საი ბაბას ოქროს სიტყვები


Tqven yvela xarT bednieri?
saxeli da forma micemuli RmerTze aris ubralod warmodgenebi da ara sinamdvile. RmerTi aris aracvalebadi. RmerTi aris maradiuli sawyisTanac da dasasrulTanac. is aris ZvelTaZveli, dasawyisis, Suagulis da dasasrulis gareSe. is aris maradiuli atmas formaSi. saxelis da formis miniWeba atmas amgvar ganxorcielebaze aris mxolod adamianis warmosaxva da iluzia. Tumca, igive formis armqone RmerTi modis formiT misi erTgulebis gasaxareblad. rodesac erTgulebi elocebian mas rom movides kriSnas formaSi, is cxaddeba kriSnas formiT. RmerTi aseve cxaddeba rogorc rama erTgulTa locvebis pasuxad. sinamdvileSi arc rama, arc kriSna ar arsebobs. mxolod RmerTi iRebs am formebs misi erTgulebis dasakmayofileblad.
amgvarad RmerTi modis formiT mxolod Tavis erTgulTa gasaxareblad da sinamdvileSi mas ar aqvs forma. RmerTi aris uTvisebo. RmerTisTvis, vinc aris uTvisebo, Cven warmovisaxavT formas garkveul xarisxebs Cveni sakuTari dakmayofilebisTvis.
rogoric ar unda iyos forma es aris warmavali. mxolod atma aris is rac mudmivia da namdvili. es Tqven xarT is vinc aZlevT xvadasxva formas am atmiur princips da SedixarT dabneulobaSi. magram rodesac RmerTi modis formaSi, es WeSmaritia, Cven didi xnis ganmavlobaSi Tayvans vcemT formas da vfiqrobT formaze. vidre Tqven xedavT formas Tqven xarT netari. Tqven rogor gancdiT bednierebas maSin rodesac forma aRar iqneba? es netareba gamovida Tqveni sakuTari warmodgenidan.
sxeuli imyofeba drois garkveuli periodis ganmavlobaSi. mogvianebiT is icvlis Tavis formas. arsebobs es sxeuli. gvamis drois ganmavlobaSic, es sxeuli agrZelebs cvlilebas. raRac drois Semdeg Tqven ver SeZlebT am sxeulis naxvas. es ar aris Tqveni buneba damwuxrdeT rodesac Tqven dascildebiT am sxeuls. rodesac RmrTiureba aRwevs am WeSmarit bunebas Tqven unda iyoT bednieri, nacvlad mwuxared yofnis. ase rom sxeuli aris yovelTvis warmavali da araWeSmariti. sxeuli gansazRvrulia gasaqrobad romelime dros. magram mobinadre aris mudmivi damoukidebeli yvelafrisgan. amitom arasodes ganixiloT sxeuli mudmivad myofad.
drosa da viTarebaze damokidebulebiT Tqven iqnebiT sxeulis mxilveli. mogvianebiT, Tqven formas verc naxavT verc gancdiT. Secdomis daSvebiT rom sxeuli aris mudmivad myofi SeuZlebelia dainaxo kriSna, vinc daibada didi xnis winaT dvarakaSi. im dros rodesac is iyo sxeulSi, kriSna dadioda dvarakaSi da xdida yvelas bedniers.
aq yvela naTuras aqvs Zala TavisSi, es Zala TiToeul naTuraSi darCeba drois periodis ganmavlobaSi. yvela avatari msgavsia naTuris. rogorc ki Zala moixsneba Tqven ver dainaxavT naTuras. kacobriobas mravali saukunis ganmavlobaSi gamocdili yavs bevri avatari. Tqven aRmerTebT, TayvanscemT an ukavSirdebiT erT an meore avatars.
magram Tqven ar elodebiT formis darCenas TqvenTan mudmivad. Sen iyavi biWi ramdenime wels da axla xar skolis mowafe. Seni statusi rogorc kolejis studentis aseve gansazRvrulia male Sesacvlelad. qorwinebis Semdeg Sen geyoleba vaJi. zustad aseve, yvela avatari imyofeba Tavisi nebis Sesabamisad.
