რა არის რეალობა?

mefe janakas hqonda rwmena ubiwoebis ZalaSi. is ar iyo mibmuli sxeulTan. erTxel sadilis Semdeg, ministrebTan TaTbirisas, man uecrad CaiZina. msaxurebma is miitanes sawolze rom mas moxerxebulad daeZina. ramdenime xnis Semdeg mefem gaiRviZa. is ver igebda ra iyo realuri: sizmari Tu cxadi. is ar pasuxobda kiTxvebze, romelsac mas aZlevdnen. ministrebi wuxdnen misi Wkuis mdgomareobis gamo. ar pasuxobda ra arc erT kiTxvaze, mefe ganuwyvetliv imeorebda: `raSi mdgomareobs WeSmariteba – amaSi Tu imaSi?~ masTan moixmes dedofali. magram is mis kiTxvebzec ar iZleoda pasuxebs. is laparakobda Tavis TavTan, imeorebda: `es aris realuri? Tu is aris realuri?~ mouxmes brZen vasiSThas. man Seafasa viTareba da Tavisi RmrTiuri Zalebis wyalobiT SeZlo gaego mefis mier gancdili garTulebebi. man uTxra mefes: `arc erTi da arc meore ar aris realuri. Sen TviTon gancdi movlenebs, romlebic xdeba SenSi rogorc sizmarSi aseve cxadSi. magram rodesac Sen gRviZavs, qreba yvelaferi, rac iyo sizmarSi, da rodesac Sen gZinavs, qreba is, rasac Sen Tvli cxadad. magram Sen eswrebi ZilSic da cxadSic. amitom mxolod `Sen~ xar realuri. Seni `me~ arsebobs orive mdgomareobaSi, maSasadame `Sen~ xar yvelganarsi. `Sen~ cxovrobdi warsulSi, `Sen~ cxovrob awmyoSi, da `Sen~ icxovreb momavalSi. Seni `me~ aspeqti ar emorCileba dros da amis gamo `Sen~ xar RmrTiuri.
yvelaferi rac naTqvamia da dawerilia vedebSi da upaniSadebSi, mimarTulia mxolod adamianze. Cven vlaparakobT RmerTze rogorc aSta aiSvaraze (keTildReobis rva aspeqtis momcvelze), magram sinamdvileSi saxeldobr adamiani aris ganxorcieleba `aStai aiSvaris~. RmerTi aris atributebis gareSe, drois gareSe, is sufTa da maradiulia. yvela am niSnebs adamiani awers RmerTs Tavisi umecrebis gamo.

baba