მარტი

1.03.2011

yvelam, vinc ganizraxa sulieri an meditirebis gziT siaruli unda gamoiCinos yovelgvari sifrTxile rom aTi mteri ar miuaxlovdes maT (aTgzis codva: 3 fizikuri, 4 sityvieri da 3 gonebrivi. fizikuri midrekilebebi aris: sicocxlis dazianeba, mruSobiT gataceba da qurdoba. sityvieri codvebi aris: cru gangaSis atexva, ulmobeli metyveleba, Suriani saubari da tyuili. gonebrivi xasiaTis aris: sixarbe, Suri da RmerTis uaryofa). am codvebs mTlianad unda aaridoT Tavi. amis nacvlad Tqven gesaWiroebaT midrekilebebi romlebic daexmareba Tqvens winsvlas da ara ukan svlas. Tqven unda ilaparakoT da akeToT mxolod kargi (Subha), mxolod kargisTvis aris xelSewyoba (mangala) da xelSewyoba aris marto Siva. es aris is rasac werilebi (Sastrebi) aswavlian. sikeTe aris xelSewyoba. xelSewyoba aris sulierad sasargeblo. maSasadame sikeTe aris namdvili instrumenti, romelic exmareba ufal SivasTan Sesarwymelad.

02.03.2011 maha SivaraThri

Cven gavatareT ase bevri Rameebi Zalian bevri mas Semdeg rac Cven davibadeT, magram SeuZlebelia yvela maTi dasaxeleba SivaraThrid. mas Semdeg rac es Rame aris gatarebuli meditirebaSi da ufal Sivas RmrTiuri saxelis didebis simReraSi, mas ewodeba SivaraThri. ara mxolod es Rame, aramed aseve rodisac ar unda gaataroT Tqven Rame RmrTiur saxelze meditirebaSi, es Ramec aseve iqneba wodebuli SivaraThrid. yovelTvis miamagreT Tqveni Tavi RmrTiur saxelze. ara ubralo ganWvretiT aramed RmerTisTvis siyvaruliT meditirebiT. RmerTisTvis Tqveni siyvaruli unda gagrZeldes dRisa da Ramis ganmavlobaSi da arasdros unda ganicados cvlileba.

3.03.2011

TiToeul eleqtro naTuras aqvs Tavisi calke simZlavre vatebSi romelic mas gaaCnia drois Semofarglul periodSi. avatarebi arian am eleqtruli naTurebis msgavsebi. drois dasabamidan, RmerTma xorci Seisxa, rogorc ramdenime avatarma. Tqven unda miebaT ara calkeuli avataris fizikur formas, aramed RmrTiurebas rogorc uzenaes parabrahmas moklebuls formebsa da Tvisebebs, romelic cxaddeba mraval dros mraval saukuneSi. Tumca Tqven daibadeT Cvilad, Tqven gaizardeT bavSvad, axalgazrdad, da gaxdiT xnovani adamiani; Tqven xarT igive pirovneba yvela am sxvadasxva stadiaze. Tqven, maSasadame, mudmivad unda imeditiroT RmrTiurebaze, romelic aris WeSmariti da maradiuli.

4.03.2011

religiuri yvela fanaturoba da uTanxmoeba gaqreba, rogorc ki Tqven SeicnobT sinamdviles. rwmena RmerTSi dafuZnebulia namdvil gancdaze. roca Cven miviRebT amas, iwyeba TviTanalizi da adamiani aris SemZle gazomos is ramdenad win wavida miznisken an daSorda misgan. adamiani Semdeg acnobierebs, rom is aqeT-iqiT moZraobs sibneleSi da miaTrevs sxvebsac sibneleSi agreTve. mxolod Semdeg, adamiani agdebs religiuri omebis saxeliT fraqciul siZulvils yvela maTze, vinc aRiareben gansxvavebul aRmsareblobas. maT, vinc mxiarulobs religiur omebSi unda davusvaT kiTxva, `Tqven naxeT RmerTi? SeicaniT Tqven RmrTiuri atma? Tu ara, ra uflebamosilebiT gmobT sajarod an uaryofT RmerTis am saxels? Tqven xarT, mebrZoli sibneleSi, cdilobT Cems CaTrevas agreTve sibneleSi? SeuZlia brma adamians waiyvanos sxva brma adamiani gzis gaswvriv? es aris SeuZlebeli amocana. amitom, gaigeT Tqveni WeSmariteba, vidre aZagebT an uaryofT Cemsas~.

