იცხოვრეთ იდეალური ცხოვრებით


icxovreT idealuri sicocxliT
da iyaviT magaliTi sxva adamianebisTvis

bhagavan Sri saTia sai babas RmrTiuri gamosvla
saerTaSoriso konferenciaze ganaTlebis sakiTxebis Sesaxeb
2008 wlis 21 ivliss.

adamianma SeiZleba miiRos sxavadasxva saxis codna da gaxdes Zalian Wkviani.
magram sinamdvileSi is aris – briyvi, radgan ar SeuZlia Seicnos Tavisi WeSmariti `me~!
Tavisi codnis miuxedavad cud adamians ar ZaluZs cudi Tvisebebis gadayra.
(leqsi teluguze)

rac ufro meti codna aqvs adamians,
miT xSirad monawileobs diskusiebSi.
is verasdros ver SeZlebs WeSmariti sibrZnis SeZenas.
maSin risTvisRa unda miiRo sxvadasxva saxis codna?
mxolod imisTvis, rom Semdeg mokvde?
adamianma unda miiRos iseTi ganaTleba,
romlis madliTac is SeZlebs ukvdavebis SeZenas.
(leqsi teluguze)

praqtikis gareSe ganaTlebas ar aqvs faseuloba. adamianma SeiZleba miiRos maRali akademiuri xarisxebi da wodebebi, magram is ar SeiZleba dasaxeldes WeSmaritad ganaTlebul adamianad. ganaTleba da praqtikuli codna – es erTidaigive ar aris. amitom adamianma praqtikaze unda gamoiyenos is, rac man Seiswavla saganmanaTleblo dawesebulebebSi. dRes mxolod maRalganaTlebuli pirebi SeiZleba mivakuTvnoT ajnianis (im adamianebis, visac ar aqvT sibrZne) kategorias. dRes bavSvebi baZaven maT da misdeven maT kvals.

Semdeg svamim upasuxa delegatebis zogierT SekiTxvas

SekiTxva 1: rogori urTierTobebi unda damyardes studentebsa da RmerTs Soris?
pasuxi: RmerTi gancalkevebuli ar aris Tqvengan. is imyofeba Tqvens SigniT, TqvenTan, Tqvens irgvliv, Tqvens ukan da Tqvens win. adamianma unda ganiviTaros RmerTis siyvaruli da daukavSiros mas Tavisi Tavi uwyveti kavSirebiT. RmerTTan urTierTobebi ar ekuTvnis fizikur plans. adamianma unda ganiviTaros grZnoba, rom is erTiania RmerTTan, da rom RmerTi aris mis SigniT.

SekiTxva 2.: arsebobs ki erTgulis sulieri transformirebis raime niSnebi?

pasuxi: upirveles yovlisa adamianma unda hkiTxos Tavis Tavs, ganiviTara ki man yryevi rwmena RmerTSi Tu masTan aqvs mxolod droebiTi yofiTi urTierTobebi. am kiTxvaze pasuxis gacemis Semdeg, mas marTebs ganiviTaros myari rwmena da Tanabari mimarTeba kmayofilebasa da tkivilTan. sinamdvileSi ar arsebobs erTgulis sulieri transformirebis raime gansakuTrebuli niSnebi. zogjer zogierTi niSani SeiZleba gamomJRavndes gareT da sizmrebSi. adamiani amyarebs ufro Rrma Sinagan urTierT kavSirebs RmerTTan. nebismier SemTxvevaSi TviTon adamiani aris imis mowme, Zlierdeba misi erTguleba Tu sustdeba. yvelaferi damokidebulia Tqveni rwmenisgan RmerTSi.

SekiTxva 3: maswavlebels, romelic aswavlis bavSvebs sais ganaTlebis sistemiT, rogori Tvisebebi unda hqondes ganviTarebuli?
pasuxi: maswavleblebma studentebs ar unda miscen ufleba akeTon is, rac maT moesurvebaT. maswavleblebma unda akontrolon studentebi da mimarTon maTi moqmedebebi kargi da keTili sityvebiT, unda axsovdeT studentebis miznebisa da miswrafebebis Sesaxeb. Tqven ar unda dauSavT maTi dausjelad darCena mxolod imitom, rom isini arian Tqveni studentebi. Tu Tqven rTavT maT zogierTi Tavisuflebis nebas, maSin Tqven xandaxan unda SeCerdeT da dasajoT isini, Tu es aucilebelia. aseTi dasja saWiroa imisTvis, rom gavafrTxiloT studentebi, da rom momavalSi isini moiqcnen kargad.