gaxsovdeT es sami ram. pirveli aris `koncentrireba~; meore aris `gaazreba~; mesame aris `meditireba~. `koncentrireba~ aris xanmokle. roca Tqven Tvals adevnebT Cems formas es aris `koncentrireba~. roca forma gadadis droebiT es aris “gaazreba”. Semdeg es STabeWdileba rCeba samudamod. rodesac es STabeWdileba aris mudmivi es aris `meditireba~. ase rom `meditatiuri~ mdgomareoba aris maradiuli. Tqven zRudavT Tqven Tavs `koncentrirebiT~ da `ganWvretiT~. es orive ar aris mudmivi. dasawyisSi Tqven unda gamaxvildeT `koncentrirebaze~. TandaTanobiT Tqveni aqcenti gadadis `ganWvretaze~. Tqven bolos unda mixvideT uryevi azris mdgomareobamde. STabeWdileba formis ar unda qrebodes nebismier dros. forma unda darCes imis miuxedavad Tqveni Tvalebi aris gaxelili Tu daxuWuli. WeSmariti meditireba aris roca Tqven nebismier dros SegiZliaT formis vizualireba.
ramdenadac wminda adaminebi meditirebdnen mkacri discipliniT da miZRvniT, RmerTi cxaddeboda maT winaSe da akmayofilebda yvela maT survils. amitom Cven unda davayenoT ucvleli da mudmivi forma Cvens gulebSi. rogoric ar unda iyos forma, ar ifiqroT rom rama, kriSna an sai baba arian gansxvavebulni. yvela es forma agrZelebs cvlilebas.
Tqven ar SegiZliaT amtkicoT rom meditirebT, ubralod Tqveni Tvalebis daxuWviT. es arasodes ar iqneba meditireba. Tqven SegiZliaT ifiqroT rom es aris `meditireba~. magram es metyvelebs meryev Wkuaze. rodesac Wkua aris uryevi, Tqven SegiZliaT ganacxadoT rom xarT `meditirebaSi~. rodesac Wkua aris meryevi Tqven ver uwodebT mas `meditirebas~. amis nacvlad Tqven SegiZliaT uwodoT mas `ganWvreta~.
suliereba aris Zalian maRali wesiereba. saamqveynoa imis Tqma rom es aris Cemi sxeuli, es aris Cemi saxli da a.S. Cemi sxeuli niSnavs `Cemi~ aris gancalkevebuli. rodesac Tqven ambobT `Cemi Wiqa~ Tqven xarT gancalkevebuli Wiqidan. amis msgavsad rodesac Tqven ambobT Cemi sxeuli, Cemi Wkua, Cemi goneba da Cemi Sinagani grZnobebi, gaxsovdeT es yvelaferi gancalkevebulia Tqvengan. Tqven xarT WeSmariti `me~ romelic gancalkevebulia yvelafridan. Tu Tqven gindaT rom icodeT Tqveni WeSmariti buneba, Tqven unda gaigoT atmiuri principi. Tqven SegiZliaT iswavloT ufro meti Semecnebis Sesaxeb mxolod upaniSadebSi, magram ara epikur poemebSi rogoric aris bhagavad gita, bhagavatami an ramaiana.
bhagavad gita laparakobs RmrTiurebaze magram ar aCvenebs RmrTiurebas. bhagavad gita ambobs: yoveljer rodesac aris dacema dharmaSi, RmerTi xorcieldeba dharmas aRsadgenad.
vedanta (filosofia) ubralod gTxovT Tqven RmerTze ganWvretas. magram es ar geubnebaT Tqven rom daayenoT RmerTi Tqvens gulSi.
sxeuli aris yuTis msgavsi. es yuTi (sxeuli) Seicavs Wkuas, gonebas da Sinagan grZnobebs. sxeuli iRupeba im momentSi roca es xarisxebi qreba Signidan. Cven gvWirdeba es yuTi (sxeuli) vidre es materialebi aris masSi. Wkuis ubralo moSorebiT, Cven uars ver vityviT sxeulze. ara… ara… Tqven kvlav gaqvT inteleqti. vidre aris goneba, arsebobs Sinagani grZnobebi. rodesac ego (Sinagani grZnobebi) midis sxeuli aRar arsebobs.
Cveni garegani bunebis gamo, Cven gvaqvs yvela sisusteebi, rogoric aris risxva, gulisTqma, eWvi da a.S. Tqven gancdiT mSvidobas mxolod maSin rodesac Tqven uars ityviT am xarisxebze. Tqven verasdros ver iqnebiT mSvidi am cudi xarisxebis mqone.
rodesac Tqven gaqvT siyvaruli TqvenSi, Tqven verasdros ver SeiZulebT vinmes. rodesac Tqven gZulT vinme, es niSnavs rom Tqven Tqvens SigniT ar gaqvT siyvaruli.
maSinac ki Tu vinme gakritikebT Tqven, Tqven ar unda gabrazdeT. mtroba gacocdebaT maSin rodesac Tqven ar gaqvT siyvaruli. rodesac Tqven brazobT Tqven ar zrunavT vinmeze. Tu Tqven ar zrunavT vinmeze, es niSnavs rom Tqven ar gaqvT siyvaruli. rodesac Tqven gaqvT siyvaruli TqvenSi, Tqven ar iqnebiT gabrazebuli.
