თავი V

vidiia da bhakti 

 

k: svami, me msmenia, adamianebi xSirad iyeneben sityvas, amanaska. rogoria misi mniSvneloba?

p: es aris mTeli qmnileba, roca is aris Secnobili magram rogorc danaxuli Signidan mxedvelisgan, mowmisgan, romelic ubralod qreba, rogorc bindi mzis winaSe. es safexuri cnobilia rogorc amanaska.

 

k: da ra mosdis codnas?

p: isic ki qreba!

 

k: es mowme, romelzec Sen laparakob, sad aris Zilis mdgomareobaSi?

p: is aris jiviSi; is ar aris mxolod mowme, aramed Txzavs da qmnis yvelafers, rasac xedavs.

 

k: da Rrma Zilis dros?

p: is aris sruli (modificirebas moklebuli) sinamdvile.

 

k: da meoTxe stadiaSi, Rrma Zilis iqiT stadiaSi, ThuriiaSi?

p: is Seirwymeba iSvara-sThanaSi, aracvlad yofierebaSi.

 

k: ras aRniSnavs termini paramaarTha?

p: parama artha, ese igi, sxeuliT da grZnobebiT SemosazRvruli am samyaros zemoT da miRma.

 

k: isini laparakoben agreTve parama-padas Sesaxeb. es rogor iqneba?

p: isini moklebulia nama-rupas anu forma-saxels, da kria-rupas anu forma-moqmedebas.

 

k: svami! RmerTi aris samyaros sazRvrebs gareT, Tu is mudmivad aris samyaroSi?

p: is avsebs samyaros da aseve aris mis gareT; ase rom ar arsebobs raime mis gareT; yvelaferi aris mis SigniT; yvela saxeli aris misi, araviTari saxeli misTvis ucxo ar aris.

 

k: rogor mivmarToT RmrTiurebas, romelic avsebs samyaros?

p: mas SeiZleba mivmarToT sxvadasxva saxelebiT: paramapada (usazRvro sivrce), paramarTha (umaRlesi WeSmariteba), a-sarira (ara-sxeuli), paripurna (yvelaze sruli sisrule); a-vaabg-manogoCaram (miuwvdomeli sityviT da azriT). mas aqvs bevri saxeli.

 

k: aris es saTh, es yofiereba aris Zveli Tu is aris axali, sanaThana an nuThana?

p: ra Tqma unda is aris sanaThana, ar aris nuThana.

 

k: rogori aris saboloo puruSarTha?

p: rasakvirvelia, mokSa.

 

k: svami, roca laparakoben vidiiaze, rogorc me msmenia, axseneben oTx vidiias. romlebia isini?

p: diax; isini aris aanviikSaki, Thraiii, vaarTha da dandaniiThi.

 

k: es saxelebi yvela axalia CemTvis. ras aris saxeldobr aanviikSaki?

p: vidiia, romlis daxmarebiTac adamians SeuZlia gaarCios atma da anatma.

 

k: da Thraiii?

p: vidiia, romlis daxmarebiTac adamians SeuZlia miaRwios svargas anu cas, saTanado ritualebisa da karmis meSveobiT.

 

k: ras aswavlis vaarTha?

p: soflis meurneobas da sxva mwarmoeblur Zalisxmevas.

 

k: da ras niSnavs dandaniiThi?

p: sazogadoebis mmarTvelobas da meurveobas wesebs da dacvas, am vidiis Sesabamisad; is aris mniSvnelovani fulis SromiT mosapoveblad da siamovnebis misaRebad simdidriTa da mosavliT.

 

k: aqedan romeli Ziravs adamians dabadebis ciklSi?

p: yvela, pirvelis, aanviikSakis garda.

 

k: Wkuis mbrZaneblobis daufleba aris aucilebeli sulieri gamarjvebisaTvis. magram Wkuis gasasufTaveblad yvela borotebisgan Cven rogori saTnoeba unda ganvaviTaroT?

p: arsebobs oTxi mTavari saTnoeba: maiThri, karuna, mudiTha da upekSa.

 

k: svami, me unda Segawuxo, rom amixsana es agreTve.

p: amxanagoba da kompania Tavmdabal da karg adamianebTan; uflis saxelisa da formis siyvaruli isini aris CarTuli maiThriSi; karuna es aris gulkeTiloba romelsac adamiani grZnobs gulnatkenTa mimarT.

 

k: ra aris saTnoeba, romelsac ewodeba mudiTha?

p: mudiTha aris sixaruli, romelsac adamiani grZnobs, roca xvdeba gulmowyale adamianebs; imaT vinc emsaxureba sxvebs, exmareba gaWirvebulebs da a.S.

 

k: da upekSa?

p: ara-CaxlarTuloba; gulgrilobis grZnoba bortebis mimarT; maTi arc siyvaruli, arc siZulvili.

 

k: am oTxi saTnoebis msgavsad laparakoben aseve bhaktebis oTx saxeze. svami, isini rogoria?

p: Cemo Zvirfaso adamiano, yvela tipebis mravalsaxovneba SeiZleba miakuTvno oTx kategorias: arTha, arTh-aarTha, jijnaasu da jnani. arTha aris adamiani, vinc aris nawamebi tanjvebiT an dardebiT.

 

k: ras niSnavs arThaarTha?

p: yvelas, vinc eZebs arThas an simdidres an sulier Zalas da amis gulisTvis eTayvaneba RmerTs da eloceba mas, raTa miiRos es sikeTeebi. 

 

k: Sen Tqvi, jinjasu. vin arian isini?

p: isini, vinc eZeben ganTavisuflebas mudmivad da Zlierad, da Sevida absolutis ZebnaSi.

 

k: da jnani?

p: is, vinc gaurbis gaorebul cnobierebas, dvandva bhavas; vinc icis Tavisi identurobis Sesaxeb samyaros ZiriTad WeSmaritebasTan.

 

k: gviTxariT Cven zogierTis Sesaxeb, vinc miaRwia didebas bhaktis am tipiT, svami, maSin is gaxdeba CvenTvis ufro naTeli.

p: oh, arsebobs saxelebis simravle. arThabhaktebs Soris me SemiZlia goTxraT draupadis, prahladas, sakkubais Sesaxeb; arTharThebs Soris – dhurva, arjuna da sxvebi; jinjasuTa Soris – uddhava, radha; jnanebs Soris – Suka, sanaka da sxvebi.