5.03.2011

arsebobs sadhanis (sulieri praqtikis) sami etapi. es aris koncentrireba, ganWvreta da meditireba. roca Tqven amaxvilebT Tqvens mzeras erT formaze es aris koncentrireba. rodesac es forma fizikurad Sordeba Semdeg, Tqven mainc umzerT mas Tqveni gonebrivi TvaliT. es aris ganWvreta. rogorc Sedegi am varjiSis, es forma ibeWdeba Tqvens gulSi mudmivad. es aris meditireba. Tu Tqven agrZelebT fiqrs amgvarad forma rCeba Tqvens gulSi mudmivad. Tqven ar unda SezRudoT Tqveni sulieri praqtika mxolod koncentrirebiT an ganWvretiT. Tumca es marTalia, rom es aris pirveli nabijebi Tqvens sulier praqtikaSi, Tqven unda waxvideT win ufro Sors. Tqven unda gardaqmnaT koncentrireba ganWvretaSi da mogvianebiT meditirebaSi. roca Tqven gardaqmniT aseTnairad, Tqven agrZelebT RmerTis formis warmosaxvas yovel dros. Zveli riSebi (brZenebi) irCevdnen meditirebis am formas. es aris is ratomac RmerTi cxaddeboda maT winaSe rodesac ki isini moisurveben, laparakobda maTTan da Seasrula maTi survilebi.

6.03.2011  

keTildReoba aris codnis nayofi; arakeTilmosurneoba aris uvicobis nayofi. mxolod keTildReobiT SeiZleba iyos miRweuli mSvidoba, sixaruli, da winsvla. adamianis ZiriTadi valdebuleba aris swrafva yoveli cocxali arsebis keTildReobisken. maTi xelSewyoba da maTi daxmareba aris swori amocana. adamianis cxovreba Tavisi sicocxlis ganmavlobaSi am amocanis Secvlis gareSe aris kurTxeuli gza.

7.03.2011  

adamiani, romelmac cxadad warmoidgina atmas principi, romelic acocxlebs yvelafers, arasdros gakicxavs vinmes religias. is (kaci/qali) arasdros Seva raime religiur davaSi da konfliqtSi. isini arasdros ilaparakeben msubuqad an damamcirebel maneraSi sxva rwmenis Sesaxeb. mxolod umecrebi sulieri gamoucdelobiT, mxolod isini, vinc ar icis WeSmaritebis siRrmeebi, daitvirTebian sxvebis rwmenis gakicxvaze. adamianisTvis Zalian Seuferebelia amaSi ganebivreba an religiuri konfliqtebis waxaliseba, masxarad agdeba ritualebis da ceremoniebis, romlebiTac sxvebi eTayvanebian RmerTs, da sxva adamianebis religiur praqtikebze ‘crumorwmuneobis’ iarliyis dakvra. imitom rom, TiToeuli adamiani romel praqtikasac iRebs da eufleba, Semdeg is aniWebs mas anandas (sixaruls)!

