ივლისი

1.07.2009

ar aqvs mniSvneloba Tqven ras akeTebT, an romeli forma da saxeli gaqvT amorCeuli. Zewkvi aris Zewkvi rkinisaa is Tu oqrosi. amgvaradve, Tu samuSao aris am saxis an im saxis, im dromde vidre atma tatva (`me~-s principi) aris fesvi, es aris ueWvelad dharmas (ubiwobis, RmrTismosaobis) moqmedeba. aseTi samuSao iqneba adamianis kurTxeva Santis (simSvidis) nayofiT.

2.07.2009

ranair saqmianobasac ar unda SeudgeT, miuZRveniT is RmerTs. yvela Zalebi Tqvens sxeulSi aris RmerTis saCuqrebi. faqtiurad, RmrTiureba vrceldeba Tqveni sxeulis yovel misxalSi, yovel ujredsa da yovel atomSi. Tu Tqven flangavT aseT RmrTiur Zalas, es niSnavs mkrexelobas. miuZRveniT Tqveni sxeuli, Wkua da goneba, faqtiurad, yvelaferi Tqveni, RmerTs. Tqven sadac ar unda iyoT, rogor viTarebaSic ar unda moxvdeT, arasdros ar daiviwyoT RmerTi. sarvada sarvakaleSu sarvatra hari Cintanam (yvelgan, yovelTvis, yovel viTarebaSi ifiqreT RmerTze).

3.07.2009

iyaviT Cemi erTgulebi da miiReT Cemi madli. Tqven ramdenad intensiuradac aZlierebT da aCqarebT erTgulebis am process, imdenadac Tqven iqnebiT warmatebuli da bednierebi. gadmomeciT yvela Tqveni mRelvareba, sawuxri, tkivili da survili me da Cemgan daibrunebT sixaruls, mSvidobas da Zalas.

4.07.2009

msaxurebis saqmianoba, romelsac Tqven asrulebT da bhajanebi, romlebsac Tqven mReriT TavisTavad ar iqneba sakmarisi. Tqven upirvelesad unda moiciloT grZnoba, rom Tqven emsaxurebiT sxvebs. es aris Zalian mniSvnelovani. Tqven emsaxurebiT Tqvens sakuTar Tavs, roca Tqven emsaxurebiT sxvebs. Tqven unda miiRoT yvela, rogorc Tqveni Tavi. sinamdvileSi, yvela arseba sxva araferia, RmerTis WeSmariti formebis garda. amitom, msaxureba gaweuli adamianisTvis aris RmerTisTvis gaweuli msaxureba. msaxurebis yvela saqmianoba daniSnulia TqvenSi am grZnobis aRsazrdelad. Tqven unda CaiZiroT msaxurebis sferoSi uangaro siyvaruliT. RmerTis siyvarulis saukeTeso gza aris yvelas siyvaruli da yvelasTvis msaxureba. msaxurebis Tqveni moqmedebebi aRsavse unda iyos siyvarulis suliT. siyvarulis pozitiuri aspeqtis gareSe, Tqvens mier Sesrulebuli mTeli msaxureba xdeba negatiuri Tavis bunebaSi.

5.07.2009

mxolod maSin roca Wkua xvdeba, rom es yvelaferi aris maia (iluzia), is grZnobebis samyarodan ukan eweva Tavis sacecebs da uars ambobs yofiT, egour damokidebulebaze. Wkuis buneba aris Sedrkoma, yoymani da TrTola Tavis ZebnaSi bednierebis da mSvidobis. roca is xvdeba, rom sagnebi, romlebsac is dasdevda aris warmavali da uazro, is uecrad xdeba darcxvenili da gulgatexili. maSin is iwyebs midevnebas Sinagan cnobierebaze.

