დეკემბერი


1.12.2013
sxeuli aris RmerTis salocavi. sinamdvileSi msoflio TavisTavad aris RmerTis sxeuli. qinZisTavis Cxvleta fexis TiTze dauyovnebliv aRiqmeba rogorc sakuTari ziani, imitom rom fexis TiTi aris nawili TviT igive sxeulis. amgvaradve tanjva msoflios erT kuTxeSi aris uflis sazrunavi iseve rogorc tanjva romelime sxvaSi. mTeli msoflio imyofeba uflis calkemdgom saxlSi. qveynebi da saxelmwifoebi yvela aris oTaxebi mis saxlSi. arasdros dagaviwydeT rom mTeli msoflio aris uflis taZari; es aris misi sxeuli da is cxovrobs masSi!
– RmrTiuri saubari, 25 ivnisi, 1960.
2.12.2013
TefSebisa da qoTnebis arsebobamde arsebobda Tixa, risganac es nivTebi aris damzadebuli; qoTnebi da TefSebi aris Tixa, da Tixa iarsebebs rodesac TefSebi da qoTnebi aRar iqneba. TefSebma da qoTnebma mudmivad unda gaacnobieros Tixis arseboba; es sxva sityvebiT, aris TviTrealizeba. rodesac es aris miRweuli, saiTkenac ar unda miatrialoT Tqveni Tvalebi, Tqven aRmoaCenT Tqven Tavs; da saiTkenac ar unda iyos mimarTuli Tqveni yuradReba, Tqven dainaxavT Tqvens anarekls. daiwyeT amis SegrZneba axlave, swored am momentidan! eZebeT Tqveni Tavis identificireba rogorc didi da didebuli arsebis nawilis, radgan yvela dideba da didebuleba aris misi, saboloo jamSi!
– RmrTiuri saubari, 25 noemberi, 1964.
3.12.2013
ar ganixiloT locva da meditireba (jafam da dhianam) rogorc drostareba ‘axirebaze, SeSlilobasa da wkarunze’. mtkiced mohkideT maT xeli, mxolod maT SeuZlia Tqveni xsna daRupvisgan. SesTavazeT ufals ara yvavilebi romelic iSovneT ramdenime monetis an rupiis sanacvlod maRaziidan, aramed surnelovani yvavilebi Tqveni sakuTari saTnoebis. dae sixarulis cremlebi iyos wminda wyali romliTac Tqven iswrafiT rom dabanoT uflis fexebi. ganixileT ufali romelsac Tqven eTayvanebiT, iqneba is hanumani, kriSna Tu ieso, rogorc RmrTiurebis yvela formis momcveli. ar amtkicoT rom sxa forma aris ufro patara da Tqveni forma aris ufro didi. icodeT rom RmrTiurebis yoveli forma aris erTnairad tkbili.
– RmrTiuri saubari, 25 noemberi, 1964.
4.12.2013
yovel TqvenganSi, RmerTi aris mamoZravebeli suli, WeSmariti suli; maSin rogor SeiZleba iyoT Tqven cudi rodesac Tqven asrulebT RmerTis mizans, misi nebis, misi gegmis da misi kanonis Sesabamisad? RmerTma uzrunvelgyoT Tqven bevri unariT imitom rom Tqven SeZloT misi Zebna da misi miRweva. aqedan gamomdinare Tqven ar xarT umweo da ugulebelyofili pirovneba romelmac unda gancados sikvdilis ganaCeni. Tqven xarT netarebis xorcSesxma, dabadebuli mdidari memkvidreobiT, romelic aris mTlianad Tqveni! mxolod Tqven ver axerxebT Txovnas. gqondeT rwmena Tqvens bedisweraSi da myarad imuSaveT mis misaRwevad! erTguleba aris RmerTze mibmuloba – Tqven ar gWirdebaT keris da saxlis datoveba amisTvis. Tu Tesli daTesilia mSobeli xidan mocilebiT, gaizrdeba is raime gansxvavebulad? ara! moxarSeT Tesli da is ukve aRar gaizrdeba. amis msgavsad, moxarSeT Tqveni instinqtebi da impulsebi, da dawviT grZnobiTi vnebebi romlebic gimonebT Tqven. maSin Tqven miuaxlovdebiT RmerTs Tqven sadac ar unda iyoT.
– RmrTiuri saubari, 25 ianvari, 1960.