8.03.2011

iyaviT xelSeuxebeli iluziiT (maaiiaTi). goneba (buddhi) CvenSi aris am obieqtur samyaroSi yvela saqmeebis mowme. es yofiTi rameebi sazRvraven da aferadeben gonebas; isini gavlenas axdenen masze da ayalibeben mas SemecnebaSi (cnobierebaSi). iluzia aris mxolod es goneba rogorc arabunebrivi yvelafriT, rogorc dabrecili da dagrexili yvelanairi STabeWdilebebiT. amitom, sulieri Segneba romelic aris xelSeuxebeli iluziiT – e.i. romelzec materialur samyaros aqvs warumatebloba STabeWdilebis moxdenaSi – aris ufali (iSvara). amitom, adamiani romelic iswrafis uflis stadiaze misvlas unda iyos xelSeuxebeli iluziiT, xelSeuxebeli materialuri samyaroTi! rogor SeZlebs adamiani xelSeuxeblad darCenas? analizis, gonivrulobis, uSiSari gamokiTxvis da sufTa gonebis meSveobiT. am analituri gonierebis (vivekas) SesaZenad, aucilebelia monawileobis miReba davalebebis SesrulebaSi bunebaSi yoveli cocxali arsebis xelSesawyobad.

9.03.2011  

materialuri samyaros (jagatis) mswrafmavali sanaxaoba efuZneba iluziaze (maaiiaze). amis gamo mas adeben damRas, `cru~. magram ar gaakeToT daskvna rom samyaros mcdarobis ubralo aRiareba an imis gacnobiereba rom adamians aqvs garkveuli ukmarisobebi, miiyvans adamians amaRlebul gzaze an miscems mas umaRles WeSmaritebas. srulfasovani xarisxebiT savse kargi xasiaTis gareSe, adamiani verasdros ver wava win sulier asparezze. progresi damokidebulia pirovnebis Rirsebebsa da xarisxebze, msgavsad imisa, rogorc mosavali damokidebulia mindvris nayofierebaze. miwis aseT noyier nawilze, daTeseT srulfasovani xarisxebis Tesli da morwyeT gonierebisa da analizis wyliT; uxvi mosavali mova Tavis droze! miwaze romelzec kargi Tvisebebis Teslebi ar aris daTesili da mzrunvelobiT movlili, gamravldeba sarevelebi; da sadac wesieri baRebi SeiZleba yofiliyo, ekliani buCqebi Seqmnian Secbunebis gauval junglebs.

10.03.2011

Tqvens WkuaSi SeiZleba warmoiqmnas eWvebi, roca Tqven ismenT moTxrobas qmnilebis Sesaxeb da adamianis dedamiwaze yofnis adreul istorias. RmriTuri nebis procesi aris saidumlo saswaulebi. isini ar SeiZleba gagebuli iyos unarebiT, romlebiTac Tqven zomavT miwier movlenebs. xSirad maT SeiZleba dagartyan rogorc raime safuZvlisgan Tavisufalma, magram ufali arasdros ebmeba raime qmedebebSi saTanado mizezis gareSe. es neba ar saWiroebs axsnas. is aris Tavisi sakuTari mokarnaxe. yvelaferi yvelgan aris misi nebis Sesaferisi.

11.03.2011

im SemTxvevaSic ki Tu adamiani Tavisi jiutobis an pativmoyvaruli sibrmavis gamo amgvarad daSorda kargi xarisxebis danergvisgan, mas mainc SeuZlia sul mcire mcdeloba an Zalisxmevis gamoyeneba maT dasacavad! Tu es ar sruldeba, sicocxlis mSvenierebas gemo ar aqvs da sicocxle gaflangulia; misi fasi aris nuli. Wkua, uaryofiTi Zalebis mTeli ZaliT, ikargeba yalb faseulobebSi da aris uZluri rom ganviTardes. aseTi Wkua, Setrialebuli sikeTidan, xdeba aRuwereli borotebis mizezi. yvelaferi rasac miaRwia sadhakam (sulierma maZiebelma) aseTi WkuiT, romelic msgavsia Tofis wamliT savse kasrze daudevrobis gamo dacemuli naperwklisa, SeiZleba daingres daucvelobis momentSi!