aris bevri adamiani romelic madanaSaulebs me. aris bevri vinc me makritikebs. sxvebi icinian Cemze. magram me ar vwuxvar nebismier maTganze. me var yovelTvis netari. es aris WeSmariti siyvaruli. Cven yovelTvis unda gviyvardes yvela, unda vemsaxuroT yvelas. Cven yovelTvis unda SevinarCunoT siyvaruli da unda mivyveT msaxurebas.
rom gancadoT siyvaruli Tqven religiad unda miiRoT satia da dharma.
prema mudita mana se kaho (siyvaruliT savse guliT Tqvi), rama rama ram, rama rama ram, rama rama ram, sri rama rama ram,
prema mudita mana se kaho (siyvaruliT savse guliT Tqvi), rama rama ram, rama rama ram, rama rama ram, sri rama rama ram;
papa CaTei dukha miTei (Tqveni codvebi da dardebi iqneba mocilebuli) leta rama naam (ufal raamas saxelis warmoTqmiT);
papa CaTei dukha miTei (Tqveni codvebi da dardebi iqneba mocilebuli) leta rama naam (ufal raamas saxelis warmoTqmiT);
bhava samudra sukhada naava (erTaderTi navi romelic gadagacurinebT sicocxlis okeanes) eka rama naam (aris ufal raamas saxeli);
bhava samudra sukhada naava (erTaderTi navi romelic gadagacurinebT sicocxlis okeanes) eka rama naam (aris ufal raamas saxeli);
parama Santi sukha nidana (maradiuli mSvidoba da netareba SeigrZneba) divia rama naam (ufal ramas RmrTiuri saxelis galobiT)
parama Santi sukha nidana (maradiuli mSvidoba da netareba SeigrZneba) divia rama naam (ufal ramas RmrTiuri saxelis galobiT)
niradhara ko adhara (erTaderT mxardaWera maTTvis visac ar aqvs mxardaWera), eka rama naam (aris ufal raamas saxeli)
niradhara ko adhara (erTaderT mxardaWera maTTvis visac ar aqvs mxardaWera), eka rama naam (aris ufal raamas saxeli)
niradhara ko adhara (erTaderT mxardaWera maTTvis visac ar aqvs mxardaWera), eka rama naam (aris ufal raamas saxeli)
niradhara ko adhara (erTaderT mxardaWera maTTvis visac ar aqvs mxardaWera), eka rama naam (aris ufal raamas saxeli)
rama rama ram, rama rama ram, rama rama ram, sri rama rama ram
rama rama ram, rama rama ram, rama rama ram, sri rama rama ram
rama rama ram, rama rama ram, rama rama ram, sri rama rama ram
rama rama ram, rama rama ram, rama rama ram, sri rama rama ram
rama rama ram, rama rama ram, rama rama ram, sri rama rama ram
rama rama ram, rama rama ram, rama rama ram, sri rama rama ram
gqondeT RmrTiuri saxeli Tqvens gulSi da ganagrZeT ganWvreta. ara Wvreta, aramed meditireba. Tqven unda imeditiroT siyvaruliT. usiyvarulod mediriteba aris usargeblo. siyvaruli ifurCqneba rodesac satia da dharma aris gaerTianebuli. mxolod maSin SeZlebT Tqven siyvarulis gancdas. winaaRmdeg SemTxvevaSi Tqven gancdiT xanmokle siyvaruls. dRe da Rame, RamiT da dRisiT siyvaruli unda darCes ucvleli.
WkuaSi boroti azrebis Sedegad Tqven ganiviTarebT siZulvils. es azrebi warmoiSoba gonebidan da suliereba ar unda dadanaSauldes. agreTve bevri laparaki aris Zalian cudi. is vinc urTierTobs mxolod gare samyarosTan ilaparakebs Zalian bevrs. amitom Tqven ar unda ilaparakoT Zalian bevri. ai ratom unda viyoT Cven yovelTvis Cumad. Cven unda davrCeT mSvidi. dae Tqveni saubari iyos Zalian mokle.
Tu Tqven laparakobT zedmets Tqven dagiZaxeben ybeds. Tavi aarideT zedmet laparaks; es ar aris kargi saerTod. naklebi laparaki aris Zalian mniSvnelovani axalgazrdebisaTvis.
am asakSi koncentrirdiT Tqvens swavlaze. es ar aris mxolod saxelmZRvaneloebis swavla, SeiswavleT Tqveni Wkua.
im dros rodesac Tqven swavlobT saxelmZRvaneloebs saklaso oTaxSi xarT Tqven yvela bednieri?

კომენტარის დატოვება