ოქტომბერი

01.10.2008
yvela aris RmerTis Svili. is aris erTaderTi ufali kacobriobis. adamianebs SeiZleba eCvenebodeT gansxvaveba TavianT saxelebsa da formebSi da maT sarwmunoebebsa da praqtikebSi. magram wyaro aris mxolod erTi. erTobis Sesaxeb am fuZemdebluri WeSmaritebis Secnoba aris brahnmajnana (absolutis codna). am codnis SeZena SeuZlebelia werilebis ubralo SeswavliT da metafizikuri saubrebis CatarebiT. unda Seicno is WeSmariteba, rom yoveli arseba msoflioSi aris uzenaesis xorcSesxma. erTobis Secnoba mravalsaxeobasTan SefardebiT – es aris umaRlesi codna.
02.10.2008
adamianis egouri moTxovnilebebi unda iyos msxverplad Sewiruli. unda iyos mudmivi miswrafeba sxvebisTvis kargis keTebaze. adamianis survili unda iyos mTels msoflioSi keTildReobis damyareba. Tavis gulSi aseTi grZnobiT adamianma unda imeditiros ufalze. es aris swori gza.
03.10.2008
uZlurebidan CamoSorebis saukeTeso xerxia – moWraT is TviT fesvebidan – mcdar warmodgenaSi, rom Tqven xarT – sxeuli, rom Tqven gaqvT saxeli da forma, es grZnobebi, es inteleqti da es Wkua. es yvelaferi aris – bargi, romelsac Tqven atarebT. gana Tqven ar ambobT `Cemi Wkua~, `Cemi xeli~, iseve rogorc Tqven ambobT `Cemi wigni~, `Cemi qolga~? vin aris is, vinc am yvelaferze ambobs `Cemi~? es aris namdvili `Tqven~. is iyo iq roca Tqven daibadeT, roca Tqven geZinaT, yvelafris daviwyebiT, daviwyebiT Tqveni sxeulis Sesaxebac ki yvela misi TaviseburebiT, SinaganiT da gareganiT. am `me~-s ar SeiZleba miadges ziani, is ar icvleba, man ar icis dabadeba an sikvdili. SeiswavleT disciplina, romelic dagexmarebaT Tqven am WeSmaritebis SecnobaSi, da Tqven yovelTvis iqnebiT Tavisufali da gambedavi. es aris namdvili vidia (codna), atma vidia (WeSmariti `me~-s codna).
04.10.2008
icxovre, sxvebTan da samyarosTan Seni msgavsebis mudmiv ganWvretaSi. akeTe kargi sxvebisTvis, keTilmosurned moekide mTel bunebas, warmoTqvi nazi da keTili sityvebi, gaxdi msgavsi bavSvis, romelic Tavisufalia Surisgan, zizRisgan da sixarbisgan. roca Tqveni siyvaruli gamodis Tqveni ojaxisa da Tanasazogadoebis sazRvrebs gareT da gafarTovdeba gareSe adamianebamde, Tqven gadadgmuli gaqvT pirveli nabiji maias (iluziis) zRurblis gadasalaxad.
05.10.2008
yofiT saqmianobaSi Tqven unda iyoT frTxili, rom ar daarRvioT moralis normebi an kargi qcevis wesebi. Tqven ar unda moityuoT Sinagani xmis aRZvris gulisTvis. Tqven nebismier dros mzad unda iyoT imisTvis, rom pativi sceT sakuTari sindisis diqtats. Tqven Tvalyuri unda adevnoT Tqvens nabijebs, raTa dainaxoT, xom ar imyofebiT Tqven vinmes gzaze. Tqven yovelTvis unda iyoT fxizlad, raTa gaxsnaT gamaerTianebeli WeSmariteba, romelic imyofeba naperwklebis gamyreli yvela nairferovnebis gareT.
06.10.2008
uangaro saqmianobis yvela SemTxveva, romelic amzadebs niadags sulis Sesarwymelad umaRles sulTan, romelic afarToebs warmodgenas brahmanze (RmrTiurebaze), romelic yvelgan ars, aris dharmas (ubiwoebis) qmedeba. yoveli aseTi qmedeba – es aris patara nakadi, romelic miqris brahmajnanis okeanisken, WeSmariti `me~-s uzenaesi codnisken. nebismieri moqmedeba miZRvnisa da uaryofis ganwyobiT – es aris dharmiuli moqmedeba, romelsac mihyavs TviTrealizebasTan.
