ათი პრინციპი

aTi principi

(aTi nabiji RmrTiurebisken)

1. giyvardeT Tqveni samSoblo da emsaxureT mas. ar isaubroT ukeTurad sxva erebze da ar daTesoT erovnuli mtroba;

 

2. Tanabrad eciT pativi yvela religiebs; maTgan TiToeuli aris gza erTiani RmerTisken;

 

3. giyvardeT yvela; SeicaniT rom kacobrioba aris erTiani ojaxi;

 

4. SeinaxeT Tqveni sabinadro sisufTaveSi, es uzrunvelyofs janmrTelobas da bednierebas TqvenTvis da mTeli sazogadoebisTvis;

 

5. ar CayaroT monetebi mdabioTa gamowvdil xelebSi, daexmareT maT TavianT TavSi rwmenis SeZenaSi. uzrunvelyaviT uqonlebi da avadmyofebi TavSesafriTa da sakvebiT, aCuqeT maT siyvaruli da mzrunveloba;

 

6. arasodes ar aiRoT da ar misceT qrTami;

 

7. SeecadeT mTlianad moSordeT eWvianobisgan, siZulvilisgan da Surisgan;

 

8. ar iyoT damokidebuli sxvebisgan Tqveni piradi saWiroebebis dakmayofilebaSi, akeTeT yvelaferi TqvenTviTon. vidre moemsaxurebiT sxvebs iswavleT sakuTari Tavis momsaxureba;

 

9. daicaviT saxelmwifos yvela kanonebi. iyaviT sanimuSo moqalaqe;

 

10. eTayvaneT RmerTs, zurgi SeaqcieT codvas.