თავი X

 

ბრაჰმავიდია და ქალები 

k: Sen laparakobdi mkacri reJimis Sesaxeb; kacebmac unda misdion mas, ase ar aris?

p: ra Tqma unda! isini agreTve arian sisxli da xorci, Zvlebi da tvini; isini agreTve tkivilmiyenebuli arian avadmyofobiT. yvela da TiToeul adamians, vinc aris tkivilmiyenebuli dabadebiT da sikvdiliT da gatanjuli am ciklidan, esaWiroeba es wamali. da vinc ar unda exmarebodes Tavis Tavs am mkurnalobiT, unda misdios reJims agreTve. kaci Tu qali, Tu isini ugulvebelyofen reJims, ver SeZleben avadmyofobisgan Tavis daRwevas. adamianebi ver miscemen Tavs uflebas Tqvan, rom isini Tavisufalni arian amisgan; maT unda uerTgulon mas yuradRebiT da daicvan is mkacrad. Tundac Tu maT eqnebaT brahmapadesami (ziareba brahmaSecnobis sulier gzaSi), Tu isini moklebuli arian saTnoebas, rogoricaa sama da dama, isini ver gadaarCenen Tavis Tavs, kaci iqneba es Tu qali.

 

k: magram svami, SastrebSi swavluli bevri mecnieri ratom acxadebs, rom qals ar aqvs ufleba brahmavidias mopovebaze? ra aris mizezi? 

p: ar arsebobs araviTari safuZveli gancxadebaSi, rom qalebs ar aqvT ufleba brahmavidiaze. viSnumurThim aswavla bhudevis giThas dideba; paramesvaram aswavla parvatis brahmaThaThva guru-CiThas meSveobiT. swored amas aRniSnavs guru-CiTha roca is ambobs `parvati uvaaC”. ras niSnavs es sityvebi? amis garda, isvaram aziara parvati iogasastrasa da manThrasastraSi. brihadaraniaka upaniSadi axsenebs, rom iajnavalkiam aswavla maitreis es, zustad igive brahmavidia. es aris kargad cnobili faqti. axla ki Sen TviTon SegiZlia gansajo da gaakeTo Seni sakuTari daskvna, arian qalebi brahmavidiaze uflebis mqone Tu ara. 

 

k: arsebobs zogierTi sxva, svami, romelic acxadebs, rom qali ar aris brahmaCariaze da saniasaze ufleba ayrili. es aris simarTle? vedebi krZalaven amas? 

p: vedebs aqvs ori nawili: karmakanda da jnanakanda. karmakanda aris damwyebTaTvis, ganuviTarebelTaTvis; da jnanakanda aris ufro winwaweulebisTvis, kargad ganviTarebul gonebamaxvilTaTvis. ar arsebobs miTiTeba kacze an qalze amasTan dakavSirebiT. damwyebni arian yofiTebi; isini rogor SeZleben jnanakandas atmas Sesaxeb ukvdavi gzavnilis gagebas? brihadaraniakaSi Cven gavqvs xseneba gargis da maitreias, romlebic anaTeben brahmaCarias da saniasas sulieri brwyinvalebiT. mahabharataSi Cven aseve vaxsenebT Subhaioginis da sxva qalebs, romlebic arian idealuri qalebi, savse saTnoebiT.

 

k: qalebs SeuZliaT moipovon brahmajnana, im drosac ki Tu isini atareben ojaxis ufrosis cxovrebas? 

p: ratomac ara? madaalasam da sxvebma SeZles brahmajnanis miRweva, im dros roca cxovrebaSi iyvnen grihasThis mdgomareobaSi, saxlis mepatronis statusSi. Sen albaT unda gsmenoda amis Sesaxeb iogavasisThasgan da puranebidan, rogor miaRwies maT sikeTeebidan erT-erT yvelaze umaRless, TviT brahmajnanas. da Semdeg gana upaniSadebi ar acxadeben, rom kaaThiaiini, sarangi, sulabha, visvadeva da sxvebi iyvnen brahmajnanas mimdevrebi?