12.03.2011

arsebobs mxxolod erTi; swavlulebis mier erTis aRwera xdeba miriadi gzebiT. erTidaigive nivTi sxvadasxva adamianebis mier dainaxeba da ganicdeba sxvadasxva gzebiT, Tvalsazrisis da gonierebis da gacnobierebulobis donis Sesabamisad. sxvadasxva adamianebi aRweren erTidaigive nivTebs sxvadasxvanairad. rogor SeZlebs vinme ganacxados sxvebma ra unda gaakeTon? an rom rac maT aRweres aris tyuili? aravis ar aqvs ufleba ugulebelyos an uaryos. mxolod isini, vinc iswrafian amaRlebisken da ician da xvdebian RmerTis transcendentul princips gacnobierebulni, imsaxureben RmerTis namdvili erTgulis wodebas. isini, ki vinc mxiaruloben sxvebis tkiviliT, gaumarTlebelia rom iwodebodnen erTgulebad.

13.03.2011

zogi adamiani cdilobs iyos Tavisufali gunebisgan (xarisxebisgan), magram isini aRweven mxolod cocxal sikvdils. maTi fermkrTali saxeebi aaSkaraveben mxolod interesebis da dainteresebis naklebobas. es aris sulier disciplinaSi daufiqrebeli aCqarebis Sedegi. Tumca adamianma sabolood unda gadalaxos xarisxebi, man ar unda iCqaros miznis miRweva. bevrma erTgulma maZiebelma dakarga TavianTi gza da ver daibruna wlebis Zalisxmevebis miuxedavad, imitom rom maT ar gamoavlines interesi TavianTi kvalifikaciis gamosamuSaveblad! im SemTxvevaSic ki Tu adamiani aris Jiniani is namdvilad xSirad xelmZRvanelobs dilemebiT, romlebic bevr amocanas gamoiyvanen gadamwyveti zomebis saSualebiT! aqedan gamomdinare, adamianma upirvelesad unda daagrovos xasiaTis simdidre.

14.03.2011

imitireba aris simxdalis niSani, da ara xarisxi romelsac SeuZlia winsvlis uzrunvelyofa. rogor SegiZliaT Tqven gamoxatoT aRmafrena Tqveni Tavis amaRlebisTvis Tu Tqven dakavebuli xarT siZulviliT da devalvirebT Tqvens miRwevebs? Tqven ar unda igrZnoT sircxvili roca Tqven gaixsenebT mexsierebaSi Tqvens winaprebs da maswavleblebs vinc Seqmna kultura, romliTac Tqven aRizardeT. amis nacvlad Tqven unda SeigrZnoT siamaye maTgan. maT msgavsad gamoamJRavneT Zala, romelic devs TviTdaZabvaSi! ar mimarToT sxvebis mibaZvis sust eSmakobas. amis nacvlad SeiTviseT kargi xarisxebi romlebic SesaZlebelia sxvebs hqondeT. Cven vTesavT mcenaris Tesls niadagSi. Semdeg Cven vamaragebT mas ingradientebiT – wyliT, haeriT, da sasuqiT. Tesli Rivdeba. is izrdeba axalgazrda xed. is bolos xdeba uzarmazari xe. Tqven SeamCnevT rom is ar gaxda arc niadagi, arc sasuqi, arc haeri arc wyali. is sargeblobs maTgan, magram is rCeba Tavis sakuTar bunebaSi da izrdeba xed. Tqvenc SeiZleba agreTve icxovroT am xis msgavsad!

15.03.2011

rogor SegiZliaT Tqven daagrovoT xasiaTis simdidre? Tqven ar SegiZliaT arseboba saqmianobis gareSe, maSasadame Tqven unda imoqmedoT saWiroebidan gamomdinare kargi xarisxebis meSveobiT. Tqven lagami unda amosdoT Tqvens survilebs da gaxdeT Tavisufali. kargi xarisxebiT savse Wkua dagexmarebaT Tqven am procesSi, amiT mova sxvebis keTildReobis sixaruli. is uars ityvis zianis miyenebaze; is moZebnis daxmarebis, gankurnebisa da xelSewyobisTvis xelsayrel SemTxvevebs. is ar itanjeba mxolod; is aseve patiebs. is ar ixreba sicruis mimarTulebiT; is sabrZolo mzadyofnaSi iqneba WeSmaritebis salaparakod. is rCeba mSvidi vnebian survilTan, sixarbesTan, gabrazebasTan da pativmoyvareobasTan; is Tavisufldeba iluziisgan. is yovelTvis eZebs msoflios keTildReobas. aseTi Wkuidan modis siyvarulis uwyveti nakadi.

