ღმერთის ხე


svami: sicocxle am msoflioSi aris maia. sicocxle hgavs xes. kenweroSi hkidia mwife nayofi. xe agdebs Crdils. adamiani micocavs xis Crdilze da eSinia rom ver miiRebs xils. adamiani mousvenrobs mxolod maSin rodesac ver iRebs raimes. magram Tu is mimoixedavs aqeT-iqiT, maSin is dainaxavs namdvil xes. asuli namdvil xeze, is naTlad dainaxavs Crdils. amgvarad, is miiRebs xils namdvili xis, da xils Crdilis anareklis. namdvili xis xili aris RmrTiuri, xis Crdilis xili ki aris amqveyniuri. orive es xili iqneba Tqveni, rodesac Tqven SedgebiT sulier gzaze. rodesac Tqven axvalT RmerTis xeze, Tqven dainaxavT rom Tqveni Crdilic avida. RmerTis xeze asvlisas, Tqven gaucnobiereblad SeiZenT am samyaros xils.
rodesac me Tqven gxedavT, me vxedav Tqvens gulebs iseve naTlad rogorc nivTebs SuSis karadaSi. Tqven verafers ver damalavT Cemgan. zogierTi adamianis guli absoluturad bnelia. me ar vcdilob rom raime gaukeTo aseT adamianebs. zogierTi sxvis guli naTlad kaSkaSebs. aseTi adamianebis sicocxles me aseve ar vexebi. zogierTi adamianis guli cimcimebs sanTlis alis msgavsad. Cemi samuSao aris am susti cimcimis naTel sinaTleSi gardaqmna.
me davmale qmnilebis saidumlo arc caSi da arc miwaze, aramed iq, sadac eseni ikveTeba. Tqven unda dainaxoT is dhianaSi, e.i. gardamaval mdgomareobaSi Zilsa da mRviZarebas Soris. (Cven TavSi ar mogvivida azri, rom gvekiTxa es rogor gavakeToT).
svami: mxolod adamianebs aqvT sicocxlis oTxi mizani – dharma, arTha (keTildReoba), kama (survili) da gaTavisufleba (mokSa). siamaye aqvs ara marti adamians, aramed cxovelebsac. magram adamiani aSorebs axalSobil xbos Zroxisgan da abams mas calke. magram rogor Zlierad icavs is Tavis sakuTar bavSvs! bavSvsa da dedas Soris aris mWidro urTierTkavSiri. yvelaferi rac keTdeba sxvebisTvis, gaaxloebT Tqven RmerTTan, magram Svilebma SeiZleba moaxdinon zegavlena mSoblebis bedze da piriqiT.

`inerviu, da ara interviu~.

baba

(«Иннервью, а не интервью». САИПРЕСС, 2002. Стр. 38 абзацы 4-6, стр. 39 абзац 1-2.)