თავი XI

aSramebi da varnebi 

 

k: svami! oTxi aSramidan – brahmaCaria, grihasTha, vaanaprasTha an saniasa – romelia arsebiTad mniSvnelovani?

p: rogorc yvela cocxali ram damokidebulia pranavaiuuze (macocxlebel sunTqvaze), aseve yvela aSramebi damokidebulia grihasThaze. swored is aris is, vinc amaragebs maT saWmeliT da sasmeliT, arCens da xels uwyobs maT. is iwonebs vedebis Seswavlas; mas mihyavs werilebTan. amitom, grihasThaaSrami aris ufro mniSvnelovani. SrutebSi, narada parivrajakopaniSadSi da manudharmasastraSi gacxadebulia, rom grihasTha, romelic mkacrad erTgulia Tavisi aSramadharmis, Rirsi aris udidesi pativiscemis.

  

k: magram svami, zogierTi adamiani ambobs, rom saniasi aRemateba grihasthas; ramdenad aris es swori?

p: romelic ar unda iyos aSrami, Tu adamiani misdevs dharmas, Cadebuls am etapisTvis, gadmoaqvs praqtikaze da uryevad swyuria gaTavisufleba, is miaRwevs amas; ar arsebobs eWvi. atmajnanas misaRebad adamians ar sWirdeba am Tu im aSramis arCeva; maT yvelas SeuZliaT misi dacva. ar arsebobs umaRlesi da umdablesi. es aris, mxolod qceva da xasiaTi, romlebic SeiZleba iyos dasaxelebuli umaRlesad da umdablesad.

 

k: svami! isini amboben, rom grihasThaaSrama boWavs da brahmaCaria da saniasa aTavisuflebs. rogor moxda am azris aRmoceneba?

p: me ar var maTTan Tanaxma. is, vinc SromiT moipovebs fuls kanonieri wyarodan, is, vinc pativs cems Tavis stumrebs, is, vinc emsaxureba da siamovnebas aniWebs Tavis axloblebs, aRwevs gaTavisuflebas maTTan erTad, vinc ganiswavla sastrebSi da maTTan, vinc daarsda sulis filosofiis safuZvelSi. veravin SeZlebs gadalaxos dabadebisa da sikvdilis okeane imitom, rom is aris saniasa an brahmaCaria.

maRali warmomavloba, miRwevebi asketobaSi, beris wodeba, Rrma codna – veraferi dagexmareba TavisTavad. iq unda iyos aseve svadharmas erTguleba da uryevi midevneba, wminda werilebis Seswavla, msgavsis vedebis an bhagavad-gitas, da disciplinirebuli sulieri cxovreba jafam da dhianam.

 

k: svami! romeli saTnoeba unda daamuSaos adamianma TiToeul am oTx aSramSi, rom man SeZlos gadarCena?

p: arsebobs aTi saTnoeba, romlebic erTad adgenen mowafis ZiriTad dharmas: daia, a-sTheia, dhii, vidia, saThia, indria-nigraha, souCa, kSama, driThi da a-krodha; es aTi yvela pirovnebam unda ganaviTaros, romelic ar unda iyos maTi aSrami. isini sakmarisia Tqvens gadasarCenad, Tqven sadac ar unda iyoT. da Tu adamiani maT ver SeiZens, misi sicocxle aris fuWad gaxarjuli, rogoric ar unda iyos misi aSrami. misi sicocxlis yoveldRiuri dadgenili wesi aris mniSvnelovani ram da is unda asaxavdes am aT Tvisebas. es aris is WeSmariteba romelic uTxra ufalma kriSnam arjunas misi SekiTxvis pasuxad.

 

k: svami, Sen Tqvi, rom swored es kiTxva niThiakarmas mniSvnelobis Sesaxeb romelic RirsSesaniSnavia aTi pirobiT dasmuli iyo arjunas mier; rogori iyo pasuxi romelic kriSnam gasca?

p: kriSnam uTxra: `ganTavisuflebis umaRlesi stadia aris is, romelsac aRweven sankhi-iogebi, jnanaiogas adeptebi; amasve aRweven niSkamakarmaiogas mimdevrebi; erTnic da meorenic aRweven erTnair Sedegs. icode, rom es WeSmaritebaa. ar arsebobs gansxvaveba grihasThebsa da saniasebs Soris. saWiroa mxolod myari praqtika da guliTadi qceva. es moiTxovs gandgomas survilebisgan; uaris Tqmas egourobasa da sakuTrebis grZnobaze, aqtiur azrovnebazec ki; da mxolod brahmaThaThvas erTwertilovan ganWvretas. misTvis vinc amas miaRwia ar arsebobs mwuxri, imitom, rom ar aris umecrebis kvalic ki. am simaRles miRweul brZens arasdros ar Seacdens yalbi da warmavali. adamiani, Tavisi sicocxlis bolo gaelvebisasac ki Tu Seicnobs am jnanas, is dauyovnebliv gaTavisufldeba dabadebis da sikvdilis ciklidan.

 

k: maSin ratom aris es kastebi, es varnebi Seqmnili?

 p: isini exeba fizikur aspeqts da sruliad ar zemoqmedeben sulierze. isini miuTiTeben fizikur aRnagobaze. ra Tqma unda `fizikurs” miekuTvneba goneba, Wkua, CiThTha, anThah-karana da a.S. Tu maT ar avarjiSeb da ar SezRudav, SeuZlebeli iqneba atma-dharmas gageba. jaThi, maTha, dharma yvela aris adamianis instiqtebisa da ganzraxvebis regulirebisa da amaRlebis dasaxmareblad. es aris mizezi rom brZeni kacebi arian sayovelTaod aRiarebuli da pativnacemi. atma aris saTh, CiTh, ananda; es aris misi buneba, Tu rogorme is unda iyos miTiTebuli. es SeiZleba iyos Secnobili mxolod adamianis gulis, Wkuis da gonebis gasufTavebiT. adamiani, romelmac miaRwia am sisufTaves, romelic ar unda iyos misi varna da aSrami, SeuZlia miaRwios mokSas; es aris is rasac sastrebi acxadebs. rodesac adamiani Sepyrobilia erTTa mimarT mibmulobiT da meoreTa mimarT siZulviliT, maSin junglebSi gancalkevebulic ki, is Sexvdeba mxolod borotebas. maSinac ki Tu adamiani eweva grihasThas cxovrebas ojaxSi, Tu man miaRwia gamarjvebas grZnobebze, is aris namdvili Thapasvi. is, vinc karmaSia CarTuli msjavrdebuli ar aris da mas ufleba aqvs gaxdes jnana. misTvis, vinc aris ara-mibmuli, saxli aris gandegilis sacxovrebeli. Semdeg ki, STamomavlobis, saqmianobis, simdidris da iajnis, iagis da msgavsi ritualebis meSveobiT, gaTavisufleba SeiZleba iyos miaRweuli. is vinc aris gaTavisuflebis msurveli unda iyos Tavisufali mibmulobis usufTaobidan. mibmuloba aris monoba.