5.12.2013
mudam gaxsovdeT rom Tqveni ganaTleba aris ara ubralod simdidris dasagroveblad an saarsebo wyaros Sesavsebad. fuls ar SeuZlia WeSmariti bednierebis Cuqeba. arasodes gadauxvioT swor qcevas (dharmas) simdidris (dhanas) saZebnelad. dharma aris Cveni sicocxle; WeSmariteba aris Cveni sunTqva; da kargi reputacia aris Cveni simdidre. Tqven ar unda gqondeT amqveyniuri saxelisa da didebis Zlieri survili. rogorc ki Tqven geqnebaT dharmas praqtika, Tqven bunebrivad miaRwevT karg reputacias. dharma dakavSirebulia gulTan. dharmas praqtika iwodeba rogorc ritam, rac gagxdiT Tqven ukvdavs. dRes Cven daviviwyeT didi swavlulebi da isini vinc demonstrirebda did idealebs. Cven unda gvaxsovdes adamianebi vinc msxverplad gaiRo Tavisi sicocxle keTilSobiluri mizniT da cdilobda mis mxardaWeras. swored msxverplSewirvis sulma daicva da SeinarCuna es yveyana da qveyniereba mraval TaobaTa ganmavlobaSi. miuZRveniT Tqveni sicocxle dharmas dacvas da ara dhanas (simdidris) dagrovebas.
– RmrTiuri saubari, 22 noemberi, 2003.
6.12.2013
igive, saxelis, formisa da atributebis armqone RmrTiureba sxvadasxva adaminebis mier aris saxelwodebuli rogorc atma, brahmani an viSnu. fuZemdebluri principi (atma tatva) aris erTi da igive. aviRoT saxlis magaliTi. saxlis wina nawilSi Tqven naxavT aivans, Semdeg modis misaRebi oTaxi da aseve samzareulo. amis Semdeg Tqven naxavT saabazanos da tualetsac agreTve. amdenad arsebobs sxvadasxva saxeli sxvadasxva sargeblianobisTvis. rogor SeiZines maT es saxelebi? es aris mxolod imitom rom es gayofilia kedlebiT, sxvadasxva miznebisTvis. magram WeSmariteba aris is rom es aris igive saxlis nawilebi. msgavsad sxvadasxva adamianebs aqvT gansxvavebuli saxelebi da maT daafuZnes sxvadasxvagvari naTesaoba bevr adamianTan rogorc deda, mama, Zma da a.S. saidan movida es naTesaoba? yvelaferi aris Tqveni gakeTebuli. moiSoreT es barierebi. rac Semdeg rCeba aris erTianobis vrceli sivrce.
– RmrTiuri saubari, 21 oqtomberi, 2003.
7.12.2013
siyvaruli aris maradiuli principi rac warmodgenilia yvela adamianSi. magram adamianebi gamoxataven Tavis siyvaruls angarebiTi miznebisTvis. Tqven unda Tavidan aiciloT egouroba da piradi interesebi da unda ganiviTaroT msxverplad mamacurad da darwmunebiT Sewirvis suli. rogor SeiZleba rom Tqven gaxdeT mamaci? es aris SesaZlebeli maSin rodesac Tqven praqtikebT ubiwoebas (dharmas). bevrma cnobilma adamianma Seswira Tavisi sicocxle dharmas saqmes da isini arasdros yofilan mowyurebuli saxelsa da didebaze. msxverplad Sewirva (tiaga) aris WeSmariti ioga. Tqvenc aseve unda apraqtikoT es ioga da unda gaxdeT RmrTiuri wyalobis Rirsi. nebismieri saqmianoba romelsac SeasrulebT saqmosani WkuiT ver gagxdiT Tqven bedniers. gamoikvlieT SigniT Tqveni Tavi da ganiviTareT msxverplad Sewirvis suli. mxolod Semdeg iqneba gulis gardaqmna. iqamde vidre Tqven uars ar ityviT egourobaze, Tqven ver miaRwevT raime sayuradRebos cxovrebaSi. Tqven unda ukuagdoT egouroba da unda ganiviTaroT Tavdauzogaoba.
– RmrTiuri saubari, 22 noemberi, 2003.
8.12.2013
atmas Segneba rac vrceldeba yvela cocxal arsebaSi moixsenieba rogorc brahmani. rodesac es aris individualirebuli, mas uwodeben sindiss. es aseve moixsenieba rogorc jiva. rodesac atmas Segneba SefuTulia sxeulSi, is xdeba individi. individi, atma da Segneba – es samive aris erTi da igive. adamianebi fiqroben rom es aris sxvadasxva radgan maT miceuli aqvT sxvadasxva saxelebi. moacileT saxelebi, arsebobs mxolod erTi Segneba yvela individSi. davuSvaT Tqven saxelwodebT am sagans (svami aCvenebs cxvirsaxocs) rogorc atma. es aris cxvirsaxoci mdabiur enaze. me SemiZlia mas uwodo Zafebi an bamba. magram arsebiTad es aris sagani. rogori saxelic ar unda mivce me mas, es exeba am erTidaigive sagans. arsebobs mxolod erTi atmas Segneba yvela individSi. mas ar aqvs forma; is mxolod kisrulobs svadasxva formas.
– RmrTiuri saubari, 21 oqtomberi, 2003.
