თავი XIII

manThra da jafa 

 

k: arsebobs raime manThra an jafa, romelic Cven moqvcems sanThis mdgomareobas, romlis Sesaxebac Sen axlaxans laparakobdi? Tu arsebobs raime erTi romelic aris mniSvnelovani?

p: manThra da jafa saWiroa yvela tipis adamianisTvis. ra aris manThra? ‘ma’ niSnavs ‘mananas’ da ‘Thra’ niSnavs ‘gadarCenas’; amrigad ‘manThra’ niSnavs `mas, riTac SeiZleba Tqven gadarCeT, Tu Tqven meditirebT masze”. manThra gadagarCens Sen sicocxlis damWeri miwieri cxovrebis xviebidan, romelic savsea sikvdiliT, dardiT da tkiviliT. yvela manThrebidan pranava aris yvelaze maRali da yvelaze ukeTesi. is aris maT yvelas namdvili Tavi da gvirgvini.


k: davuSvaT, yoveli adamiani akeTebs iSTadevaThis saxelis jafas Tavisi sakuTari sinaTlis Sesabamisad. me mimaCnia, rom es ar aris mcdari. Tu is aris mcdari?

p: Sen mxedvelobaSi gaqvs, rom rogori veluri da ugunuric ar unda iyos adamiani, amis miuxedavad mas ar SeuZlia ar SesZaxos ufalze! kargi, Tu saxeli ikiTxeba pranavasTan erTad, igi valdebulia iyos sasargeblo. iseve, rogorc okeanis wyali aitaneba caSi mzis sxivebiT da Semdeg modis wvimis saxiT, qmnis nakadulebs da mdinareebs da miiCqaris okeanis mimarTulebiT, rom kidev erTxel gaxdes okeanis wyali, aseve yvela xmebi da manThrebi, romlebic erTxel iyo mxolod pranava, aRweven pranavas jafis da sxva disciplinebisa da ritualebis meSveobiT. isini yvela Seirwymeba pranavaSi, maT wyaroSi.

 

k: svami! zogierT uxucesebs naTqvami aqvT, rom rac meti bija-akSara aqvs manThras, is miT ufro efeqturia. aris aseTi manThrebi sxvebze umjobesi, romlebsac aqvT mxolod ramdenime bija-akSara?

p: me ar veTanxmebi azrs, rom rodesac bija-akSarebis raodenoba mcirdeba iq naklebia Sansi dhiianaSi koncentrirebisTvis. sadhakebi unda iyvnen bednierebi metad, Tu isini gaimeoreben panCakSaris an aSTakSaris pranavas mimatebiT dasawyisSi. roca maT gavlili aqvT raRaca manZili amgvarad, maT SeuZliaT uari Tqvan sityvebzec ki da koncentrireba gaakeTon formaze, aRwerilze xmis saSualebiT, da manThra gardaqmnan Tavad devaThaSi. es aris is ratomac sruThi ambobs ‘nissabdo brahma uCiiate’ – `brahma aris siCume, xmis ararseboba”

 

k: Cven rogor unda SevqmnaT xmis sicariele? rogor SeiZleba is iyos brahmani?

p: sruThebi acxadeben, rom es obieqturi samyaro, es prakriti aris maia; isini aseve amboben visac uWiravs es maia Tavisi kontrolis qveS, aris isvara. amitom, ecade aiyvano kontrolSi mTeli qmnileba da gaxdebi isvara TavisTavad. stadia roca, ramdenadac Tqven xarT dainteresebuli, obieqturi samyaro xdeba araraoba, aris is stadia rodesac Sen aRwev brahmans. mis araraobis mdgomareobaSi moyvanamde, Sen ver SeZleb brahmanis miRwevas; es aris naTeli. iseve rogorc gveli agdebs Tavis kans da iRebs axal kans, sadhaka agdebs Zvel kans debs kanze RmrTaebas da uCvenebs manThriT rom is koncentrirdeba masze.

