თავი IV

 

mokSa da karma

k: isini laparakoben aseve advahuThebze. ase vin iwodebian? rogoria maTi kvalificireba?

p: vaanaprasThebis da saniaasebis msgavsad, isinic agreTve arian Tavisufali yvela mibmulobebisagan da siZulvilisgan; isini aranairad ar interesdebian Tavisi garemoTi; iqneba es tye Tu iqneba qalaqi, isini mciredac ar wuxdebian. maT ar aqvT urTierToba sxvebTan. isini ar aqceven yuradRebas warsuls, awmyos da momavals. isini midian eklebze da qvebze, mdumareni, TviT Tavis TavisTvis momRimarni, yovelTvis gaxarebulebi, yovelTvis fxizlebi, ar eZeben komfortsa da TavSesafars, ar eZeben adgilebs dasaZineblad da sakvebis misaRebad; imitom rom ananda aris maTi ahara (sakvebi). dResac ki arian avadhuThebi himalaebSi, mdumare mRvimeebSi, CaZirulebi TavianT Sinagan atmaanandaSi. yvelas ar SeuZlia maTi naxva. mxolod kargma bedisweram SeiZleba mogitanoT Tqven maTi daswreba.

magram arsebobs bevri adamiani, vinc Tavs aCvenebs avadhuThad da dadis am saxeliT. magram WeSmariti avadhuThebi ar eZeben adamianebs; arc Cndebian xalxSi. Tu isini kidevac acdnen TavianT gzas da movidnen adamianTa Soris, isini zustad mdumared gacurdebian maTgan, raTa ar mizidon yuradReba Tavisze. roca Sen Sexvdebi avadhuThas, romelic Tavisuflad brunavs sazogadoebaSi da ereva adamianebis saqmeebSi, icode es aris iamadhuTha, urCxuli.

 

k: adamiani ramdenad didxans rCeba SeboWili deha-dharmiT, sxeulTan dakavSirebuli valdebulebebiT da movaleobebiT?

p: vidre ar aris Secnobili jivatma. roca is aRmoCenili da Secnobilia, aRar arsebobs amis saWiroeba.

 

k: ramdenad didxans aris adamiani TviT am jivatmas mcodne?

p: im dromde vidre dineba erTvis zRvas. vidre jivis dineba aRwevs wyaros, romlisganac warmoiSva, paramatmis zRvas.

 

k: ra aris mokSa?

p: mokSa aris ganTavisufleba yvelaferisgan, rac boWavs. ese igi, mudam arsebulis, mudam ucvlelis, mudam wminda atma-ThaThvis miRweva; moSoreba mudam cvalebadi, mudam aranamdvili, arawminda deha ThaThvisgan.

 

k: magram es miRweva ar aris yvelasTvis, ase ar aris svami?

p: Sen ase ratom laparakob? TiTeulma adamianma, vinc SeaiaraRebs Tavis Tavs SeiZleba miaRwios amas; yvela, vinc iyenebs Zalisxmevas aRwevs amas. yvelas, vinc avad aris aqvs ufleba wamalze; Sen ar SegiZlia Tqva, rom mxolod zogierT maTgans aqvs. Tumca, Tu wamali Zviria, mxolod maT visac aqvs amis SeZleba, SeuZlia gamoiyenos is. uflis wyaloba aris Zneli misaRebi; Tqven unda gadaixadoT didi fasi. gadaixadeT es fasi, ese igi sadhaniT da uflis wyaloba gangkurnavT am bhavarogasgan (yofiTi daavadebisgan).

 

k: vin arian isini, visac yvelaze metad sWirdeba es sadhana?

p: yvela isini, visac swyuria rom gadarCes `dabadeba sikvdilis” wyaldidobisgan, romelic axla mZafrobs maT win.

 

k: baba! raSia imis mizezi, rom adamiani iRebs dabadebas?

p: karmas zemoqmedeba.

 

k: karmas ramdeni saxesxvaoba arsebobs?

p: sami! cudi, kargi da Sereuli; zogierTebi amateben meoTxe saxes, jnanis karmas, romelic ar aris arc kargi, arc cudi.

 

k: ra aris cudi karma?

p: mas hqvia duSkarma. yvela moqmedeba, Sesrulebuli RmerTis SiSis gareSe an codvaSi Cavardnis gamo; yvela gadacdomebi, Cadenili eqvsi mtris: kamas, krodhas, lobhas, mohas, madas da maatsaras gavlenis qveS; yvela moqmedebebi, romlebic aCveneben cxovels adamianSi, romelic ar uCvenebs rom is flobs vivekas (gansjadobas), viCakSanas (keTilgoniereba) da vairagias (uaryofa); romlebic moklebulia daias, dharmas, saThias, Santis da premas, es aris duSkarma.

 

k: da saTh-karmebi?

p: yvela moqmedebebi, Sesrulebulia RmerTis da codvis SiSiT; yvela moqmedebebi Sesrulebuli saThiiT, dahrmiT, SantiT da premiT – es yvelaferi aris saThkarma.

 

k: ra aris miSra-karmebi, Sereulebi?

p: isini aris saintereso xvedri. Tumca moqmedebebi aris kargi, Tumca isini gveCveneba rom isini nakarnaxevia RmerTis da codvis SiSiT, mainc isini warmoaCenen impulsebs, romlebis aris swored sawinaaRmdego. adamianebi xsnian TavSesafar-saxlebs da wyal-gamanawilebel centrebs, magaliTisTvis, magram isini ar uxdian momsaxure personals regularulad da kargad. maTi mizani aris mxolod didebis mopoveba. isini Raribebs aZleven mowyalebas mxolod usargeblo tansacmliT da gacveTili monetebiT. isini rasac ar unda akeTebdnen maTi mizani aris reklamis miReba.

 

k: Sen aseve laparakobdi jnanakarmaze, svami,

p: diax; jnanakarma aris saxeli gamoyenebuli yvela moqmedebisTvis romelic sruldeba wminda werilebidan an uxucesebisgan imis gasagebad an im gzis Sesaswavlad, romelic exmareba Tavis gamoxsnas samyaros orobiTobisa da sicruisgan da anviTarebs rwmenas saThias, dharmis, Santis da premas faseulobebSi; yvela moqmedebisTvis, romelsac pirovneba mihyavs universalur absolutSi gasaerTianeblad.