grZnobis, xuTi pranas sferos; isini qmnian am safarvels.

 

k: svami! rogorc Cans arsebobs ara mxolod pranebi; arsebobs upa-pranebic aseve?

p: arsebobs. maT ewodebaT: nag, kurma, gridhra, devadatta da dhananjaia.

 

k: rogor moqmedebs TiToeuli maTgani?

p: naga iwvevs boyins; kurma iwvevs quTuToebis cimcims; gridhra pasuxismgebelia ceminebaze; devadatta iwvevs mTqnarebas; dhananjaia avsebs sxeuls da iwvevs cximis zrdas. sikvdilis Semdegac ki isini zemoqmedeben sxeulze da iwveven cvlilebebs gvamSi.

 

k: Sen xSirad ambob `Wkua, Wkua…” geTayva amixseni ra aris es Wkua?

p: is, rac gaiZulebs Sen igrZno, rom Sen xar sxeuli, da igrZno yvelaferi dakavSirebuli sxeulTan rogorc `Cemi”. is, romelic garbis grZnobebidan gareT sagnebze imisTvis rom gancados siamovneba. is aris amgvarad gamoxatuli namdvili meryeoba; yovelTvis mofarfate erTi obieqtidan meoreze.

 

k: svami! adamianma rogor unda Seicnos, rom is aris gancalkevebuli annamaia-kosadan, imyofeba mis gareT da masze maRla?

p: dabadebamde da sikvdilis Semdeg sxeuli ar aris cxadi. is xilvadia mxolod dabadebidan sikvdilamde drois Sualedis ganmavlobaSi. sxeuls aqvs sawyisi da dasasruli, zrda da xrwna. aseTi sagnebi aris ‘produqtebi’, ‘efeqtebi’, da efeqtebi aris ganpirobebuli. amgvarad sxeulic aris ganpirobebuli, SemosazRvruli sagani. brZeni adamiani eubneba Tavis Tavs: `me var yovelTvis; me ar var materia, me ar maqvs mizezi da Sedegi, me gamoyofili var am uxeSi sxeulisgan. me ar SeiZleba viyo es annamaia-kosa. me var annamaia-kosas mcnobi; me var mowme”. roca es codna ganmtkicdeba, is igebs WeSmaritebas. man unda Seignos, rom is aris annamaias garsis gareT.

 

k: adamianma rogor unda Seicnos, rom is aris pranamaia-kosas gareT?

p: RamiT, roca pirovneba aris mZinare, pranebi, anu vitaluri energiebi, moZraoben; magram adamianma ar icis, ra xdeba masSi da mis irgvliv. is ar ibrZvis, Tu mtrebi modian misi Zilis dros. is aris inertuli da pasiuri rogorc jirki. magram `Cemi buneba ar aris es inertuloba. me var mudmivad SemgrZnobi mowme. me var gamoyofili yvela am garsidan”, amgvarad man unda ganasxvavos, aireklos da icodes.