16.03.2011

Cven bevri SeiZleba viswavloT sxvebisgan. saWiro ar aris am faqtis eWvs qveS dayeneba. isini vinc uars amboboben amgvar swavlaze aCveneben TavianT Tavs sulelebad. Tqven SeiZleba SeiswavloT sxvebisgan is, rasac SeuZlia Tqveni sulieri winwawevis xelSewyoba da SeiTvisoT is mTlianad, safuZvlad daudoT Tqvens sakuTar progress Tqvens sakuTar zneobriv gzaSi an dharmaSi. Tqven unda icxovroT rogorc Tqven, da ara rogorc kidev viRac sxvam. CaiZireT Tqvens RmerTSi, Tqvens sakuTar rwmenasa da grZnobebSi, netarebaSi romelic warmoiSveba Tqveni sakuTari gulidan, da aRtacebaSi miRebulSi Tqveni sadhanidan (sulieri praqtikidan). Tu sxvebi cdiloben TqvenTvis xelis SeSlas amis keTebaSi, rogori gegmebic ki SeiZleba moqsovon maT an ganizraxon maTi gamoyeneba, winaaRmdegoba gauwieT maT. ar TqvaT uari TqvenTvis RmrTiurebis gacnobierebaze da RmrTiur eqstazze. daangrieT barierebi romlebic dgas gzaze da xels uSlian RmrTiuri sitkbos da Zalis dinebas Tqveni gulis siRrmidan.

17.03.2011

roca Tqveni Wkua mwifdeba da aRwevs siamovnebis miRebas, is advilad xdeba Tavisufali yvela xarisxebisgan. is xdeba mSvidi, wynari da sufTa. is advilad Seirwymeba erTSi da mxolod atmaSi. yovel adamians aqvs unikaluri Sansi gemo gausinjos Sinagan mSvidobas, romelic aseT Wkuas SeuZlia rom aCuqos, magram, saubedurod, umravlesoba gaucnobierebelia uryev sixarulsa da simSvideSi romelic maTze aris dabadebidan Tandayolili. meditireba aris mxolod sicocxlis okeaneSi survilebis, daeWvebis, SiSis da sasowarkveTilebis talRebze mborgavi yvela adamianis TavSesafari kunZuli. es vedanturi WeSmariteba unda eswrebodes WkuaSi im drosac ki rodesac adamiani Cabmulia miwier nivTier samyaroSi!

18.03.2011

rodesac naklovanebebi aris aRmoCenili vinmeSi, Tqven akeTebT daskvnas rom  es naklebi aris mis (kacis/qalis) qcevaSi, da ara meti. ar gamoitanoT daskvna rom maTSi ar arsebobs atma. maTSi naklebi yalibdeba rogorc Sedegi im kompaniis romelic maT kvebavs an sazogadoebis uunarobis romelSic isini gaizardnen. isini ar aris Tandayolili maT bunebaze, romelic aris atmiuri. Tqven miiyvaneT isini karg sazogadoebasTan da sasargeblo garemosTan da daarwmuneT isini (kacebi/qalebi) Sevidnen maTSi. Tqven ar unda CaTvaloT isini rogorc gamousworeblad dabadebulebi, da Tavi ar unda daiWiroT maTgan Sors.

19.03.2011

roca garemoebebi aris mSvidi, wynari da swori, adamianebs SeuZliaT Tavisi Tavis STanTqma uzenaesi Segnebis atmosferoSi, romelic aris umaRlesi rasac maT SeiZleba miaRwion. Santi (mSvidoba) romelsac isini gancdian aris faqizze ufaqizesi. isini unda avidnen masze gonebis Zalisxmevis meSveobiT, meditirebis meSveobiT. roca tkboba aris mTliani da sruli, es sxva araferia Tu ara RmrTiuri mdgomareoba, sicocxlis saSuri mizani! adamianebi Cveulebriv ar iswrafian amisTvis, imitom rom ar ician araferi mis umaRles mimzidvelobaze.

