თავი XV

aSTaanga ioga

 

k: uxucesebi amboben rom dabadeba sikvdilis bedidan Tavis dasaRwevad, ioga aris Zalian mniSvnelovani. is ra iogaa, romelzec isini laparakoben?

p: ioga sasTra acxadebs, rom zogierTi asana gamoyenebuli unda iyos imisTvis rom Tavidan moviSoroT gonebrivi mRelvarebebis mudmivad gafarToebadi wre da gavwmindoT Wkua; aseve gavimyaroT rwmena, ganvimtkicoT jnana da gavaRviZoT kundalini SakThi dafaruli adamianSi.

 

k: amboben, rom iogas aqvs ramdenime anga, anu damxmare xerxi. isini ramdenia da maT ra hqviaT?

p: mTlianobaSi arsebobs rva, aSTanga: iama, niiama, asana, pranaiama, praThiiahaara, dhaarana, dhiana, samadhi – es aris rvis saxeli.

 

k: Tu mukTi unda iyos miRweuli, unda iyos maTi yvelas srulyofili praqtika Tu sakmarisia romelime maTganis?

p: oh, mukTi SeiZleba moipovo pirveli oris, iamas da niiamas aTvisebis pirobiT. imitom rom samyaro SenarCundeba mxolod am oriT iamiT da niiamiT!

 

k: roca Cven vlaparakobT iogas Sesaxeb, Cven amaSi vgulisxmobT mxolod am gansakuTrebul aSThanga iogas Tu Cven gvaqvs bevri sxva ioga agreTve?

p: ioga ar aris swored es erTi; arsebobs mTlianad oTxi.

 

k: romlebia isini? ra aris maTi saxelebi?

p: maTTvis saxelebi saqveynod micemulia rogorc manThraioga, rajaioga, laiaioga da haThaioga.

 

k: ra angebi an daxmarebebi aqvs am oTx iogas Tavis mxriv?

p: ugnuro adamiano! milionobiT adamianisTvis ori Tvali aris xedvis instrumenti, ase ar aris? aseTnairadve, yvela iogasTvis iama da niiama aris ori Tvali; maT gareSe SeuZlebelia raimes danaxva. Wkuis sisufTave arsebiTia yvela iogasTvis. da amitom iama da niiama aris aucilebeli.

 

k: Sen ras gulisxmob iamaSi da niiamaSi? aqvT maT aseve raime SemTxveviTi, daxmarebebi, angebi, an daxasiaTiebebi, romelebic niSans adeben maT?

p: ra Tqma unda. yovel maTgans aseTi aqvs aTi. mxolod maSin, roca Sen kargad ganmtkicdebi amamSi amiT Sen xar gaTavisuflebuli.

 

k: miTxari me iamas aTi Semadgeneli.

p: ahimsa, saThia, asTheiia, brahmaCaria, daia, arjavam, kSama, dhriThi, miThaahaaram, souuCam – yvela es aTi aris Sedis iamaSi.

 

k: SemiZlia me vicode niiamas aTi Semadgeneli?

p: Thapasi, sanThoSa, aasThikiabuddhi, daana, isvara-puja, vedanThavaakiasravana, laija, maThi, jafam, vraTham – ai aTi niiamadan. es aris mokSas didi saxlis ZiriTaadi safuZveli; yvela iogi kargad unda iyos ganmtkicebuli amaSi, rogorc iamaSi, aseve niiamaSic.

 

k: ioga moiTxovs aseve asanebs, Sen Tqvi. saxeldobr es aras niSnavs?

p: isini aris Zalian damxmare atmajnianebis da ioginebis.

 

k: asanebic aseve unda hqondes bevri saxesxvaoba, ase ar aris?

p: diax, isini agreTve aris bevri. magram ZiriTadebi aris sidhaasana, buddhapadmaasana, sarvangaasana. garda amisa, arsebobs asanebi msgavsi maiuras da pasCimoThaasanas.

 

k: ra upiratesobebia, romlebic warmoiSoba am asanebis Sedegad?

p: isini iZlevian sxeulis gambedaobas da Wkuas aZleven didixniT koncentrirebis SesaZleblobas.

 

k: svami! axla miTxari me pranaiamas Sesaxebac. pranaiamas ramdeni tipi arsebobs?

p: arsebobs pranaiamas mravali tipi, magram amJamad am warmodgenil msoflioSi bevri maTganis praqtika SeuZlebelia, mxolod isini romlebic exmarebian dhianas unda iyos miRebuli. es aris laghu-pranaiama, an sunTqvis kontrolis gamartivebuli sistema.