SekiTxva 4: rogoria maswavleblis roli, romelic aswavlis bavSvebs sais ganaTlebis sistemiT? man rogor unda SeinarCunos disciplina?
pasuxi: dae maswavlebelma asrulos Tavisi movaleobebi da studentma ki – Tavisi. TiToeul maTgans aqvs Tavisi roli da movaleobebi. maswavlebeli pasuxs agebs imaze, rom klasSi iyos kargi atmosfero da rom studentebi iyvnen bednierni.

SekiTxva 5: maswavlebelma rogori Rone unda ixmaros imisTvis, rom ganiviTaros adamianis Tvisebebi da gaxdes misabaZi nimuSi?
pasuxi: es Zalian mniSvnelovani kiTxvaa. studentebi SeZleben maswavleblis Tvisebebis mibaZvas mxolod maSin, roca maswavlebeli iqceva saTanado saxiT. Tqven ar unda akeToT is, ris gakeTebis uflebasac ar aZlevT Tqvens studentebs. da ara marto es, igive SeiZleba iTqvas sakvebTan mimarTebaSic: maswavlebelma da studentma unda Wamon erTidaigive saWmeli. Tqven ukrZalavT studentebs xorcis Wamas, TviTon ki WamT xorcs da Tevzs. es aris cudi praqtika, radganac is xels uSlis harmoniuli urTierTobebis ganviTarebas maswavlebelsa da studentebs Soris. Tqven unda misdioT imas, rasac aswavliT Tqvens studentebs. maswavlebeli ar unda iqceodes upasuxismgeblod, fiqrobdes, rom studentebs ar aqvT ufleba miscen mas kiTxvebi mis yofaqcevasTan dakavSirebiT. maswavlebeli unda iyos Tavmdabali da fxizeli. is unda zrdides da aRzrdides studentebs siyvaruliT. saWiroa gansakuTrebuli yuradReba daeTmos maswavleblis studentebTan damokidebulebis sakiTxebs klasebSi, sadac erTad swavloben biWebi da gogonebi. maswavlebeli gansakuTrebul yuradRebas unda uTmobdes student gogonebTan urTierTobas. maswavlebels marTebs CaTvalos isini Tavis debad da moepyros maT siyvaruliT da pativiscemiT. mxolod maSin SeiZleba formirdes maTi xasiaTi. maswavlebeli unda iyos magaliTi sxvebisTvis.

SekiTxva 6: rogori monawileoba unda miiRon mSoblebma Svilebis ganaTlebaSi?
pasuxi: mSoblebma ar unda ganixilon ojaxuri problemebi bavSvebis TandaswrebiT. maT unda gadaWran erTmeneTs Soris wamoWrili problemebi. maT unda gaakeTon ise, rom bavSvebi iyvnen bednierebi, da rom maTi yuradReba gamaxvilebuli iyos ganaTlebis procesze. imis magier, rom miiqcion yuradReba cudi qceviT, mSoblebs marTebT aCvenon magaliTi TavianT bavSvebs.

studentebma ar unda miayenon uxerxuloba TavianT mSoblebs. maT unda ganaviTaron madlierebis grZnoba TavianTi mSoblebisadmi imitom, rom maT gazardes isini, yvela siZneleebis gadataniT da TavianTi komfortis SewirviT. maSinac ki rodesac Svilebi qorwindebian, isini ar unda moekidnen mSoblebs daudevrad da ar unda ifiqron ase: `me da Cemi ojaxi kargad vcxovrobT. me ra saqme maqvs imasTan, rom Cemi mSoblebi itanjebian?~ ase SeiZleba iqceodnen mxolod gaunaTlebeli briyvebi. ganaTlebulma adamianebma ar unda ganaviTaron msgavsi urTierTobebi. Tqven unda emsaxuroT Tqvens mSoblebs da moutanoT maT bedniereba. Tqven unda daakmayofiloT maTi saWiroebebi. Svilebis movaleoba mdgomareobs imaSi, rom gaxadon TavianTi mSoblebi bednierni.