07.10.2008
yvela religia laparakobs imis Sesaxeb, ra aris sikeTe, da rom TiToeulma unda awarmoos ubiwo cxovreba, dafuZnebuli am codnaze. Tu Wkuebi sufTaa, maSin rogor SeiZleba esa Tu is religia iyos cudi? yvela religia aris sxvadasxva gza, romlebsac mihyavT daniSnulebis erTi da igive punqtTan. yvela erTgulma unda gancados es WeSmariteba da icxovros mis Sesabamisad Tavis yoveldRiur cxovrebaSi. maT unda awarmoon ubiwo cxovreba da, am saxiT, gancadon mudmivi netareba. mxolod maSin maTi sulieri Zalisxmevebi moitans nayofs. ismineT brZenTa sityvebi, gawmindeT Tqveni azrebi da daakoncentrireT Tqveni Wkua RmerTze. RmerTi SeiZleba gamefdes mxolod sufTa gulSi. yvela sadhanis (sulieri praqtikis) mizani unda gaxdes gulis gasufTaveba.
08.10.2008
yvela sadhaki (sulieri maZieblebi) unda moiqces Semdegnairad: pirvelad, aucilebelia ganaviTaros viveka, ese igi maradiulsa da warmavals Soris garCevis unari da gadwyvitos, ra aris maTgan yuradRebis Rirsi. meored, aucilebelia daiwyos guliTadi cda imis gansacdelad, rac amorCeulia Rirseulisa da WeSmaritis saxiT. mesamed, rogoric ar unda iyos Tanmdevi mdgomareobebi, es Zalisxmevebi ar unda Sewyvitos. am samisgan Sedgeba namdvili Tapasi (uaryofa). mxolod am Tapasisgan ibadeba namdvili Santi (simSvide) da ananda (netareba).
09.10.2008 dasara/vijaiadasami
bharatelebi Zveli droidan zeimobdnen navaraTris, eTayvanebodnen devis, RmrTiurs dedis ipostasSi. am cxra dRis ganmavlobaSi isini Tayvans scemen qalRmerTebs durgas, lakSmis da sarasvatis. sworad unda gavigoT durgas, lakSmis da sarasvatis mniSvneloba. sami qalRmerTi warmoadgens Zalis sam saxes adamianSi: iCCa Sakti (nebis Zala), kriia Sakti (mizanmimarTuli moqmedebis Zala) da jnana Sakti (sibrZnis Zala). sarasvati vlindeba adamianSi rogorc vaaki (sityvis Zala). durga warmodgenilia energiisa da dinamiurobis formiT. lakSmi mJRavndeba nebis Zalis formaSi. sxeuli gamosaxavs mizanmimarTul moqmedebas – kriia Saktis. Wkua aris nebis Zalis – iCCa Saktis sacavi. atma – es aris sibrZnis Zala – jnana Sakti.
10.10.2008
sixaruli bedis keTilganwyobilebis droebSi da mwuxareba araxelsayrel droebSi, mcdari warmodgena sxeulis tkivilsa da grZnobebze, rogorc TviT adamianis kuTvnilis Sesaxeb, – aseTi gaorebuli ganwyobileba da grZnoba unda gadailaxos. sxeulTan gaigivebas TandaTanobiT unda eTqvas uari. amaSi mdgomareobs jnana iogas (sibrZnis gzis) TviT safuZveli.
11.10.2008
adamianma SeiZleba miaRwios Santis (simSvides) mxolod siyvaruliT. Santi – es aris sicocxlis xis nayofi, romlis gareSec es xe mxolod da mxolod unayofo Zelakia, romelsac ar aqvs faseuloba da arSemdgaria. tkbili wveni rom dakonservdes da Seinaxos parazitebisgan, nayofi moTavsebulia mware kanSi. manam sanam daigemovnebs Sinagan sitkbos, adamianma unda moxsnas kani. sqeli qerqi simbolirebs eqvs cud Tvisebas, romlebic exveva adamianis guls: Jini, risxva, sixarbe, mibmuloba, siamaye da siZulvili. isini, vinc SemZlea moacilos kani da gancados sitkbo SigniT mkacri da Tanmimdevruli disciplinis meSveobiT, miaRweven usasrulo simSvides, romelsac yvela ase eZebs.