 

k: gamartivebuli sistemebi? riT aris isini sasargeblo?

p: rogorc metals asufTaveben cecxliT tigelSi, aseve karmas wida nadgurdeba pranaiiamas daxmarebiT da Wkua sufTavdeba daWuWyianebisgan. amas da kaiaSudhis orives mihyavs amasTan; Wkua da sxeuli orive xdeba sufTa. arsebobs pranaiiamas ori tipi: erTi manThriT da meore mis gareSe. pranaiiama manThris gareSe yvelaze kargad gardaqmnis sxeuls, magram mantriT, is gardaqmnis Wkuasac aseve.

 

k: svami! Cven rogor unda vakeToT pranaiamas praqtika?

p: ori wami grZeldeba purakam (CasunTqva), oTxi wami grZeldeba reCakam (amosunTqva), rva wami grZeldeba kumbhakam (sunTqvis SeCereba). pranaiiama didi sifrTxiliT unda gakeTdes praqtikaSi sami Tvis ganmavlobaSi. Semdeg purakas, reCakas da kumbhakas xangrZlivoba SeiZleba gaaormago. imis Semdeg, roca gava mudmivi praqtikis eqvsi Tve, grZnobebis aqtivoba wava klebaze. Tu pranaiamas praqtika iqneba rwmeniT da guliTadobiT, is daamSvidebs Wkuis mRelvarebas; winaaRmdeg SemTxvevaSi is gaxdeba ubralo fizikuri varjiSi, romelic gaaumjobesebs mxolod fizikur janmrTelobas. sufTa sakvebi, brahmaCariia, cxovreba ganmartoebaSi, rbili metyveleba – es pirobebi aseve unda unda iyos mkacrad daculi.

 

k: svami! Semdeg punqtad Sen axsene praThiahara. praThiaharas ramdeni meTodi arsebobs?

p: sami: saakaara, niraakaara da atmabhava, miznisgan damokidebulebiT, miznebisgan damokidebulebiT romlisTvisac kontroldeba grZnobebi da koncentrirdeba Wkua. Tu es keTdeba saguna upasanisTvis, maSin es aris saakaara; Tu nirguna upasanisaTvis, maSin es aris niraakaara, Tu saThiiam-jnanam-ananThamis SecnobisaTvis, maSin es aris atmabhava.

 

k: da dhaarana? svami! ra igulisxmeba amaSi? dhaaranas ramdeni saxe arsebobs?

p: Cemo biWo, dhaarana aris mxolod erTi tipi. brZenkaci mudmivad imyofeba Tavisi iSTa-devaThaSi an brahma-SemecnebaSi, rogorc miwa atarebs mTas – es aris dhaarana.

 

k: erT-erTi Semdegi aris dhiana, me vTvli. es unda iyos, mravali saxesxvaobis.

p: ara, ara. isic aseve aris erTi da mxolod erTi. imisda miuxedavad is aris formis mqone Tu formas moklebuli, Tu is mimarTulia erTwertilovnad, gadaxrebis gareSe, es iZleva uflebas ewodos dhiiana.

 

k: bolos arsebobs samadhi. es ras niSnavs?

p: samadhi niSnavs yvelanairi ganzraxvebisgan da impulsebisgan Tavisufali Wkuis mipyrobas ufalze an Tavis sakuTar sinamdvileze. es aCvenebs mdgomareobas romelSic adamiani aris Tavis sakuTar namdvil bunebaSi. samadhi aris, roca adamiani Tavisufalia yvela gaorebidan. Wkua mtkicdeba ormagi gansacdelebiT; is anaTebs alis msgavsad uqaro oTaxSi. es aris nis-Cala, uZravi, ara-moZravi.

  

k: svami! am tipis Wkua, is rogor iqceva? amixseni me, geTayva, zogierTi magaliTebiT.

 p: Cemo Zvirfaso adamiano! roca Sen gWirdeba Zafis nemsze ageba, Sen unda gqondes ganzraxva am samuSaoze da dasasruls, Zafi unda iyos swori da wawvetebuli, ase ar aris? aseTnairadve, RmerTis wyalobaSi Sesasvlelad, romelic aris yvelaze faqizze ufro ufaqizesi, Wkua unda iyos myari da Tvalebi da grZnobebi unda iyos gamaxvilebuli amave procesze.