9.12.2013
CaTvaleT siyvaruli rogorc Tqveni sicocxle da WeSmariteba rogorc Tqveni sunTqva. siyvarulsa da WeSmaritebas Soris arsebobs mWidro da ganuyofeli kavSiri. dRes adamianebi iyeneben sityva siyvaruls sinamdvileSi misi mniSvnelobis codnis gareSe. radgan maT ar ician fasi da mniSvneloba siyvarulis, es aris gaufasurebuli. adamianebi arian Semcdarni warmodgeniT rom miwieri da fizikuri mibmuloba aris siyvaruli da miiCneven aseT siyvaruls iseve didad rogorc sicocxles. WeSmariti siyvaruli gamefdeba maSin rodesac Tqven moiSorebT egourobas da ganiviTarebT msxverplgaRebis suls. siyvaruli aris RmerTi, RmerTi aris siyvaruli. magram Tqven Zlier gwadiaT miwieri siyvaruli rac aris sicocxlis mokvla. Tqven unda eZeboT RmrTiuri siyvaruli rac aris WeSmaritad TviT Tqveni sicocxle. WeSmariti sulieri disciplina mdgomareobs Tqveni siyvarulis RmrTiur siyvarulTan mierTebaSi. Tqveni sicocxle ganiwmindeba rodesac Tqven geqnebaT aseTi myari da uangaro RmrTiuri siyvaruli.
– RmrTiuri saubari, 22 noemberi, 2003.
10.12.2013
ra aris WeSmariti adamianuroba? Tqven unda moeqceT Tqvens axlobel adaminebs rogorc Tqvens Zmebsa da debs. Tqven daimsaxurebT adamianis arsebis saxels mxolod maSin rodesac Tqven danergavT erTobis suls. sadac ar aris erToba, iq Tqven ipoviT mtrobasa da siZulvils. maSasadame siyvarulis principi ikargeba saerTod. Tqveni upirvelesi movaleoba aris siyvarulis ganawileba sxvebTan. mxolod maSin SeZlebT Tqven gacnobierebas gamonaTqvamis: ‘adamianTa Zmoba da RmerTis mamoba’. Tqven SeiZleba gqondeT an ar gqondeT rwmena RmerTis mamobaSi, magram Tqven unda gqondeT rwmena adamianTa ZmobaSi; apraqtikeT es da gancadeT netareba aqedan. mxolod maSin rodesac Cven unawilebT Cvens siyvaruls axlobel adamianebs, SeiZleba Cven ganvcadoT RmrTiureba.
– RmrTiuri saubari, 17 oqtomberi, 2003.
11.12.2013
dRes bevri aris iseTi vinc aris umaRlesad ganaTlebuli. magram ra daxmarebas uweven isini sazogadoebas? praqtikulad arafers! isini iZenen xarisxebs fulis gamosamuSaveblad. Tanamedrove mowafeebi adgebian mcdar gzas siyvarulis saxeliT. isini ver igeben ra aris WeSmariti siyvaruli. adamianebi xSirad iyeneben sityvebis gamoTqmas, `me Sen miyvarxar, me Sen miyvarxar~. Tqven unda iyoT mzad sxvebisTvis im yvelafris msxverplad gasaRebad rac Zvirfasia TqvenTvis. es aris WeSmariti siyvaruli. siyvaruli aris RmerTi, icxovreT siyvarulSi. mxolod maSin iqnebiT Tqven SemZle rom gaigoT siyvarulis namdvili buneba. ar gaakeToT araswori interpretireba siyvarulis miwieri gagebiT. siyvaruli aris RmerTis saCuqari yoveli individisTvis. is unda iyos gamoyenebuli sazogadoebis msaxurebisTvis. Tqven unda gaanawiloT Tqveni siyvaruli sxvebTan SemoqmedebiTi msaxurebiT. mxolod Semdeg geqnebaT Tqven ufleba rom iyoT sazogadoebis nawili.
– RmrTiuri saubari, 22 noemberi, 2003.
12.12.2013
Tqven xarT mcdar warmodgenaSi rom Tqven asrulebT sxvis msaxurebas. Tqven unda uari TqvaT aseT grZnobaze. mxolod Semdeg gaxdeba msaxureba romelsac Tqven asrulebT namdvili msaxureba am sityvis pirdapiri mniSvnelobiT. msaxureba ar niSnavs ubralod sxvebis daxmarebas. saukeTeso gza RmerTis siyvarulisken aris yvelas siyvaruli da yvelas msaxureba. msaxurebis Tqveni moqmedeba aRvsili unda iyos siyvarulis suliT. siyvarulis dadebiTi aspeqtis gareSe yvela msaxureba romelsac Tqven asrulebT xdeba uaryofiTi bunebiT. yvela sxeuli aris rogorc naTura da siyvaruli aris mTavari CamrTveli. mxolod maSin rodesac mTavari CamrTveli CarTulia, sxeulebi gamoasxivebs TiToeulis da yvelas sinaTles da bednierebas. Tqven xarT amorTuli mTavari CamrTvelidan da cdilobT bednierebiT tkbobas. es aris SeuZlebeli! hrid+daia (TanagrZnoba)=hridaias (guls). Tqveni guli savse unda iyos TanagrZnobiT. yvela Tqveni saqmianoba unda Sesruldes siyvaruliT. ar arsebobs Zala romelic aRemateba siyvaruls.
