თავი II

ToTxmeti loka (plani)

 

k: me msmenia, rom yvela loka imyofeba adamianis sxeulSi! zogierTi gamocdili adamiani da Sastrebis mcodneebi ase ambobdnen; es marTalia? isini sad imyofebian?

p: diax. eseni aris: bhu-loka – terfebSi, bhuvar-loka – genitaliebSi, svar-loka – WipSi, mahar-loka – gulSi, jana-loka – saylapavSi, Thapo-loka – warbebs Soris da saThia – loka Txemze. isini iwodebian umaRles lokebad, da yvela imyofeba adamianis sxeulSi. aris agreTve qveda lokebi.

 

k: romeli aris qveda lokebi? isini sad arseboben?

p: aThalam – fexebis gulebSi, viThalam – frCxilebSi, suThalam – quslebSi, ThalaaThalam – barZayebSi, rasaaThalam – muxlebSi, mahaaThalam – TeZoebSi da paaThalam – anusSi.

 

k: Tu yvela loka aris sxeulSi – xuTi Semadgeneli elementi – maSin ra miekuTvneba sapTha samudras – Svid legendarul zRvas? isinic aseve aris sxeulSi Tu WkuaSi? 

 p: roca sxeuli aris yvela lokas sabinadro, marto Svidi zRva rogor SeZlebs calke arsebobas? isini agreTve arian `sxeulSi”. lavana, anu mariliani zRva (Sardi); kane – wvenis zRva (ofli); sura, an Rvinis zRva (grZnobebi); sarpi, an erbos zRva (sperma); dadhi, an karaqi-rZis zRva (lorwo); rZis zRva (nerwyvi) da wminda wylis zRva (cremlebi).

 

k: Sen laparakobdi agnis an cecxlis ramdenime tipze; rogoria is tipebi da ra ewodebaT?

p: maT ewodebaT panCagni, imitom rom isini aris sul xuTi: kaala-agni, drois cecxli; kSudha-agni, SimSilis cecxli; siiTha-agni, sicivis cecxli; kopa-agni, risxvis cecxli; jnana-agni, codnis cecxli.

 

k: isini sad imyofebian?

p: terfebSi, WipSi, kuWSi, TvalebSi da gulSi.

 

k: garda amisa, meCveneba, rom arsebobs naadas, anu xmis sxvadasxva saxeebi. me msmenia, viRaca rogor laparakobda amis Sesaxeb.

p: diax, arseboben.

 

k: isinic arian agreTve sxeulSi? isini ramdeni saxisaa? da maTi saxelebi?

p: arsebobs aTi saxe; yvela aris TviT uxeS sxeulSi: laladighoSa, bherinaada, Cancenaada, mrudanganaada, ghanTanaada, kalanaada, kinkininaada, venunaada, bhramaranaada da, bolo, pranavanaada. es aris xmis saxesxvaobebi.

 

k: Tu mTeli qmnileba mikuTvnebulia xuTi elementis kompoziciaSi, sxeulSi, maSin ra aris anda-anda, panda-anda da brahma-anda?

p: anda-anda aris mTeli es qmnileba, daqvemdebarebuli evolucias da spiralad Caxvevas; moZravi da uZravi buneba, rogorc mas xSirad uwodeben. pinda-anda aris saxeli mTeli am orobiTobis Sinagani principis, damnaxavis da danaxulis, mkeTeblis da saqmis da a.S. es aris orobiToba, romelic awarmoebs dabadebas dabadebis Semdeg janmas karmis Sesabamisad. brahma-anda niSnavs mahabhutas an xuTi elementis Sinagani Zalebis nakrebs; aThma dakavSirebulia akasasTan, jivatma gaerTianebulia vaiiusTan, pratiia-gatma warmoqmnilia agnisgan, Caitania-brahma asocirebulia jala elementTan da paramaThma mibmulia dharani (miwa) elementTan yvela aris dafaruli am brahma-andas koncepciiT. es aris is Zala romelic aiZulebs elementebs imoqmedon; maT zemoT imyofeba aviakTha brahmani, miuRwevadi absoluti.

 

k: svami! me naTlad ver gavige es sakmaod rTuli sakiTxi, ras warmoadgens sagani mTlianobaSi. geTayva, amixseni es raime martiv magaliTze.

p: kargi. anda-anda aris Tvalis Savi badura, pinda-anda aris Signagani wre masSi; brahma-anda aris sinaTle, romelic anaTebs masSi. am sinaTlis didmSveniereba aris brahma.