12.10.2008
bhaktis (erTgulebis), iseve rogorc jnanis (sibrZnis) arsi aris praSanti – umaRlesi da aRuSfoTebeli simSvide. imis msgavsad, rogorc sufTa cisferi cebi ar aris Sexebuli RrublebiT an wvimis StormebiT, elviT an WeqiT, ufro metic, rCeba iseTive, am droebiTi sivaglaxeebis miuxedavad, aseve adamianis Wkuac unda iyos sufTa da mSvidi, sicocxlis yvela Stormisa da stresis miuxedavad.
13.10.2008
ra sargeblobaa simdidrisa da mdgomareobisgan, Tu adamians ar aqvs Wkuis simSvide? mSvidi sindisi aris adamianis yvelaze Zvirfasi sakuTreba. Sinagani simSvidis misaRwevad aucilebelia daipyroT yvela survili, yvela azri ki unda gaamaxviloT RmerTze. dakavdiT miZRvnis suliT msaxurebis saqmianobiT. WeSmariti msaxureba mdgomareobs gaWirvebulebis da sazogadoebaSi ubedurebis TavmdablobiT da erTgulebiT daxmarebaSi. es aris msaxureba RmrTurisTvis. apraqtikeT gamoTqma `dil me ram, haT me kam~ (RmerTiT Cems gulSi vmsaxureb Cemi xelebiT). saWiro ar aris rom gwyurodes Zalaufleba da simdidre.
14.10.2008
sulieri maZieblisTvis damaxasiaTebeli ar aris gamoZebnos naklovanebebi sxvebSi da damalos Tavisi sakuTri. Tu Tqveni naklovaneba aRniSnulia vinmesgan, maSin ar ecadoT amtkicoT da daamtkicoT, rom Tqven marTali xarT. ar ganicadoT siZulvili am adamianis mimarT amisTvis. amis magier gaerkvieT Tqvens SigniT, Tqven sad cdebiT, da gamoasworeT Tqveni sakuTari qceva.
15.10.2008
yvela SesaZlo xerxiT adamiani CarTulia bunebis, am Cauwvdomeli qmnilebis, usasrulo da SesaniSnavi saidumloebis CawvdomaSi. magram Tavisi Wkuis, inteleqtis da egos ukuRmarTobaTa gamo, adamianma ver SeZlo gaego WeSmariti, maradiuli da sulieri fuZemdebluri principi, romelic udevs safuZvlad msoflioSi yvelafers, da dakarga Tavisi Tavi, gare fenomenaluri samyaros devnaSi, TiTqos es iyos erTaderTi realoba. am procesSi man ver SeZlo Seecno Tavisi WeSmariti buneba da absoliturad daamaxinja Tavisi Wkua. ubralo WeSmariteba imis Sesaxeb, rom yvelaferi gamsWvalulia erTianiT, daikarga TvalTaxedvidan.
16.10.2008
darCiT gawonasworebulebi warmatebisa da warumateblobisas, bednierebasa da mwuxarebaSi, danakargsa da SenaZenSi. sicocxlis afrenebi da dacemebi TavisSi atarebs Cvens saswavlebel gakveTilebs. sinamdvileSi, winaaRmdegobriobebis gareSe Cvens sicocxleSi Cven ver SevZlebT ganvcadoT RmrTiureba. sibnelis gareSe Cven ver SevZlebT SevafasoT sinaTle. siZneleebis gancdis gareSe Cven ar davafasebT sixaruls, romliTac Cven vtkbebiT. swored Wkuis simSvidis danaklisi gvaiZulebs Cven veZeboT mudmivi simSvidis SeZenis xerxebi. upaniSadebi acxadeben, rom ukvdavebas SeiZleba miaRwio mxolod uryofiT. imisTvis rom gaxsnas mudmivi simSvidisa da bednierebis saidumlo, adamianma unda Seiswavlos uaryofis praqtika.