– RmrTiuri saubari, 1 ianvari, 2003.
13.12.2013
yoveli adamiani, yoveli ojaxi, yoveli sazogadoeba da yoveli eri yvela SesaZlo xerxiT eZebs mSvidobas. adamianebi arian bednierebis mudmiv ZebnaSi. magram ra aris bedniereba romelsac isini eZeben? es aris miwieri bedniereba da warmavali kmayofileba? es ver gaCuqebT WeSmarit bednierebas. mxolod sulier bednierebas SeuZlia WeSmariti bednierebis motana. ratom dakarges adamianebma bedniereba? es aris imitom rom isini arian gulnatkeni gaumaZRari survilebiT. es survilebi aris sxvadasxva avadmyofobis mizezi. mxolod survilebis SezRudviT da amiT maTgan warmoSobili daavadebebis mocilebiT adamiani SeZlebs mSvidobis Sovnas. yoveli adamiani yovelmxriv unda iswrafodes mSvidobis, rogorc yvelaze ufro sasurveli miznis miRwevas. siyvarulis ganxorcielebano! ar arsebobs kmayofilebaze (santoSaze) ufro didi bedniereba. ar arsebobs monanieba Wkuis mSvidobaze ufro maRali.
– RmrTiuri saubari, 13 Tebervali, 1997.
14.12.2013
qveyana ar niSnavs dedamiwis nawils. adamianebi warmoqmnian qveyanas. da transformireba ar unda iyos erT sivrculi. es aris mTliani procesi daxvewis romliTac adamianebma unda moicilon TavianTi cudi azrebi da moqmedebebi da danergon kargi azrebi da kargi moqmedebebi yoveldRiur cxovrebaSi. adamianis fasi ar modis qalis an kacis ganaTlebis kvalifikaciidan marto. kulturuli daxvewiloba adamianis cxovrebis stilis aris aseve arsebiTi. sicocxle kulturis gareSe aris rogorc saxli sinaTlis gareSe. adamiani kulturis gareSe aris rogorc Zafs moklebuli frani romelic borgavs aqeT-iqiT. ganaTleba moklebuli kulturas aris uvargisi rogorc yalbi moneta. ra igulisxmeba kulturaSi? es aris gacnobiereba ganuyofeli RmrTiurebis adamianSi da misi gamomJRavneba adamianis cxovrebis wesSi.
– RmrTiuri saubari, 22 noemberi, 1997.
15.12.2013
qali da kaci unda xelmZRvanelobdes zneobiT. yvela qveyanaSi zneoba da patiosneba unda iyos rogorc sasicocxlo sunTqva. mxolod maSin rodesac adamiani erTgulad misdevs zneobas amiT adamianuri idealebi rogoric aris Zmoba, Tanasworuflebianoba da Tavisufleba SeiZleba gaxdes mniSvnelovani yoveldRiur cxovrebaSi. swored imis gamo rom zneobriv faseulobebs ar eqceva yuradReba, Tqven xedavT dRevandel sazogadoebas savses uwesrigobiTa da mRelvarebiT. msoflio suls moiTqvams Zaladobisgan mxolod maSin rodesac progresi mecnierebasa da teqnologiebSi Tanxlebuli iqneba eTikuri da sulieri faseulobebis ganviTarebiT. ekonomikur sferoSi rodesac adamianis survilebs marTavs ubiwoeba, am pirovnebaSi aRmocendeba RmrTiuri impulsi. rodesac simdidris Zebna da damokidebuleba miwier survilebTan aris dafuZnebuli ubiwoebaze (dharmaze), Wkua myisierad trialdeba RmerTisken.
– RmrTiuri saubari, 13 Tebervali, 1997.
16.12.2013
ganaTlebam unda gagxadoT Tqven RmrTiuri. ganaTleba ar aris ubralod sityvebis codna; amiT unda gafarTovdes goneba. ubralo SeZena xarisxebis aris gamousadegari. xasiaTi aris ufro mniSvnelovani da igi SeiZleba ganviTardes mxolod sulieri gzis aRebiT. ra sargebloba aris ganaTlebidan romelic ar amaRlebs karg xarisxebs? akademiur ganaTlebasTan erTad Tqven unda SeiZinoT sibrZne da grZnoba kargis da cudis. codna sibrZnis gareSe, swavluloba simtkicis gareSe, musika melodiis gareSe, swavleba Tavmdablobis gareSe, sazogadoeba disciplinis gareSe, megobroba madlierebis gareSe, da metyveleba WeSmaritebis gareSe – es yvela aris sruliad usargeblo. amitom TiToeuli unda ecados swori gziT siaruls. mniSvneloba aqvs ara didebulebas aramed saTnoebas. marTebulad gamoiyeneT Tqveni ganaTleba sazogadoebis sasikeTod.
– RmrTiuri saubari, 22 noemberi, 1997.
