თავი VIII

ioga da mokSa

k: svami! Cven videnT bevr codvas da vakeTebT bevr saqebar saqmes am sxeuliTa da WkuiT. maT moaqvT irgvliv wuxili an sixaruli; magram, es `me”, romelzec Sen laparakob, is aris mkeTebeli, momxmarebeli mwuxarebis an sixarulis?

p: arcerTi wamiT. is vinc akeTebs aris, mkeTebeli; keTeba aris, modificireba. keTeba awarmoebs modificirebas, ase ar aris? amitom adamians eCveneba, TiTqos is icvleba. magram `me” aris ucvleli. is aris ucvleli, radgan araferi ar moqmedebs masze. mkeTebloba aris anThah-karanas Tviseba. amitom `me” cxaddeba mkeTeblad da moqmedebaTa nayofis momwevad.

 

k: Tu asea, Cven rogor SegviZlia vicodeT am samyaroSi Semosvlisa da am samyarodan sxva samyaroSi gasvlis Sesaxeb? 

 p: es aris anThah-karana, lingadeha, romelic gadadis am samyarodan sxva samyaroSi, erTi sicocxlidan sxva sicocxleSi, dagrovil damsaxurebaTa Sesabamisad. es aris SezRuduli lingadeha, romelic Sedis da gadis. Sen romelic msgavsi xar cis, yvelganmyofi da dauinteresebeli, ar Sedixar am samyaroSi an gadadixar sxvaSi. Sen ar xar am bunebis.

 

k: maSin ra aris mokSas mopovebis saSualeba?

p: vijniana aris es saSualeba.

 

k: zogirTi didi adamianebi ambobdnen, rom ioga aris saSualeba. es WeSmaritia?

p: es aseve WeSmaritia. SeiZleba arsebobdes ori gza adgilisken, ase ar aris?

 

k: romeli aris kargi gza?

p: orive aris kargi da mniSvnelovani. orive migiyvanT Tqven erTidaigive mizanTan; mxolod Tqven ver imogzaurebT oriveze erTad erTidaigive dros. adamianebma SeiZleba airCion is gza romelic miesadageba maT Sinagan gulis wadilebs da akeTon sadhana am gzaze. orive aTavisuflebs sadhakebs monobidan.

 

k: svami! jnana aris SeZenili iogiT Tu ioga aris SeZenili jnaniT?

p: ioga iZleva jnanas; jnana advilad Cuqnis mokSas. aseTia swori pozicia.

 

k: ra aris iogas efeqti da rogori sargebloba moaqvs mas?

p: ioga msgavsia cecxlisa; amitom gamoiyeneba sityva `iogagni”. is wvavs yvela codvas; ase anThah-karana xdeba sufTa. roca es xdeba, iq ibadeba jnana. jnanas ciali fantavs umecrebis sibneles da iluzias; es aris gaTavisufleba.

 

k: iogas aqvs ase bevri SesaZleblobebi?

p: risTvis kiTxulob, Tu mas aqvs… mas aqvs. adamiani rogori ganaTlebulic ar unda iyos, rogori didic ar unda iyos misi gancalkevebuloba, rogori Rrmac ar unda iyos misi sibrZne, Tu man ar daimorCila Tavisi grZnobebi, is ar iqneba mzad mokSasTvis. iogas gareSe yvelaferi es ver moaSorebs mas codvas. Tu adamianebi ar ganiwmindebian codvisgan, maTi anThah-karana ver gaxdeba sufTa. anThah-karanas sisufTavis gareSe SeuZlebelia jnana iyos miRweuli; da jnanis gareSe ki ver iarsebebs mokSa. maSasadame ioga aris namdvili safuZveli.

 

k: gageba Zalian Znelia, svami! momeci me raRac magaliTi, romelic gaxdis mas gasagebs Tundac gaunaTleblisTvis. 

p: rodesac uberavs qariSxali, SeZlebs vinme lampis anTebas? swored aseve, rodesac grZnobiTi survilebi uberaven Zlierad, SeuZlebelia jnana-lampis anTeba; is male Caqreba, maSinac ki Tu is aenTeba.

k: rogoria sargebloba iogasgan?

p: is angrevs yvela swrafvas da gulis wadils grZnobiTi samyaros mimarT. is Trgunavs Wkuas da mis mRelvarebebs.