20.03.2011

jivim (individualurma sulma) SeiZleba dayaros bevri uxeSi sxeuli, romlebSic mas miRebuli aqvs droebiTi sabinadro, iseve rogorc adamiani drodadro iWris Tavis frCxilebs. magram faqizi sxeuli ar SeiZleba Seicvalos. is rCeba da agrZelebs arsebobas. es aris bharatis sulieri azris didi saidumlo doqtrina. wadiT ufro Sors am aRmoCenis mimarTulebiT, amiT SeiZleba SeicnoT rom adamiani niSnavs erTobliobas uxeSi sxeulis, faqizi sxeulis da jivis. vedanturi filosofia acxadebs rom jivi brahmanTan inawilebs niThias (saukuno ucvlel maradisobas).

21.03.10

dhiana (meditireba) gaZlevT Tqven RmrTiuri netarebis pirvel miniSnebas. yovelma TqvenTaganma unda gaamyaroT Tqveni Wkua da gaxadoT is gacnobierebulad netarebis am bednier momentze. winaaRmdeg SemTxvevaSi arsebobs albaToba rom Wkuam miatovos yovelgvari Zalisxmeva imis misaRwevad rac axla aris ‘carieli’ da ‘usargeblo’. magram erTxel Tqveni Wkua darwmundeba rom CaitaniasTan (RmrTiur SegnebasTan) harmoniulobis momenti aris sruli RmrTiuri Zalis momenti, maSin Zalisxmeva aRar Sesustdeba; Tqven usaTuod miaRwevT atmiur cnobierebas Semdgomi wyvetis gareSe.

22.03.2011

RmerTi ar aris pasuxismgebeli mwuxarebasa da tkivilze, romelsac adamiani gancdis. adamianis Cadenili codvebi arian winaprebi mwuxarebis, romliTac adamiani itanjeba. sixaruli da sevda aris Sedegebi kargis da cudis, romelsac adamiani idens. RmerTi aris ubralod mowme. is ar sjis, is arc dards iwvevs. jivi aris dasawyisis armqone, ese igi, is ar ibadeba; magram is rTavs Tavis Tavs ganuwyvetel saqmianobaSi da amgvarad is iRebs am saqmianobis gardauval Sedegebs. es aris materialuri samyaros umtvrevi kanoni. dardi da sixaruli aris anarekli saqmianobis, romelSic adamiani aris dakavebuli; es aris gaJRereba, arekvla da reaqcia. adamiani unda iyos mowme saqmianobis kargobasa da cudobaze Tavisi zrunvis gareSe. roca viTareba xdeba, kargi ganicdeba roca kargi keTdeba, da cudi ganicdeba roca cudi keTdeba.

23.03.2011

dhiana (meditireba) aris yvela sadhanis (sulieri praqtikis) namdvili safuZveli. meditireba gaZlevT Tqven RmrTiuri netarebis pirvel miniSnebas. am netarebiT rogorc idealidan, Tqven unda ganagrZoT Semdegi meditireba da RmrTaebrivi saxelis gonebrivi gameoreba. nabiji meditirebis Semdeg aris samadhi (mTliani STanTqma me-Si). meditireba aris meSvide safexuri iogas rvasafexuriani gzidan. ar dakargoT es samefo gza, romelsac miyevxarT Tqven aseT wminda mizanze!

24.03.2011

Tqven ver ifiqrebT sityvebis gareSe. sityvebi aris aucilebeli masala azrebisTvis. roca pirovneba Sedis sxeulSi, sityvebi Sedian WkuaSi; Wkua Sedis pranaSi an sasicocxlo ZalaSi da prana erwymis atmaSi. atma (gaindividualebuli sxeulSi) rodesac is aTavisuflebs TavisTavs, is miqris suria lokasTan, mzis principis raionSi. iqidan is iswrafis brahma lokasken, brahmas samflobelosken. am samflobelos miRweuli jivatma (individualirebuli atma) aRar aris dakavSirebuli prakritisTan, an materialur samyarosTan. is iqneba iq drois dasasrulamde. is gancdis usazRvro gancxromas. is iZens yvela Zalas qmnilebis Zalebis garda.