 

k: svami, arian qalebi, romlebmac miaRwies brahmajnanas, im dros rodesac iyvnen grihasThas mdgomareobaSi? da vin miaRwia mas im dros rodesac iyo saniasas mdgomareobaSi? an vin Seicno es im dros rodesac imyofeboda vaanaprasThas mdgomareobaSi? arseboben qalebi, romlebmac amas miaRwies im dros rodesac iyvnen brahmaCarias mdgomareobaSi? 

p: ar ifiqro, rom ar arseboben qalebi, romlebmac Seicnes brahmajnana, im dros rodesac cxovrebaSi imyofebodnen am erT romelime mdgomareobaSi. Chuudaalam miaRwia amas, rodesac is iyo grihasTha; sulabhaioginim moipova is, rodesac iyo saniasini; maitreim miaRwia mas rodesac cxovrebaSi iyo vanaprasThas mdgomareobaSi; da gargim miiRo is brahmaCarias mdgomareobaSi. arsebobdnen bharat qveynis sxva didi qalebi, romlebmac miaRwies am simaRleebs. da Cvens dReebSic aris bevri, vinc aris am didi kategoriis. me ubralod vaxsene es oTxi saxeli, imitom, rom Sen moxvedi axla am kiTxviT; amitom srulebiT ar dakargoT enTuziazmi. ar arsebobs gulnaklulobis saWiroeba.

 

k: rodesac Cven gvaqvs ase bevri magaliTi qalebis romlebmac miaRwies brahmajnanas, rogor xdeba, rom ase bevri mtkicebaa maT sawinaaRmdegod? isini ratom adeben SezRudvebs qalebze? 

p: es aris sruli absurdi – waarTva qalebs brahmajnanas damsaxurebis ufleba. magram yofiT sakiTxebSi aucilebelia, rom zogierTi SezRudvebi daculi iyos maT mier. isini gadmocemulia mxolod dharmas da loka-kalianas (miwieri keTildReobis) interesebiTvis. sazogadoebis moralisa da socialuri janmrTelobis SesanarCuneblad msoflioSi, qalebi unda SeizRudon maTiT. isini Zalian sustebi arian, rom daicvan cxovrebis gansazRvruli standartebi da disciplina; maT aqvT zogierTi bunebrivi winaaRmdegobebi; es aris mizezi am SezRudvebisTvis.

 es ar niSnavs, raime arsebiT ufro dabal mdgomareobas. Tundac panditebi da sastrebis mcodneebi ratom aRweven TavianT jnanas mowiwebiTi TayvaniscemiT, romelsac isini uxdian qalis RmrTaebas, sarasvatis. vidias mTavari RmrTaeba, agreTve simdidrisa da jnanis RmrTaebebi samive arian qaluri. isenia sarasvati, lakSmi da parvati. safosto korespondenciaSic ki, roca adresati qalia, mas mimarTaven `imas… vinc msgavsia lakSmis” da a.S. Sen yovelTvis laparakob maaTha-piThaas, gauri-Sankaras, lakSmi-naraianas, siita-ramas, radha-kriSnas da a.S. jer qalis saxeli, Semdeg ki mamakacis. aqedan Sen SenTvis SegiZlia daaskvna, ramdenad didi mowiweba aqvs qals aq.

 

k: Sen kacsa da qals Soris gansxvavebas gansji rogorc miThia-jnanas, Tu afaseb mas, rogorc atma-jnanas?

p: Cemo Zvirfaso! atmas ar aqvs aseTi gansxvaveba; is mudmivad aris sufTa, Segnebuli da TviTgasxivosnebuli. amitom, is SeiZleba iyos mxolod miThia-jniana; da verasdros ver iqneba atma-jnana. gansxvaveba dafuZnebulia upadhiSi, niRabSi, SezRudulobaSi. atma ar aris arc mamrobiTi, arc mdedrobiTi arc saSualo sqesis; forma aris is, romelic zRudavs da atyuebs da romelic atarebs saxelebs.