17.12.2013
swored ise rogorc bavSvi aris uflebis mqone tkbobaze rZiT misi dedidan, ar SeiZleba arsebobdes protesti adamianis tkbobaze bunebis SesaZleblobebiT. magram rogorc Sedegi ukontrolo survilebis da bunebrivi resursebis ugunuri eqsploataciis, buneba avlens saSinel areulobebs. bunebrivi ubedurebebi rogoricaa miwisZvrebi, vulkanebis amoxeTqva, gvalva, wyaldidoba aris bunebis balansis darRvevis Sedegi gamowveuli am ugunuri eqsploataciiT. kacobrioba dRes iqceva msgavsad suleli kacis romelsac upyria culi xis totis mosaWrelad romelzec is zis. Tqven unda ganiviTaroT sulieri erTobis grZnoba. erTobis am grZnobidan gaizrdeba siyvaruli. dRes adamiani ver Seicnobs am erTobis grZnobas. ‘adamiani’ ar aris sxeuli marto. mas aqvs Wkua, goneba da suli (atma) agreTve. rodesac balansi am Semadgenlebs Soris darRveulia, adamianebi iZirebian prolemebSi. meore mxriv rodesac arsebobs balansi, WeSmariti adamianuroba yvavis.
– RmrTiuri saubari, 13 Tebervali, 1997.
18.12.2013
WeSmariti ganaTleba niSnavs mcdelobas Sinagani RmrTiurebis gamosamJRavneblad adamianSi. es gamomJRavneba rogor unda iyos gamoxmobili? studentebma unda miiRon ganaTleba romelic Suqs mofens cxovrebis yvela aspeqts – ekonomikurs, politikurs, moralurs, suliers da fizikurs, adamianis gonebriv da socialur garemos. es ar unda iyos SezRuduli erTi specifikuri sferoTi. bevri studenti miiCnevs wignier codnas ganaTlebad. es aZlevs maT mxolod zedapirul codnas. maT sWirdebaT praqtikuli codna, rac SeaZlebinebs maT rom icxovron ubiwod. ganaTleba aseve unda dagvirgvindes gulis gawmendaSi. kaci da qali ganswavluli unda iyos rom iyos gulwrfeli azrebSi, sityvebsa da saqmeebSi, niSnad adamianurobis. studentebma aseve pativi unda scen TavianT mSoblebs yovelTvis da xeli unda Seuwyon socialur gaumjobesebas. maT unda iTanamSromlon axlobel adamianebTan. es aris is rac yvela studentma unda iswavlos.
– RmrTiuri saubari, 22 noemberi, 1997.
19.12.2013
adamians SeuZlia Seiswavlos yoveli kargi xarisxi cxovelebidan, frinvelebidan, mwerebidan da Wiebidan. cxoveli, viri agdebulia abuCad. magram moTminebis xarisxs romelsac aRmoaCenT virSi ver ipoviT Tundac adamianSi. rogori mZime tvirTic ar unda iyos daxvavebuli mis zurgze igi itans mas sruli moTminebiT. maSinac ki rodesac igi kvdeba SimSiliT da wyurviliT igi aCvenebs wynar saxes. adamianma amgvarad unda Seiswavlos moTminebis xarisxi viridan. WianWvela aris erT-erTi yvelaze patara mwerebs Soris. magram WianWvelas aqvs unari SorsmWvretelobis; wvimiani sezonis winaswar ganWvretiT, igi iwyebs sakvebis momarageras sami TviT adre. Semdeg, arsebobs oboba – simtkice aris erT-erTi misi niSani. ramdenjerac ar unda iyos daSlili an dazianebuli misi qseli, oboba midis mis gadasakeTeblad dauRalavi simtkiciT.
– RmrTiuri saubari, 13 Tebervali, 1997.
20.12.2013
Tqven unda ganiviTaroT sulieri erTobis grZnoba. erTobis am grZnobidan gaizrdeba siyvaruli. marto siyvaruls SeuZlia Sekras mTeli kacobrioba erT mTelad. ras xedavT Tqven praSanti nilaiamis SemosazRvrul teritoriaze? adamianebi Tavs iyrian iaponiidan, indoneziidan, malaiziidan da msoflios yvela kuTxidan. ras moyavs isini erTad am patara sofelSi? es aris mxolod siyvaruli da erTobis grZnobis gaziareba sxvebTan. sicocxlis netareba Camagrebulia siyvarulSi da is gaZlevT Tqven sufTa netarebas. rodesac Tqveni sicocxle cekvavs am siyvarulis talRebze, is aRwevs Sesrulebas. siyvaruli da msxverplgaReba (prema da tiaga) aris sicocxlis ori Zalian mniSvnelovani ideali. giyvardeT yvela, isinic ki visac Tqven sZulxarT. es aris Tqveni erTgulebis maCvenebeli. mSvidoba, WeSmariteba da siyvaruli aris Tandayolili yvela arsebaSi. ratom eZebT mas Tqven gareT? gamoamJRavneT xarisxebi romlebic aris Tqvens SigniT. danergeT moTmineba da TanagrZnoba. es aris gza siyvarulis principis xelSesawyobad.
– RmrTiuri saubari, 13 Tebervali, 1997.