25.03.2011  

adamianebi dakavebuli arian ganviTarebis sxvadasxvagvari formebiT, magram maTgan yvelaze mniSvnelovani aris slier gamocdilebaTa ganviTareba. es aris kulturaTa mefe. mefe gamoscems kanonebs, magram is aris maT zemoT da maT miRma. swored aseve, yvela wesebi da kanonebi, yvela gansxvavebebi sworsa da araswors, codvasa da madls, sixarulsa da mwuxarebas Soris gavlenas axdens mxolod jivize (individualur sulze), romelic mniSvnelovnad mibmulia manasis (Wkuis) da budhis (gonebis) gancdaze da ara atmaze. amitom atmas gancdis ganviTareba, romelic aris sufTa, sarwmuno da transcendentuli, aris aucilebeli yvelasTvis. es aseve advilic aris, radgan atma aris rogorc yvelafris deda, da atmas mosmena aris msgavsi imis rogorc bavSvi usmens Tavis dedas. yoveli adamiani uflebamosilia gancados es; sinamdvileSi, yvela adamians aqvs misi gancdis ufleba.

26.03.2011

vedebs aqvT mniSvnelobis usazRvro siRrme. yvela SeiZleba ar iyos veduri swavlebis Sinagani mniSvnelobis gagebis SemZle. dedamiwis gravitaciuli Zala arsebobda ukve vidre is iyo aRmoCenili niutonis mier zusti cdebis Catarebis Semdeg. msgavsad, maradiuli WeSmariteba damaluli vedebSi aRqmuli iyo riSebis (brZenTa) mier Tavgamodebuli epitimiisa da sadhanis (sulieri asketobis) Semdeg. Tu adamiani ar praqtikebs maT swavlebebs is verasdros SeZlebs bednierebisa da simSvidis mopovebas. imisTvis rom SeicnoT RmrTiureba, Tqven unda apraqtikoT vedebSi nabrZanebi qcevebi. eWvi ar aris, Tundac vedebis kiTxvis mosmenas TavisTavad Seswevs Tqveni Wkuis gasufTavebisa da ufro maRal doneze Tqveni awevis unari. amitom, is aris Sabdha brahmani (RmerTi ganxorcielebuli rogorc xma). Tu Tqven dafiqrdebiT amaze da apraqtikebT maT Tqvens cxovrebaSi, Tqven SeZlebT im netarebis sididis warmodgenas, romelsac Tqven miaRwevT.

27.03.2011

atma aseve cnobilia rogorc brahmani, amitom atma vidias (atmas codnis) Seswavla aris rogorc mTavari mizani yoveli mowafisTvis. mowafeebma, romlebsac swyuriaT am codnis miReba unda gamoimuSaon zogierTi SezRudva. mxolod Semdeg daimsaxureben isini didi mowafis statuss. es aris viveka (garCeva), vairagia (uaryofa), da mowafeebSi arsebuli yvela cudi midrekilebis amoZirkva. maZieblebi, romlebsac am SezRudvebis meSveobiT aqvT kargi xasiaTi SeuZliaT hqondeT atmas miRwevis imedi mindobiT da bevri siZnelis gareSe.