17.10.2008
yvela sadhanas (sulieri praqtikis) obieqti aris Wkuis mospoba, da odesme romelime kargi saqcieli warmatebiT mospobs mas. am gamarjvebas xels Seuwyobs yvela keTili saqme, Sesrulebuli warsulSi. yvela mcire saqme iTvleba. ukeTuri saqmeebi danakargSi.
18.10.2008
imisTvis rom aamaRlos cxovrebis done, kacobriobam miaRwia did warmatebebs miwis materialuri resursebis gamoyenebaSi. magram man ver ipova gza Sinagani simSvidisa da dakmayofilebisken. erTobis Secnobis CaxSobiT, romelic devs qminilebis safuZvelSi, Surma da sixarbem daaWuWyiana urTierTobebi adamianebsa da erebs Soris. am momakvdinebeli situaciis ZiriTadi mizezi aris aSkara egouroba, roca yoveli cdilobs waiRos TavisTvis yvelaferi is, rac umatebs Zalauflebas da komforts. survilebi Seadgenen Wkuis safuZvels. roca survilebi egouria, fuWad ixarjeba dro da Zalisxmeva, movaleobebs ugulebelyofen, sxeuli da misi unarebi ki gamoiyeneba arasworad. imisTvis rom aRorZindes simSvide adamiansa da sazogadoebaSi, Wkua unda gaiwmindos Tavis Tavze mibmulobisgan.
19.10.2008
RmerTis samflobeloebi SemousazRvrelia, is moicavs kosmoss da gadis mis gareTac ki. amitom, neba ar misceT Tayvaniscemis moTxovnilebebs dagadon Tqven saxvevi Tvalebze. ar SeiZuloT sxva saxelebi da gamomJRavnebebi erTiani uzenaesi arsebis. radgan siZulvili badebs SiSs, siZulvili aris mousvenrobis, avsityvaobis da sicruis sanerge. is tovebs Tqvens Wkuas simSvidis gareSe. manam, sanam Tqven ar imyofebiT mSvidobis mdgomareobaSi Tqvens TavTan da maTTan, vinc Tqvens garSemo arian, Tqveni Wkua iqneba Sewuxebuli, Tqveni sisxli ki aduRdeba risxvisa da siavisgan. mxolod siyvaruls SeuZlia Seamsubuqos mousvenroba da daawynaros SiSi.
20.10.2008
avatari (RmerTis inkarnacia) movida imisTvis, rom gaasufTaos gza adamianis sulieri progresisTvis. aSanti (mousvenroba), romelSic CaZirulia adamiani, unda moispos. ai ras niSnavs `paritranaia sadhunam~ an saTnoebis dacva, gacxadebuli bhagavad gitaSi, RmrTismosavi adamianebis gadarCena yofiTi nivTebis araraobis gaugebrobiT miyenebuli aSantisgan an mwuxarebisgan. yvela adamianma unda SeiZinos Santi (simSvide) da santoSa (bedniereba) – es aris is misia, romlis gulisTvisac ufali modis dedamiwaze kvlav da kvlav. is Rebulobs adamianis formas imisTvis, rom Tqven SeZloT SexvdeT mas da ilaparakoT masTan, gaigoT da SeafasoT, usminoT da misdioT, gamoscadoT da amokrifoT sargebeli.
21.10.2008
dafiqrdiT bunebaze nivTebis, romlebisganac adamiani iRebs sixaruls. es TiToeuli savsea RmrTiuri arsebiT, wvima, romelic modis, mze, romelic anaTebs, mTvare, romelic aciebs, mdinareebi, romlebic miedinebian, Tanabrad misawvdomia yvelasTvis. amitom aravis ar aqvs ufleba pretendirebdes maTze gamonaklisad TavisTvis an uSlides sxvebs rom datkbnen am nobaTebiT. RmrTiureba aris – yvelafris safuZveli. Tvalebs ar SeuZliaT xedva da yurebs ar SeuZliaT smena manam, sanam sasicocxlo principi ar moqmedebs RmrTiuri atmas an brahmanis wyalobiT. adamians SeuZlia Seicnos atmas WeSmariteba, roca is gadaiclis egourobisa da mesakuTreobis bades.