dRes studentebi urTierToben cud adamianebTan. `miTxari, vin aris Seni megobari, da me getyvi, vin xar Sen~. Tu Tqven urTierTobT aseT adamianebTan, maSin Tqveni xasiaTi gafuWdeba. dRes mSoblebsa da Svilebs Soris bevri uTanxmoebaa. mSoblebis survilebi da miswrafebebi ar emTxveva Svilebis survilebsa da miswrafebebs. Tqveni survilebi emTxveva Tqveni mSoblebis survilebs? Tqven SegiZliaT SeasruloT Tqveni survilebi, Tan gaxsovdeT Tqveni mSoblebis survilebis Sesaxeb. moutanoT kmayofileba sakuTar Tavs da aqcioT Tqveni mSoblebi ubedurebad niSnavs egourobis gamomJRavnebas. Svilebi ase ar unda moiqcnen.

mSoblebmac aseve saTanadod unda akontrolon Svilebi. mSoblebma unda auxsnan vaJiSvils: `dRes Sen cols irTav da qmni ojaxs. magarm Cven SenTana varT TviT Seni dabadebidan. gvaqcie Cven bednierebad. es Seni valia~. Seqmna Seni ojaxi da gamoemSvidobo mSoblebs niSnavs gamoamJRavno egouri damokidebuleba. mxolod imis gamo, rom ukanasknel dros adamianebi sul ufro xSirad amJRavneben aseT egour damokidebulebas, mSoblebsa da Svilebs Soris urTierTobebi gaxda Zalian daZabuli.

me minda gansakuTrebuli yuradReba dauTmo kidev erT aspeqts: Tqven ar unda CaerioT im sakiTxebSi, romlebic Tqven ar gexebaT. dRevandeli dRis gavleniT, Svilebi iswrafian icxovron TavianTi mSoblebidan gancalkevebiT. aseT situaciaSi gaRizianeba da daZabuloba izrdeba. Tqven unda akontroloT Tqveni risxva. Tqven unda SeCerdeT da hkiTxoT sakuTar Tavs: `me unda gavnawyende ki Cems mSoblebze? sworad ki viqcevi?~ Tqven ar unda moiqceT uxeSad da ar unda aiZuloT Tqveni mxcovani mSoblebi rom maT itiron. sxva mxriv, Tu Tqven gaabednierebT maT, maSin TviTonac iqnebiT bednierni.

bal vikasis skolebSi swavla Zalian mniSvnelovania SvilebisTvis. bal vikasis moswavleebs da im adamianebs, romlebsac aswavlian zogadadamianuri faseulobebis aRzrdis sistemiT, aucilebelad unda Seaswavlon dhiana (meditireba). upirveles yovlisa mSoblebma unda Seicnon, ra aris adamianuri xarisxebi. maT TviTon unda ganiviTaron TavisSi aseTi xarisxebi. Tu Tqven ar inviTarebT TqvenSi aseT xarisxebs, maSin Tqven ratom xarT darwmunebuli imaSi, rom amas gaakeTeben Svilebi?

gamoiyeneT cxovrebaSi adamianuri xarisxebi da gaxdiT magaliTi mibaZvisTvis. dRes mSoblebi Zalian dakavebulebi arian, maT ar aqvT dro imisTvis, rom imyofebodnen ojaxis garemocvaSi Tavis SvilebTan erTad. Tu orive mSobeli midis samuSaod ofisSi, maSin ra mouvaT Svilebs? vin izrunebs maTze? ramdenime wlis ukan me davwere leqsi aseT situaciaSi bavSvebis da ojaxis samwuxaro mdgomareobis Sesaxeb:

Tu qalebi midian samuSaoze, maSin vin zrunavs ojaxze?
Tu qmari da coli midian ofisSi, maSin vin Seasrulebs samuSaos saxlSi?
Tu qalebi daiwyeben skolebSi sxva bavSvebis swavlebas, maSin vin aswavlis maT Svilebs?
Tu qalebi imuSaveben, rogorc kacebi, maSin vin moamzadebs saWmels?
gamomuSavebul fulebs SeuZlia gadawyvitos zogierTi finansuri problema,
magram vin gadawyvets problemebs ojaxSi?
qalebma SeiZleba imuSaon da gamoimuSaon fuli, magram SeZleben isini bednierad cxovrebas,
Tu isini daudevrad ekidebian TavianT saSinao valdebulebes?
(leqsi teluguze)

qalebi damokidebuli arian mzareulebsa da ZiZebze, romlebic muSaoben saxlSi. ase isini afuWeben ojaxis reputacias. amitom Tqven samuSaoze unda moewyoT imis Semdeg, roca uzrunvelyofT wesrigs saxlSi. ueWvelia, Tqven SegiZliaT moewyoT samuSaoze, uzrunvelyoT Svilebi da izrunoT maTze saTanadod. magram mamakacebic ki ver igeben amas. zogierTi adamiani, roca samuSaodan brundeba, dros atarebs, wignebis kiTxvasa da satelevizio programebis naxvaSi. sxvebi midian klubSi da TamaSoben karts. maT ar ainteresebT ojaxi da Svilebi.