 

k: mapatie me, svami! me ar SemiZlia gavigo es yvelaferi. gaxade is naTeli ramdenime magaliTze.

p: Sen kvercxi xom ginaxia, ase ar aris? roca frinveli ramdenime xans ajdeba kvercxs, wiwila izrdeba SigniT saWiro tanadobamde da Semdeg roca texs kvercxis naWuWs, is Cndeba da iRebs Tavis namdvil formas. igivenairad, rodesac sadhaka ganwmendili cnobierebiT binavdeba mantraze da uwyvetad iazrebs mis mniSvnelobas Tavis WkuaSi, xedva izrdeba mis WkuaSi uwyvetad, ajnanas naWuWi tydeba da is anaTebs RmrTiurebis brwyinvalebiT, romelic man Camoayaliba Tavis SegnebaSi.

 

k: yvela nivTebi warmoiSoba pranavadan da, saboloo jamSi, irwymeba pranavaSi. amboben. maSin ratom aris rom Zalian uxucesebi amboben, rom zogierTs SeuZlia es warmoTqvas da zogierTs ar SeuZlia?

p: ra aris prakriti Tu ara xuTi elementis Sereva? pranava aris namdvili sicocxle yvela xuTi elementis da, maSasadame, TviT prakritis macocxlebeli sunTqva. kldidan Zirs vardnili wylis xmauri, napiris koncxze SexeTqebuli talRebi orive imeorebs pranavas mxolod. CasunTqvisa da amosunTqvis xma aseve aris pranava, ase ar aris? ician maT es Tu ara, im adamianebis SeZaxili, romlebsac mxrebiT miaqvT palankini, aweva maTi, vinc eweva simZimeebs, xmauri maTi, vinc recxavs TeTreuls mdinareze – yvela es xmebi JReradobaSia pranavasTan. gaimeore misi Sinagani azris sruli codniT, da male mogeSveba am yofiTi sawuxrebis tvirTi. pranava sunTqvis procesi aseve amsubuqebs dards. uazrobaa mtkiceba, rom zogierTebs aqvT pranavas warmoTqmis ufleba, da zogierTebs ar aqvT. maT, vinc ar sunTqavs SeiZleba ar hqondeT es ufleba; magram vinc sunTqavs ambobs ukve mas procesSi da amitom azri ar aqvs vinmesTvis amis uaryofas. rodesac arjunam ikiTxa, adamianma rogor unda gaixsenos RmerTi sikvdilis momentSi, Sen ar ici ra pasuxi gasca kriSnam? man uTxra, rom man WkuaSi unda warmoTqvas pranava, romelic aris ganusxvavebeli misgan. aseTi bhaktebi, Tqva man, miaRweven umaRles mizans. amitom TiToeul adamians aqvs ufleba am did manThraze, pranavaze.

 

k: rogor SeiZleba miaRwio mizans, pranavas upasaniT? adamiani, romelic meditirebs, rogor SeiZleba gardaiqmnas im saganSi, romelzec meditirebs? geTayva, amixseni me ubralo ilustrirebis saSualebiT es Seudarebeli manThra da is Cven rogor gvexmareba.

p: Zalian kargi. pranava aris mSvildi; atma aris isari; parabrahmani aris samizne. amitom sadhaka mSvildosnobis praqtikis msgavsad ar unda exebodes nivTebs romlebic aRelveben Wkuas, ar unda moxvdes imis gavlenaSi, rac Wkuas aRelvebs. mas unda hqondes erTwertilovani yuradReba mizanze; maSin mSvildosani ivseba mizniT; is xdeba nivTi, romelzec meditirebs. kaivaliopaniSadSi, mundakopaniSadSi da sruThebis sxvadasxva nawilebSi pranava gandidebulia sxvadasxva gziT. amitom es manThra romelsac moaqvs gaTavisufleba adamianisTvis SeiZleba warmoiTqvas da meditirdes yvelas mier. yvelas SeuZlia pranava upasanas praqtika; Sen ar gWirdeba daeWveba am Tvalsazrisze.