22.10.2008
siyvaruli aris RmerTis forma. pirveli impulsi romelic gamosxivda adamianidan iyo prema (RmerTis siyvaruli). yvela danarCeni nivTebi movida amis Semdeg. yvela bavSvi romelic aris Sobili, dauyovnebliv inviTarebs dedis siyvaruls. yoveli bavSvi cdilobs icodes dasawyisSi misi deda da mama. igivenairad, yovelma individma unda icodes is miwa sadac daibada da misi samskriTi (kulturuli memkvidreoba). adamianma Tavis ers da Tavis kulturas pativi unda sces rogorc sakuTar mSoblebs. eri aris adamianis deda. adamianis kultura aris mama. es Rrma WeSmariteba gacxadebuli iyo ufal raamas mier roca man ganacxada: `deda da dedamiwa aris udidesi vidre TviT zeca~.
23.10.2008
Rrma interesis Canergva sulier sferoSi TavisTavad warmoadgens sawyis etaps. magram mxolod interesi arasakmarisia. aucilebelia Zalisxmevis gamoyeneba sulieri miznis Sesacnobad. maZiebeli unda Cawvdes sulieri Ziebis fuZemdeblur WeSmaritebas, agreTve man unda apraqtikos es WeSmariteba. mxolod maSin SeiZleba codnis nayofis SeZena RmrTiurebis Secnobis saxiT. umaRlesi codnis Zebna moiTxovs erTgulebas, jildo ki amaze iqneba umaRlesi bedniereba.
24.10.2008
rasac Cven vxedavT aris araferi sxva, garda Cveni sakuTari qmnilebis. msoflios aRqma aris mxolod proeqcia Cveni Wkuisa da Cveni Sinagani azrebis arekvla. rogoric aris azri iseTia xilva. feri minebisa, romelsac Tqven atarebT, gansazRvravs fers, romelSic TqvenTvis gamoCndeba nivTebi. Tu Tqven atarebT wiTel minebs, yvelaferi gamoCndeba wiTlad. Tu Tqven atarebT mwvane minebs, yvelaferi gamoCndeba mwvaned. sufTa fiqrebi gvanebebs davinaxoT msoflio sufTad. Tu Tqven xedavT nivTebs premiT (siyvaruliT), mosiyvarule guliT, mTeli qmnileba TqvenTvis gamoCndeba rogorc premas anarekli.
25.10.2008
urTierTobebi jivas (individs) da ufals Soris SeiZleba Cawvdomili iyos maT mier, vinc SeiZina sami ZiriTadi damaxasiaTebeli Tviseba: Wkua, daulaqavebeli mibmulobiT da siZulviliT; metyveleba, daulaqavebeli tyuiliT; da sxeuli, daulaqavebeli ZaladobiT.
26.10.2008
grZnobebi unda akontrolo upiratesad imitom, rom es grZnobebi misdevs mavne gavlenebs, romlebic auZlureben adamians da mihyavT is dacemisken. Sinagani simSvide dakargulia, roca grZnobebi kvebavs adamians aRmgznebi survilebiT da ablanduli vnebebiT. is rasac STanTqavs sadhakas (sulieri maZieblis) grZnobebi, yovelTvis unda iyos bunebiT sufTa da saTviuri, SemnarCunebeli Tavmdablobis, TviTflobis da zomierebis. Tu SegrZnebebi rajasulia (moicavs vnebas), maSin Wkua gaxdeba aRgznebuli da SurismaZiebeli. Tu isini Tamasurebia (moicavs Wkuis inertulobas), Wkua arc ki daiwyebs Tavisi sakuTari naklovanebebis Secnobas. mxolod saTviuri aRZvrebi daiWers Wkuas pirdapiri kursiT, mTlianad koncentrirebuliT atmaze, romelic unda ganWvritos adamianma, raTa miaRwios simSvides.
