18 მაისი

 gaigeT, rom me da Tqven erTi varT

bhagavan Sri saThia sai babas RmrTiuri gamosvla

sai kulvant holSi praSanti nilaiamSi 2010 wlis 18 maiss

 

sikvdilis RmerTis, iamasi, yvelas eSinia. is Cndeba msoflios yvela kuTxeSi da miaqvs maTi sasicocxlo principebi visi dedamiwaze yofnis droc mivida dasasrulTan.

umwikvloba ajildoebs qalebs uzarmazari ZaliT

rodesac sikvdilis RmerTma waarTva sicocxle savitris qmars, saThiavanas, is damwuxrda da dauwyo mas Txovna gaecocxlebina misi qmari. man uTxra: `daubrune sicocxle Cems qmars an waiRe aseve Cemi sicocxlec. me ar SemiZlia vicocxlo Cemi qmris gareSe; Cven varT erTi mTeli.~ roca iamas undoda wasvla, man gadauRoba mas gza da ar aZlevda ganZrevis saSualebas. iamas, misi locvis mosmenis garda ar hqonda arCevani. man hkiTxa mas: `deda! Sen ra ginda?~ – ~daubrune sicocxle Cems qmars, imitom rom me ar SemiZlia mis gareSe sicocxle~, – uTxra savitrim. bolosdabolos iama iyo iZulebuli daeTmo misi locvisTvis da gaecocxlebina saThiavana. iamam ara marto daubruna is sicocxles, aramed Seasrula maTi mravali survilebi, radganac iyo Zalian kmayofili savitris umwikvlobiT da mtkice gadawyvetilebiT. savitrim gaacocxla qmari saxeldobr Tavisi umwikvlobis ZaliT.

 

wminda qveynis bharatis kidev erTi didi qali, romelmac aCvena umwikvlobis magaliTi, iyo Candramati. roca is Tavis qmarTan, harisCandrasTan da vaJTan erTad midioda tyis gavliT, xeebi irgvliv moulodnelad aaldnen, daemuqrnen maT sicocxles. maSin Candramati iloca: `Tu me marTla umwikvlo qali var da mTeli sicocxle mivdevdi dharmas, dae es xanZari Caqres~. da moxda saswauli – xanZari Caqra Tvalis daxamxamebaSi, da tyeSi damyarda mSvidoba da siwynare. aseTia keTilSobili qalis umwikvlobis da moRvaweobis Zala! magram Candramati yovelTvis iyo Tavmdabali, amitom man madloba mouxada RmerTs, uTxra: `mxolod RmerTis wyalobiT me SevZeli umwikvlo qalis dharmas mimdevroba~. is yovelTvis miyveboda qmars da ar SeeZlo gadaetana masTan ganSoreba arc erTi wamiT. es aris RvTismosavi qalis gamorCeuli Tviseba. qmari da coli unda cxovrobdnen erTad TanxmobiT mTeli TavianTi sicocxle (Semdeg bhagavanma moyva istoria mefe harisCandras da misi umwikvlo colis Candramatis Sesaxeb, romelic, masze SemTxveuli yovelive ubedurebis miuxedavad, icavda WeSmaritebas da ubiwobas, aCvena RvTismosavi cxovrebis magaliTi).  

sicocxle iZens ganxorcielebas,

roca coli da qmari cxovroben erTobaSi

roca siitas cdidnen cecxliT, alidan gaCnda TviT cecxlis RmerTi da uTxra raamas: `siita aris Zalian umwikvlo qali~. wminda qveyana bharataSi aris bevri qali msgavsi siitas, Candramatis, damaiantis da savitris. adamianebs eSiniaT iamasi, sikvdilis RmerTis, magram iamas eSinia umwikvlo qalebis. Tavisi umwikvlobis ZaliT savitrim SeZlo Tavisi qmris gacocxleba, siitam ki SeZlo cecxlidan uvneblad gamosvla. bharatis RvTismosavi qalebis yvela es magaliTebi aCveneben im ideals,  rom qalisTvis qmari aris RmerTi. bharatis RvTismosavi qalebis aseTma idealebma indoeTi aqcies msoflios maswavleblad da yvela xalxebis beladad.

 

gana sxva qveynebSi iyo magaliTebi imisa, rogor gaacocxla qalma Tavisi mkvdari qmari? mTeli msoflios gaCxrekviTac ki, Tqven ver SeZlebT aseTi umwikvlo qalebis povnas. aseTia Cveni qveynis bharatis siwminde. ai RmerTs ratom uyvars bharataSi ganxorcieleba. iseve rogorc qalebma unda daicvan umwikvlo qalebis dharma, mamakacebmac unda daicvan idealuri qmrebis dharma. qali unda iyos umwikvlo, kaci ki idealuri qmari. colma arasdros ar unda imoqmedos qmris nebis jibrze, qmari ki unda iqceodes Tavisi colis survilebis Tanaxmad da zrunavdes masze didi siyvaruliT. magram samwuxarod, dRes mxolod zogierTi mamakacebi misdeven idealuri qmris dharmas, Tumca bevri qalebi erTgulad misdeven umwikvlobis dharmas. roca qmarsa da cols Soris aris erToba, maT SeuZliaT miaRwion nebismier rames da ipovon ganxorcieleba cxovrebaSi. daraupadis hyavda xuTi qmari, da is Tvlida maT Tavis xuT sasicocxlo sunTqvad. dRes qalebma unda daicvan umwikvloba, rogorc icavdnen siita, savitri, draupadi da damaianti. saxeldobr wminda qveyana bharataSi arseboben didi raodebiT umwikvlo qalebi, da sxvagan arsad. isini, vinc miemgzavreba aseTi wminda qveynidan sxva qveynebSi fuWad xarjaven TavianT sicocxles.

 

Tqven ambobT: `Cemi sxeuli~, `Cemi cxvirsaxoci~ da a.S. magram vin aris is, vinc ambobs `Cemi~? es aris umaRlesi `me~. `me~ niSnavs atmas. atmas Secnobis gareSe yvela sulieri praqtikebi, iseTebi rogoric aris msxverplSewirva, usargebloa. Tqven ambobT: `es Cemia~, `is Senia~. Tqven ambobT: `es Cemia~, `es Seni~. ra sargeblobaa sulieri praqtikebis Sesrulebidan, Tu Tqven ar gadaagdeT grZnoba `Cemi~ da `Seni~? Tavidan moicileT SezRuduli gagebebi `Cemi~ da `Seni~ da gaigeT, rom Tqven da me varT erTi.