6.07.2009

saTh-CiTh-ananda (arseba-sufTa cnobiereba-netareba) aris adamianis namdvili buneba. magram adamians daviwyebuli aqvs Tavisi WeSmariti buneba da flangavs Tavis dros warmavali siamovnebebis ZebnaSi. mas ar aqvs Tavisi Sinagani bunebis faseulobis Secnobis unari. rogorc ki is Seicnobs am faseulobas da gancdis mas, is SeZlebs amaRlebuli mdgomareobis miRwevas. sinamdvileSi is gaxdeba WeSmaritad RmerTi. adamiani SeZlebs nebismieri didi amocanis gadawyvetas rodesac is Seicnobs Tavis Sinagan RmrTiurebas. magram adamiani ar akeTebs raime Zalisxmevas am mimarTulebiT. is gaxda Tavisi grZnobebis mona da flangavs Tavis dros trivialur nivTebze. amitom adamianis pirveli movaleoba aris Tavisi WeSmariti bunebis gageba da praqtikaSi maTi danergva.

 7.07.2009 guru purnima

vidre Tqven Sepyrobili xarT SiSiT da mRelvarebiT, Tqven ar iqnebiT raimes Sesrulebis unariani. iyaviT guladi! icodeT rom Tqven xarT atma, ara es sxeuli; maSin Tqven iqnebiT SiSis gareSe. RmerTs SeuZlia dagexmaroT Tqven didi nivTebis miRwevaSi, magram mxolod im SemTxvevaSi Tu Tqven afuZnebT Tqvens moqmedebebs WeSmarit codnaze da rCebiT uSiSari. giyvardeT RmerTi myari erTgulebiT da rwmeniT, gqondeT codvis SiSi da moiqeciT zneobrivad sazogadoebaSi. Tu Tqven gsurT zneobrioba sazogadoebaSi, Tqven unda ganaviTaroT RmerTisadmi siyvaruli. Tu Tqven giyvarT RmerTi, Tqven geqnebaT codvis SiSi. dRes adamianebi codvis SiSis gareSe idenen sazizRar qmedebebs. es ewinaaRmdegeba namdvil adamianur bunebas.

8.07.2009

daangrieT ajnana (umecreba) atmas Sesaxeb codnis SeZeniT. brahmanis (RmerTis) Secnobis gaZlierebuli interesiT Tqven ukve xarT dajildoebuli. uari TqviT qrobadis da yalbis mimzidvelobaze, miraJebze Seqmnilze warmosaxviT da fantaziiT. mimarTeT Tqveni yuradReba SigniT, Sors gare samyarodan.

9.07.2009

CaTvaleT Tqveni Tavi RmerTis Svilad. sinamdvileSi ar aris gansxvaveba avatarebs (RmrTiur inkarnaciebs) da Tqvens Soris, gaTvaliswinebiT zogierTi RmrTiuri aspeqtis garda romlebic warmodgenilia TiToeul adamianSi. es aspeqtebi SeiZleba gaizardos ubiwo qceviT da RmrTiuri siyvarulis ganviTarebiT. siyvaruli, romelic klebulobs momentSi da izrdeba xandaxan, ar aris WeSmariti. WeSmariti siyvaruli aris ucvleli da kaSkaSad anaTebs gulSi yovelTvis. is aris xelSeuxebeli sixaruliT da mwuxarebiT, SeqebiTa da gakicxviT. aseTi siyvaruli aris WeSmariti RmrTismosaoba. siyvaruli, romelic izrdeba an knindeba Secvlili garemoebebis mixedviT saerTod ar aris WeSmariti siyvaruli.

10.07.2009

 moeqeciT Tqvens Wkuas rogorc patara biWs. aRzardeT es biWi siyvaruliT, rom amiT is dRiTidRe gaxdes brZeni. dayvaveba misi kargi meTodiT xdis mas cnobierad rom obieqtebi romlebic dainaxeba aris adamianis iluziis produqti. moicileT yvela yvela misi SiSi da sisuste. gaamaxvileT misi yuradReba saboloo mizanze mxolod. arasdros moiqceT ZalmomreobiT WkuasTan. is mogcems nayofs mxolod nazi da momTmeni mopyrobiT. gamoasworeT misi axirebuloba uaryofis damokidebulebis CanergviT.

 

baba