27.10.2008
RmerTi, romelic aris siyvarulis ganxorcieleba, miRweuli SeiZleba iyos mxolod siyvaruliT, iseve rogorc brwyinvale mze SeiZleba dainaxo mxolod misi sakuTari sinaTlis meSveobiT. am samyaroSi ar aris raime ufro Zvirfasi, vidre RmrTiuri siyvarulia. RmerTi – aris gunaaTiTa (yvela Tvisebis gareT). amitom, misi siyvaruli aseve Tvisebebis gareTaa. magram adamianis siyvaruls gapnirobebuls gunebiT (TvisebebiT), Sedegad mihyavs mibmulobebTan da zizRTan. siyvaruli ar unda efuZnebodes dajildoebis an dabrunebis molodinze. siyvaruli dafuZnebuli aseT molodinze, xdeba saqmiani garigeba. siyvaruli ar aris vaWrobis sagani. is ar hgavs sesxis micemas da mis ukan miRebas. is aris – nebayoflobiTi Sewiruloba. sufTa siyvaruli, msgavsi amis, SeiZleba wamovides mxolod sufTa gulidan.
28.10.2008 dipavali
ra aris sityva `bhagavanis~ mniSvneloba? `bha~ warmoadgens RmerTis sxivs. `ga~ warmoadgens gavrcelebisa da gaJRenTvis Tvisebas. `vaan~ niSnavs gavrcelebisa da gaJRenTvis niWs da unars. maSasadame, `bhagavani~ niSnavs erTaderT arsebas am brwyinvale gamosxivebis gamavrcelebeli unariTa SesaZleblobebiT. sinamdvileSi, atma Cvens SigniT aris am bunebis. Tumca adamiani aris arafris mcodne amaSi. aqedan modis locva `tamaso maa jotirgamaia~ (wagviyvane Cven umecrebis sibnelidan sibrZnis sinaTleSi). es sibrZnis sinaTle arsebiTia yvela adamianisTvis.
29.10.2008
atmas brwyinvaleba dafarulia ahamkariT (egoTi). amitom, roca ahamkara mospobilia, yvela mousvenroba mTavrdeba, ukmayofileba qreba da miiRweva bedniereba. adamianma mudmivad unda apraqtikos didi gakveTili rom sxeuli da atma aris gancalkevebuli. aseTi viveka an gansxvaveba aucilebelia sicocxlis yvela aspeqtSi, rogorc yofiTSi, aseve sulierSi. es aucilebelad saWiroa Sesacnobad WeSmaritebis, rac TavisTavad aris RmerTi.
30.10.2008
siyvaruli RmrTiuria. rom SeiZino misi wyaloba, sakmarisia Seasrulo sufTa da RmerTisTvis SesaTavazeblad sakadrisi qmedeba, es unda iyos siyvarulis gamovlineba. siyvaruls ar exeba da ar cvlis gansja kastis, msoflmxedvelobis an religiis Sesaxeb, is SeuZlebelia dalaqavdes SuriT, borotebiT an siZulviliT. daicaviT siyvaruli am zadebiT mowamlvisgan, SeecadeT aRzardoT tolerantuli Wkua, dauWuWyianebeli siZulvilis grZnobiT da SezRudulobiT. yvela religiis fesvi, yvela werilebis arsi, yvela gzebis mizani, yvela adamianebis STamagonebeli aris premas (siyvarulis) principi. es aris umyaresi safuZveli adamianis misiisa cxovrebaSi. es aris sinaTle, romelic uzrunvelyofs simSvides da ayvavebas msoflioSi.
31.10.2008
dausviT Tqvens Wkuas amocana emsaxuros ufals, da is gaxdeba damjeri. Tqven gadascemT iuvelirs mxolod im samkaulebs, romlebis SekeTeba an aRdgenaa saWiro. aseve aqac, gadaeciT ufals Tqveni Wkua, romelic, raRa Tqma unda, daWirvebulia gardaqmnaSi Tu ara, cvlilebaSi mainc. naklovaneba, romelic aavadebs Wkuas, – es aris gzaabneuloba. is msgavsia mkacri ZaRlis, romelic aravis ar miscems patronTan misvlis uflebas. gzaabneuloba aris uflis gamozrdili, da amitom is ar gavnebT Tqven, Tu is ubrZanebs mas ar gaakeTos es. amitom Tavi SeiZleba aaridoT ZaRls, Tu xmamaRla dauZaxebT patrons, raTa is TviTon movides Tqvens Sesaxvedrad, e.i. Tu SeevedrebiT ufals, rom man gadmoRvaros Tqvenze Tavisi wyaloba.
baba