21.12.13
adamianebi itanjebian ori tipis agoniisgan – pirveli SeiZleba daamdes sxvisi qomagobiT da meore SeiZleba daamdes mxolod Tqveni sakuTari ZalisxmeviT. magaliTad SimSili da wyurvili SeiZleba daokdes mxolod maSin rodesac Tqven SeWamT an dalevT. sxvebma ramdenad bevric ar unda Wamon, Semcirdeba Tqveni SimSili Tundac iotiT? swored aseve, Tu Tqveni coli, deda an vaJi SemogTavazebT rom miiRos ineqcia Tqvens magier, SesaZlebeli iqneba Tqveni avadmyofobis gankurna? Tqveni sulis SimSili da daavadeba aris igive. Tqven unda daexmaroT Tqven Tavs. daavadeba romelic Tqven gxvdebaT dRes aris gamowveuli raRac infeqciiT. Tqveni daavadeba aris gamowveuli survilebis, brazis, sixarbis, mcdarobis, siamayis, eWvianobis (kamas, krodhas, lobhas, mohas, madhas da matsarias) virusebiT. es virusebi arideben Tqvens RmrTiurebas win gamosxivebidan; es virusebi iwvevs ukmayofilebas, Sewuxebas, dards da tkivils. Tqven SeiZleba gadalaxoT es Tqveni Sinagani Zalis gamomJRavnebiT. ar dauTmoT, ebrZoleT maT rwmeniT rom Tqven xarT maradiuli da uZleveli.
– RmrTiuri saubari, 26 noemberi, 1964.
22.12.2013
maswavleblebma arasdros ar unda dawyevlon maTi moswavleebi ra provocirebac ar unda iyos. isini yovelTvis unda locavdnen maT. maswavlebeli romelic igineba rogorc xepre, amcirebs Tavis Tavs xepris donemde. isini Tvalyurs unda adevnebdnen TavianT sakuTar yofaqcevas mkacrad da unda iZiebdnen xom ar arsebobs raime Cveuleba an Strixi, romelic Tu imitirebuli iqneba studentebis mier, iqneba saziano. maT TviTon unda misdion rCevebs romelsac isini iZlevian. winaaRmdeg SemTxvevaSi isini Seaswavlian patara bavSvebs farisevlobas da waaxaliseben maT eSmakobis SeZenaze raTa ar iyvnen gamoWerili rodesac akeTeben arasworad. es aris sruli gonebrivi sisuste da simxdale rac uSvebs farisevlobis ganviTarebas. Tu Tqven gaqvT SedegebTan pirispir Sexvedris mamacoba Tqven arasdros ar ityviT tyuils. maswavlebeli ar unda ecados marTvas SiSis ufro ioli saSualebiT, radgan es savse aris saSiSi SedegebiT moswavleTaTvis. isini unda ecadnen upiratesad siyvarulis gziT.
– RmrTiuri saubari, 25 noemberi, 1959.
23.12.2013
sicocxle dakavSirebuli unda iyos siyvarulTan da ara siZulvilTan. zogierTma adamianma ar icis rogor ilaparakos Tavazianad. isini rasac ki amboben aris uxeSi da mZafri. es ar aris swori. adamianis yvela arseba unda laparakobdes tkbilad da nazad. Tqveni sityvebi unda iyos savse siyvaruliT. mxolod maSin gancdiT Tqven mSvidobas. rodesac Tqveni yofaqceva da metyveleba aris arasasiamovno Tqven rogor SeiZleba moeloddeT mSvidobis gamefebas Tqvens gulSi? mSvidoba ar aris gare samyaroSi; is aris swored Tqvens sakuTar gulSi. gareT arsebobs mxolod kombinireba (pieces) da ara mSvidoba (peace). Tqven ambobT, `me msurs mSvidoba~. dae Tqveni yofaqceva iyos kargi da Tavaziani. Semdeg mSvidoba daiwyebs denas Tqvenidan. icxovreT urTierT siyvaruliT, ‘giyvardeT yvela, emsaxureT yvelas!’ es aris Cemi mowodeba Tqvendami. mxolod maSin rodesac iqneba siyvaruli, Tqven SeZlebT yvelafris miRwevas. siyvaruli aris sicocxle; sicocxle aris siyvaruli.
– RmrTiuri saubari, 25 dekemberi, 2006.
24.12.2013
Tqven unda gaafarTooT Tqveni guli raTa SesaZlebeli gaxdes misi avseba yovlismomcveli siyvaruliT. mxolod am SemTxvevaSi mTeli kacobriobis sulieri erTobis grZnoba iqneba gancdili. am erTobis grZnobidan ibadeba RmerTis siyvaruli. es siyvaruli warmoqmnis gulSi sufTa netarebas romelic aris usasrulo, eniT aRuwereli da maradiuli. netarebis yvela formis wyaro aris siyvaruli. guli siyvarulis gareSe aris rogorc unayofo miwa. atareT siyvaruli Tqvens gulSi da gamoisyideT Tqveni sicocxle. rogoric ar unda iyos Tqveni swavluloba an simdidre es aris arafris maqnisi siyvarulis gareSe. daTeseT siyvaruli Tqvens gulebSi da igi droTa ganmavlobaSi gaizrdeba did xed. RmerTi aris erTi. mxedvelobaSi ar miiRoT raime gansxvaveba religiis, aRmsareblobisa da kastis. miitaneT erTobis gzavnili yovel saxlSi. siyvarulis ganxorcielebano! ganixileT siyvaruli rogorc sasicocxlo sunTqva da rogorc erTaderTi mizani Tqveni arsebobis.