maSin rogor unda SeZlon adamianebma saxlSi keTilsasiamovno atmosferos da Svilebis swavlis pirobebis uzrunvelyofa? Tu Svilebi kargad ar swavloben, maSin es maTi brali ar aris. amaze pasuxs ageben mSoblebi. darCiT saxlSi da izruneT Svilebze. es aris ojaxis namdvili Semosavali. sxva mxriv, Tu mSoblebi gamoimuSaveben ramdenime aTass da ar zrunaven Svilebze, maSin isini amJRavneben egour damokidebulebas. Tu gafuWebulia Svilebis xasiaTi, maSin droTa ganmavlobaSi Tqven inanebT amis Sesaxeb. amitom mSoblebis mTavari movaleoba mdgomareobs imaSi, rom aRzardon Svilebi karg atmosferoSi.

TiToeulma adamianma TviTon unda gadawyvitos TavisTvis, ganiviTarebs Tu ara is TavisSi adamianur Tvisebebs. veravin aiZulebs mas amis gakeTebas. sazogadoebaSi ar warmoiqmneba problemebi, Tu policielebi, eqimebi, medicinis debi da sxva profesiis adamianebi keTilsindisierad asruleben TavianT movaleobebs. magram, samwuxarod, dRes aseTi situacia ar aris. bavSvebi itanjebian mSoblebis naklovanebebisgan. amitom Cven bavSvebi unda gavxadoT bednieri da aRvzardoT isini jansaR atmosferoSi. Tqven maT ar unda darToT dilis 8 saaTamde Zilis neba. Tqven isini unda gaaRviZoT 5 saaTze. samwuxarod dRes mSoblebic ar dgebian dilis 5 saaTze. maT sZinavT 8 saaTamde, maT Svilebs ki – 9 saaTamde. mSoblebma unda imsaxuron magaliTad SvilebisTvis. maT, visac ar hyavT Svilebi da ar aqvT movaleobebi, SeuZliaT iZinon ramdenic undaT.

rodesac Sri saThia sais organizaciebi xsnian skolebs, maT SeuZliaT Seqmnan fondi am skolebis muSaobis mxardasaWerad. maT aseve SeuZliaT miiRon daxmareba mSoblebisgan. saThia sais skolebSi ZiriTadi yuradReba unda daeTmos RmrTiurebis, movaleobisa da erTgulebis princips. bavSvebi adreuli wlebidan unda swavlobdnen adamianur faseulobebs. mowafeebs saWiroa vaswavloT rom daamyaron swori urTierTobebi RmerTTan. mSoblebma Svilebs ar unda Caacvan moduri tansacmeli. SesTavazeT maT ubralo da sufTa tansacmeli, rac uzrunvelyofs maT saWiroebas. mSoblebs marTebT TavianTi Svilebis saTanadod gakontroleba – amaSi mdgomareobs maTi mTavari movaleoba. mSoblebs aseve unda hqondeT swori warmodgena sais ganaTlebis sistemaze. SesaZlebelia zogierTma mSobelma araferi ar icis amis Sesaxeb.

