თავი IX

jnana da ioga

 

k: Sen Tqvi, rom jnana aris yvelaze mTavari; kargi, saxeldobr ra aris jnanas funqcia?

p: jnana gaiZulebs Sen Seicno atma-svarupa, ese igi, Seni sakuTari realoba.

 

k: da ioga? Tu adamians ara aqvs ioga, maSin ra xdeba?

p: is aris msgavsi koWli adamianis.

 

k: da Tu adamians ara aqvs jnana?

p: is aris msgavsi brma adamianis.

 

k: amboben, rom ioga spobs yvela xarvezebs da aRmofxvris yvela Secdomebs. es rogor xdeba?

p: SeiZleba brinji gaxdes saWmelad vargisi, Tu is ar moixarSeba cecxlze? iogiT da sxva varjiSebiT, CiThTha xdeba rbili. amas hqvia Thapasi, cxeli; is xdeba ThapTha, cxeli. ufro metic, ioga da jnana msgavsia zeTisa da cecxlisa. zeTi aris ioga da jnana aris manaTobeli ali lampis.

 

k: svami! mapatie me am SekiTxvisTvis. arsebobs vedanThas ase bevri swavleba axla. yvela maT maswavlebels Secnobili aqvs WeSmariteba, am sinamdvilis gancdiT?

p: rogor SeiZleba es iyos naTqvami? Tqven SegiZliaT TviTon gansajoT maTze. Sexede, Tu maT aqvT gulis sisufTave, azris sisufTave, Wkuis sisufTave, xelSeuvali da mudmivi paramatmas codna, – mxolod aseTebs aqvT ufleba aswavlon vedanTha, imitom rom marto maT SeuZliaT vedanThas gancda.

 

k: maTi swavlebisgan, visac ar gaaCnia aseTi Tvisebebi, iqneba sargebloba gansazRvruli xarisxiT mainc?

p: lamazi aRwerebi sxvadasxva delikatesebis da gemrieli saWmelebis ver daapurebs mSier adamians. vedanTha romelic Cerdeba sityvebiT aris amis msgavsi. is unda gancado, rom dakmayofilde. kvlav, mosmena swavlis mowadinebis gareSe, aris aseve araefeqturi. maswavlebeli Tu ar gamoeyofa grZnobiTi sagnebisgan, misi swavleba aris magram TuTiyuSi laparakobs. is, vinc modis mosasmenad, swavlisa da sargeblobis survilis gareSe, dakavebulia mxolod moCvenebiT qmedebaSi. 

 

k: baba! Sen ambob, rom sisufTave gulis, sisufTave Wkuis, da transcendentuli da imanenturi paramatmas codna aris arsebiTi. maSin, risTvis gamoiyeneba sadhana Sesrulebuli sxeuliT, SedgeniliT xuTi elementisgan? gana sakmarisi ar aris, Tu adamiani aRwevs sva-svarupas jnanas?

p: sakvirvelo amxanago, ubralod imitom, rom saWe aris ZiriTadi, SeZleb ki Sen daaskvna, rom navi aris zedmeti? Sen rogor gadalaxav mdinares marto saWiT? irwmune rom ufalma Sen mogca sxeuli, rogorc navi, raTa gadacuro samsaris okeane, da CiThTha, rogorc am navis ZiriTadi nawili. es aris pirveli safexuri vedanThaSi. svasvaarupajnana aris saWe namdvilad. magram marto is ar aris sakmarisi; fizikuri Cvevebi da disciplinebi aseve monawileoben. mudmivi eTeris mdgomareobis misaRwevad sxeulis disciplina aris mniSvnelovani.


k: sxva eWvi manaRvlianebs me, svami. fizikur disciplinebze saubrisas, SemiZlia me vicode, akeTebs Tu ara brahmavidia gansxvavebas kacs da qals Soris?

p: kargi, Cemo biWo. am navs ar aqvs aseTi gansxvavebebi. brahmavidia da CiThaSudhi sruliad ar arian damokidebuli sqesze. yvela vinc avad aris ufleba aqvs wamalze, romelic kurnavs, ase ar aris? maSasadame yvela vinc avadaa bhavaTi (dabadebiT da sikvdiliT), ufleba aqvs brahmavidiaze, wamalze, romelic kurnavs mas. SeiZleba yvelam ver SeZlos Tavs ufleba misces mimarTos am jadosnur wamals; magram Sen ar SegiZlia amtkico, rom zogierTebs ar aqvT ufleba amaze.

 

k: svami, vedanThebis zogierTi mcodne TviTon ratom ambobs, rom qalebs ar aqvT ufleba Seiswavlon da praqtikaSi gamoiyenon brahmavidia. orives ar aqvT Tanabari buneba, ise Cans.

p: Cemo bavSvo! rogorc me giTxari, orives aqvT erTnairi uflebebi wamalze. magram orivem unda daicvas reJimi, imisTvis rom wamalma SeZlos moqmedeba sistemaze. brahmabhavana, an TviT ZiriTadi safuZvlis ganWvreta, aris wamali; masTan erTad regularulad unda daicva jnajis da vairagias reJimi. SesaZlebelia qalebma ver SeZlon am madisciplinirebeli reJimis dacva iseve regularulad, rogorc kacebma, vinaidan isini ufro sustebi arian. SeiZleba, mizezi im adamianebiTvis, romlebic uaryofen qalebis uflebas am wamlebze, aris es sisuste. magram yvelas, iqneba es kaci Tu qali, visac SeuZlia am SezRudvebisa da wesebis dacva, aqvT erTnairi uflebebi brahmavidias wamliT sargeblobis miRebaze. aseTia Cemi ganaCeni.