– RmrTiuri saubari, 25 dekemberi, 1994.
25.12.2013 qristeSoba
dRes Cven vzeimobT ieso qristes dabadebis dRes. ieso aswavlis rom Tqven unda eZeboT caTa sasufeveli da masSi Sesasvlelad, Tqven unda ganaviTaroT mosiyvarule gulebi. maSin Tqveni gulebi gaxdeba caTa sasufeveli. rodesac ieso daibada bagaSi, sami mefe varskvlavis gaZRoliT mivida misi dabadebis adgilze. erTma maTganma dainaxa ra Cvili ieso aRniSna: `es bavSvi iqneba RmerTze Seyvarebuli~. meorem Tqva: `ara RmerTs eyvareba is.~ mesamem ki Tqva: `namdvilad is aris TviT RmerTi.~ am sami gancxadebis mniSvneloba aris – `yvareba RmerTis aris yofna mis mociqulad.~ iyo RmerTis sayvareli aris yofna mis Svilad da bolos, rogorc ieso TviTon ambobs: `me da Cemi mama erTi varT.~ SeigneT rom yvela Tqvengani aris RmerTis mociquli. yvela Tqvengani aris RmerTis Svili. amitom iyaviT Tavisufali egourobidan da gamoavlineT RmrTiuri mamis xarisxebi dReidanve.
-RmrTiuri saubari, 25 dekemberi, 1994.
26.12.2013
adamianis sxeuli Sedgenili xuTi ZiriTadi elementiT da dajildoebuli xuTi grZnobiT, ar aris gansxvavebuli Wkuisgan. Wkua atarebs sxeuls rogorc samosels. Wkua misi tkbobisTvis iyenebs sxeuls rogorc instruments. igi aris mizezi yvela gansacdelis. sxeuli Wkuis gareSe aris iseve moCvenebiTi rogorc mosavali unayofo miwaze. Cveulebriv cxovrebaSi adamiani miiCnevs sxeuls rogorc mudmivs da misi siamovnebisTvis iyenebs yvela saxis Zalisxmevas. es aris umecrebis niSani. sxeuli Wkuis gareSe aris iseve usargeblo rogorc skola maswavleblis gareSe da salocavi RmrTaebis gareSe. sxeuls unda moepyroT rogorc instruments wesieri cxovrebisTvis. dRes adamianebi inviTareben inteleqtualur SesaZleblobebs magram iyeneben TavianT gonierebas araswori miznebisTvis. codna wesieri moqmedebebis gareSe aris usargeblo. ubralo moqmedeba codnis gareSe aris sisulele. maSasadame saWiroa codnis gaerTianeba xasiaTis ganviTarebasTan.
– RmrTiuri saubari, 25 dekemberi, 1994.
27.12.2013
yvelaze ufro mniSvnelovnad saWiro adamianisTvis msoflioSi aris keTilSobilur azrebze dafuZnebuli WeSmariteba. WeSmariti azrebi warmoadgens namdvil, Sesaferis simdidres. kargi azrebis ararseboba amcirebs nebis Zalas. susti nebiT veravin Seasrulebs Tundac martiv rames. raime Rirebulis misaRwevad cxovrebaSi Tqven unda gaaZlieroT Tqveni nebis Zala. Tqveni cudi an kargi bedi dakavSirebulia pirdapir Tqvens azrebTan. azrebis Teslis daTesviT Tqven iRebT nayofs romelic cnobilia rogorc karma (moqmedeba). karmas Teslis daTesviT Tqven iRebT nayofs wodebuls praqtikad (abhiaasad). abhiaasadan Tqven iRebT nayofs xasiaTis (Siila). Siiladan Tqven iRebT nayofs kargi bedis (adruStam). amdenad bedi dafuZnebuli aris xasiaTze, romelic dafuZnebulia karg praqtikaze, aRmocenebulze kargi saqmeebidan, romlebic dafuZnebulia karg azrebze. amdenad kargi azrebis ganviTarebiT, adamianis kargi bedi aseve gaizrdeba.
– RmrTiuri saubari, 25 dekemberi, 1994.