zogierT bavSvs eSinia Tavisi mSoblebis da cruobs. amitom mSoblebi kviraSi erTjer unda mividnen skolaSi da gaigon rogor iqcevian maTi Svilebi, da rogoria maTi warmatebebi swavlaSi. zogjer bavSvebi eubnebian mSoblebs amaRlebul niSnebs, mSoblebi ki ujereben maT. mSoblebi ar midian skolaSi da ar laparakoben maswavleblebTan. mSoblebi drodadro unda mividnen skolaSi, rodesac maTma Svilebma ar ician amis Sesaxeb, da unda esaubron maswavleblebs.
am mxriv sofleli bavSvebis mSoblebi iqcevian ukeTesad. isini, ukidures SemTxvevaSi yuradRebas aqceven TavianTi Svilebis ganviTarebasa da skolaSi qcevas da iReben gamosasworebel zomebs droulad. magram mSoblebi romlebic cxovroben qalaqad da gansakuTrebiT xelmZRvanelebi, ar zrunaven TavianT Svilebze. mowafeebi umiznod ar unda daxetialobdnen quCebSi. zogierTi mowafeebi dadian bazarze da fuWad kargaven dros. aseTi mowafeebi arian namdvili – sulelebi! mowafe ar unda daxetialobdes umiznod quCebSi.
mSoblebma ar unda dauSvan agreTve rom maTi Svilebi arasworad iyenebdnen fuls. maT unda aswavlon bavSvebs, ra aris kargi da ra aris cudi. mSoblebma unda daakoreqtiron TavianTi Svilebis qceva. dedam, mamam da Svilebma unda icxovron harmoniuli cxovrebiT. mSoblebma aseve Tvalyuri unda adevnon imas Tu rogor wignebs kiTxuloben maTi Svilebi. axalgazrda adamianebs aqvT sxvadasxva wignebis kiTxvis midrekileba. isini deben usargeblo romanebs saswavlo saxelmZRvaneloebSi da mas kiTxuloben. mSoblebi fiqroben rom maTi vaJi kiTxulobs saxelmZRvanelos. magram mas xelSi aqvs ara saxelmZRvanelo. mSoblebma dauyovnebliv unda CamoarTvan aseTi wignebi bavSvebs. Tu Tqven yuradRebiT Tvalyurs miadevnebT imas, rasac akeTeben Tqveni Svilebi, maSin isini moiqcevian kargad da warmatebiT ganviTardebian.
bal vikasis moswavleebs aucilebelia aswavloT survilebisTvis `Weris~ dayeneba: ar unda darToT neba rom fuWad daxarjon fuli, sakvebi, energia da dro. Tqven SeZlebT Svilebis gakontrolebas mxolod maSin, rodesac Tqven TviTon icavT am wess. dRes didebic ki ar misdeven am princips. sazogadoebrivi da ojaxuri dResaswaulebis dros adamianebi xarjaven bevr fuls sadilebis organizebaze, romlis Semdegac iyreba bevri saWmeli. saWmeli – es aris RmerTi, ar gaflangoT is amaod. mieciT sakvebi mas visac es uWirs. samwuxarod, dRes, Rarib da mSier adamianebs ar aqvT sakmarisi sakvebi. bevri saWmeli iyreba nagvis yuTebSi.
Tqven ar gmarTebT zedmetad bevri laparaki, imitom rom Tqven ase xarjavT energias. amis msgavsad Tqven ar gmarTebT drois fuWad xarjva. `drois gaflangva niSnavs sicocxlis amaod daxarjvas~. Cven fuWad vxarjavT fuls. Cven amas risTvis vakeTebT? fulis araswori gamoyeneba – es aris boroteba. ueWvelia rodesac saWiroa Tqven SegiZliaT daxarjoT fuli, magram unda iyidoT Tqven arasaWiro nivTebi mxolod imitom rom Tqven jibeSi gaqvT fuli? zogierTi adamiani xarjavs mTel Tavis xelfass imaze rom iyidos fufunebis sagnebi. isini fiqroben rom cxovroben lamazi cxovrebiT. Tu Tqven ase daufiqreblad iyenebT fuls, maSin, amis Semxedvare, Tundac merZeve an Tqveni msaxurebi daiwyeben xelfasis gazrdis moTxovnas. amitom Tqven ar unda aCvenoT sxvebs cudi magaliTi. Tqven unda hkiTxoT Tqven Tavs, yoveli rupia daixarja Tqven mier keTildReobaze Tu ara.
es aris pasuxebi im kiTxvebze, romlebsac Tqven iZleodiT. iyaviT fxizlad da icxovreT azriT savse cxovrebiT. maSinac ki Tu Tqven dauSvebT patara Secdomas, sazogadoeba moepyroba mas seriozulad. ar dauSvaT Tundac patara Secdomebi. sazogadoeba yuradRebiT adevnebs Tvals Sri saThia sais organizaciis wevrebis cxovrebas. amitom icxovreT idealuri cxovrebiT da iyaviT magaliTi sxva adamianebisTvis.