28.03.2011

`Cven davexmareT umweoebs; amiT Cveni gza xdeba gluvi da uvnebeli. Cven wamovayeneT dacemuli; Cven SegviZlia Tavi avaridoT usiamovnebebs Cvens gzaze. Cven vmonawileobT uflis sadidebel gundur simRerebSi (bhajanebSi); amitom Cven daimedebuli varT zeciT~. – es aris im zogierTi adamianis gaTvla, vinc Tavis Tavs akavebs ‘karg saqmeebSi’. roca aseTi adamianebi toveben TavianT sxeulebs, maTi suli aRwevs Candra lokas (Wkuis raions) rogorc deva (angelozi). am lokas sabinadro aris saCuqari, romelic maT miiRes maT mier warsulSi Sesrulebuli kargi saqmeebisTvis. roca sixaruli gamomdinare kargi saqmeebidan aris gancdili da gatarebuli iq, unda damyardes dagrovili Sedegebis wonasworoba, da amitom suli modis ukan dedamiwaze rogorc adamiani. Semdeg, umaRlesi Zalis damsaxurebisa da umaRlesi sikeTis misaRwev qmedebebSi Tavisi Tavis dakavebiT, mas SeuZlia Tavisi gulis gawmenda da brahma lokas (brahmas raionis) miRweva saidanac is ukan aRar brundeba.

29.03.2011

jagati an kosmosi Seqmnili iyo RmerTis mier TviT Tavisgan. amitom is aris kosmosis avtori iseve rogorc misi masala. is aris paripuurna (savse da dasrulebuli). da rogorc Sedegi, kosmosic aris aseve savse da pirovnuli atmac aris aseve sruli. Tumca, pirovnebis Tandayolili da namdvili WeSmariteba da sibrZne SeiZleba zogjer damaluli iyos cudi azrebiT da saqmeebiT. is qmedebebi da praqtikebi romlebsac SeuZliaT Tandayolili brwyinvalebis da atmas didebis gamomJRavneba, iwodeba karg saqmeebad da praqtikebad.

30.03.2011

RmerTis bedniereba imyofeba yvelas bednierebaSi. RmerTs ar esaWiroeba raime specialuri TavisTvis. Tu Tqven xarT WeSmaritad bednieri, RmerTi iqneba bednieri. Tqven rasac ar unda akeTebdeT, akeTeT is yvela arsebis mSvidobis, keTildReobisa da bednierebisaTvis. RmerTi ueWvelad gaiRebs Tqvenze saCuqrad bednierebas Tqveni naklebis gasworebiTa da mitevebiT. Tqven yvelam unda icxovroT erTobasa da siyvarulSi. Tqven unda iswavloT rom arsebobs panCaprana (xuTi sasicocxlo haeri) yvela cocxal arsebaSi, es aris: prana, apana, viana, udana da samana. sinamdvileSi, panCaprana sxva araferia Tu ara WeSmariteba, ubiwoeba, mSvidoba, siyvaruli da araZaladoba. iq sadac aris WeSmariteba, iq iqneba ubiwoeba. iq sadac aris ubiwoeba, iq iqneba mSvidoba. iq sadac aris mSvidoba, iq iqneba siyvaruli. adamianSi sadac WeSmariteba da siyvaruli Tanaarseboben, danarCenic iq Seikribeba.

31.03.2011

paramatmas (uzenaes RmrTiurebas) aqvs eqvsi mTavari daxasiaTeba: umaRlesi sibrZne, sruli gandegiloba, RmrTiuri mSveniereba, Zalis srulyofili gamovlineba, daumcirebeli saxeli, da gamouleveli avladideba. misi buneba aris saT (yofa, arseboba), CiT (Semecneba) da ananda (netareba). es aseve esadageba adamiansac, radgan atma imyofeba masSi. amitom mTel kacobriobas aqvs ufleba Seicnos da isiamovnos am TvisebebiT da amaRlebuli bunebiT. es aris xeldasmuli valdebuleba. mSobiarobis tkivilebi msoflioSi dRes aris ganpirobebuli imiT rom adamiani ar asrulebs am xeldasmul valdebulebebs.

 

baba

 

 

1 გამოხმაურება სტატიაზე მარტი

  1. saibaba ამბობს:

    ავატარის ძალებს იყენებს ის ვინც მოდის დედამიწაზე როგორც ავატარი.
    აგრეთვე სასურველია წაიკითხო 2012 წლის 27 თებერვლის დღის აზრი.
    გმადლობ!

კომენტარების დატოვება გამორთულია.