28.12.2013
prahladas moTxrobaSi ganxilulia uflis gamocxadeba svetidan. svetis dangrevas aqvs preludiis mniSvneloba RmerTis gamosavlineblad. iluzia dakavSirebuli sxeulTan unda daingres rom RmrTiurebam gamoamJRavnos Tavisi Tavi. sxeuli ueWvelad aucilebelia garkveul momentamde; es aris wesieri moqmedebebis Sesasruleblad da saidumlos aRmosaCenad romelic safuZvlad udevs yvela moqmedebas. ar misceT saSualeba Wkuis axirebas. gaasufTaveT Tqveni Wkua da mimarTeT is ubiwoebis gzisken. sulier asparezze ar arsebobs didi an mokle samefo gza. gza aris viwro da pirdapiri, da mizani aris usasrulod Zvirfasi. brbo daZvreba Tevzis bazarSi magram mxolod ramdenime midis briliantis maRaziaSi. gza RmerTisken aris namdvili sulieri maZieblebisTvis.
– RmrTiuri saubari, 25 dekemberi, 1994.
29.12.2013
adamianebi eTayvanebian RmerTs erTgulebiT da gulwrfelad. magram RmerTi ar aris kmayofili garegani TayvaniscemiT. Tqven unda emsaxuroT sazogadoebas. mxolod msaxureba gaCuqebT Tqven netarebas. sazogadoebisTvis msaxurebis gaweviT Tqven SeZlebT adamianebis tkivilis Semsubuqebas, da aseve SeitanT gardaqmnas maT cxovrebaSi. iad bhavam tad bhavati (rogoric aris grZnoba iseTi aris Sedegi). rodesac Tqven emsaxurebiT wminda azrebiT, es sarwmunod moitans wminda Sedegs. emsaxureT sazogadoebas Tqveni yvelaze didi unariT. kmayofileba romelsac Tqven iRebT bhajanebSi monawileobiT aris droebiTi, maSin rodesac msaxureba ganiWebT mudmiv kmayofilebas. dro aris Zalian Zvirfasi saCuqari RmerTis, magram Tqven kargavT mas amao devnasa da grZnobebSi. akurTxeT TqvenTvis mocemuli dro sazogadoebis msaxurebiT. marto msaxurebis saSualebiT aicilebT Tqven Tavidan Sewuxebas, TviTkmayofilebas, pommezurobas da moCvenebiTobas da sxva cud xarisxebs.
– RmrTiuri saubari, 22 agvisto, 2000.
30.12.2013
dumili aris erTaderTi ena gacnobierebulis. apraqtikeT zomiereba saubarSi. es dagexmarebaT Tqven mravalmxriv. es gangiviTarebT siyvaruls, radgan yvelaze metad gaugebrobebi da fraqciebi warmoiSoba daudevrad naTqvami sityvebidan. rodesac fexi srialebs Wriloba SeiZleba ganikurnos; magram rodesac ena dasrialdeba Wriloba romelsac is iwvevs sxvis gulSi dawyluldeba mTeli sicocxlis ganmavlobaSi. ena aris pasuxismgebeli oTx did Secdomaze: sicruis gamocemaze, aRSfoTebaze, sxvebSi naklis moZebnaze da ukiduresad Senawevrebaze. es unda iyos acilebuli Tu gvinda rom iyos mSvidoba rogorc individualuri aseve sazogadoebrivi. kavSiri erTmaneTTan gaZlierdeba Tu adamianebi ilaparakeben naklebs da tkbilad. ai amitom iyo siCume werilebiT miwerili rogorc aRTqma sulieri maZieblebisTvis. Tqven yvela xarT sulieri maZieblebi gzis sxvadasxva etapze, da amitom es disciplina aris faseuli TqvenTvis.
– RmrTiuri saubari, 22 ivlisi, 1958.
31.12.2013
adamianis sicocxle aris uaRresad wminda, uZvirfasesi da RmrTiuri. ar gaflangoT is arawminda saqmianobis ayoliT. yvelaferi rasac Tqven poulobT gareT sxva araferia Tu ara arekvla, reaqcia, da gamoZaxili Tqveni Sinagani grZnobebis. sicocxle unda iyos gatarebuli swor gzaze aT grZnobaze kontrolis ganxorcielebiT. ilaparakeT tkbilad da rbilad. Tqven ar SegiZliaT yovelTvis davaldebuleba, magram Tqven SegiZliaT yovelTvis Tavazianad laparaki. iloceT yvelas keTildReobisTvis. akurTxeT Tqveni grZnobebi yvelas msaxurebiT. Tqveni grZnobebis kontrolis ganxorcielebiT Tqven SeZlebT yvelafris miRwevas cxovrebaSi. Tqven SeiZleba fiqrobT rom Tqven mieciT aTi tomara brinji qvelmoqmedebisTvis da daurigeT tansacmeli 500 adamians. aseTi angariSebi wardgenili unda iyos sagadasaxado departamentSi da ara RmerTTan. RmerTs ar ainteresebs raodenoba; is xedavs grZnobebs Tqveni moqmedebebis ukan. amitom, ra saqvelmoqmedo moqmedebac ar unda wamoiwyoT Tqven, gaakeTeT es siyvarulis da msxverplgaRebis suliT.
– RmrTiuri saubari, 22 agvisto, 2000.
baba